inapoi_________inapoi la cuprins________ inainte

 

 

 

 

Alexandru NANCU

 

 

Înălţătoarea smerenie

Dimensiuni spirituale în arhitectura bisericii mânăstirii Cozia

 

(fragmente)

 

 

 

 

Încă de la prima mea vizită la Cozia, în urmă cu 20 de ani, am fost stăpânit de un sentiment aparte, sentiment pe care nu l-am mai trăit în nici un alt lăcaş şi pe care nu am încetat să-l împărtăşesc atunci când am mai poposit aici. Multă vreme nu am încercat să-mi explic această trăire – despre care aveam să aflu că o simţeau şi mulţi alţii – dar mă contraria faptul că încercam acelaşi sentiment de fiecare dată. Pe măsură ce revedeam biserica mânăstirii Cozia, eram tot mai surprins de diferenţa semnificativă dintre aerul delicat şi de pioasă smerenie pe care îl degajă exteriorul bisericii în opoziţie cu cel de puternică şi, totodată, măreaţă înălţare, pe care îl trăiam când păşeam în interior. Aveam chiar senzaţia unei anume nepotriviri, a unei ­ruperi de discurs arhitectural care se manifesta între percepţia aspectului intern şi a celui extern al bisericii. Dar în ciuda acestei impresii estetice, căreia oricum nu-i acordam în sinea mea prea multă importanţă, îmi spuneam: „aici la Cozia e ceva care îţi coboară şi îţi urcă inima, ceva care te micşorează şi te înalţă în acelaşi timp”.

De cum cobori în curtea mânăstirii, exteriorul bisericii te întâmpină cu înfăţişarea moderată a dimensiunilor sale, aspect dat de echilibrul şi omocentrismul volumelor edificiului. Cu excepţia pridvorului brâncovenesc care, fiind adăugat mai târziu, anulează într-o anumită măsură această ordonare,  principalele volume se dezvoltă pentru a se întoarce în acelaşi centru generator, constituit de intersecţia axelor orizontale cu cea verticală a turlei Pantocratorului. Impresia de smerenie a edificiului se întregeşte apoi prin acoperişurile nu prea înalte şi „mângâiate” ale absidelor, turlei şi ale navei, şi nu în ultimul rând, prin discreţia cu care sunt realizate decoraţiile rozetelor şi cele ale ancadramentelor ferestrelor.

În interior te aştepţi să te întâmpine aproximativ aceeaşi senzaţie dar eşti izbit imediat cum păşeşti în pronaos de lansarea pe verticală a spaţiilor, care culminează apoi cu superba catapeteasmă de zid a cărei înălţime neobişnuită îţi împinge privirea spre cupola Pantocratorului. Senzaţia de relativă îngustime a spaţiilor, subliniată de ferestrele subţiri şi înalte, dar şi de perspectiva accentuată dată de suprapunerea pe multiple registre a picturii, vin să sublinieze monumentalitatea interiorului bisericii. Astfel, cu cât eşti mai cuprins de smerenia exterioară a edificiul, cu atât eşti parcă mai pătruns de sentimentul de pioasă înălţare când pătrunzi ­­în ­interior.

 

    

 

   Bisericile din Krusevac, cea din Ravanica (sec.XIII-XIV), cea a mânăstirii Cotmeana şi cea de la Cozia (sec.XIV).

 

 

Într-adevăr, în ceea ce priveşte arhitectura bisericii mânăstirii Cozia, se poate vorbi fără teama de a greşi despre o abordare diferită a exteriorului în raport cu interiorul lăcaşului, aspect care, aşa cum vom vedea mai departe, nu este deloc rodul hazardului sau al unor motivaţii conjuncturale. Această trăsătură aparte – pe care o observăm desigur şi la bisericile «surori» din epocă cum sunt Cotmeana, Tismana şi Vodiţa de la noi, ori la cele de pe Valea Moravei din Serbia, dar şi la cele ceva mai vechi din Grecia, Macedonia, Bulgaria, ori din Caucaz – o regăsim încă de la primele edificii creştine, unde, închegată într-o adevărată normă constitutivă, avea să fie păstrată cu sfinţenie multe secole de-a rândul. Aşa cum bine se ştie, arhitectura exterioară a lăcaşelor din primele secole creştine, cu aspect frust şi sumar decorate la exterior, contrasta astfel cu cea a spaţiilor lor interioare, pictate ori decorate cu splendide mozaicuri, în timp ce templele – atâtea câte mai existau relativ intacte în acea epocă – excelau prin abundente ornamentaţii şi reprezentări concentrate doar pe partea de dinafară a edificiilor. De la început, această normă nu s-a rezumat niciodată la motivaţii de ordin pur formal, ci a fost expresia unei raţiuni doctrinare care pornea de la ideea trasării unei diferenţieri tipologice precise între lăcaşele creştine şi templele antichităţii greco-romane.

Ar fi eronat să credem, aşa cum afirmă unii istorici de artă, că această trăsătură aparte a edificiilor creştine ar fi fost consecinţa unei decăderi artistice manifestată în acele timpuri. Motivul trebuie căutat mai degrabă în raţiuni de ordin doctrinar care, ca în cazul oricărei arte sacre, constituiau motivaţia pe care se întemeiau atât construcţia formelor cât şi ştiinţa ori meşteşugul artistic.

……………

 

         

Două ipostaze ale Botezului Domnului, ale smeririi sale: medalion din aur, sec.V (Colecţia Dumbarton, Washington) şi relicvarul Sancta Sanctorum (Lateran) sec.VI.

 

  

Deisis cu ctitorul Basarab I figurat mic şi îngenuncheat în stânga jos, biserica Domnescă, sec. XIV  (Curtea de Argeş) şi  Sf. Ioan Botezătorul arătându-l pe Hristos prunc în chip de jertfă într-un potir, icoană sec. XVIII (Mânăstirea Dintr-un Lemn). În toate imaginile calea apofatică a smeririi, a micşorării de sine, este subliniată cu prisosinţă.

 

 

Este bine ştiut că, spre deosebire de cultele antichităţii romane târzii care au ajuns să rezume trăirea religioasă la un contractualism excesiv, Creştinismul aduce cu sine în spaţiul religios mediteranean şi european, alături de o seamă de elemente străvechi, aparţinând gândirii orientale, o puternică dimensiune iniţiatică. Urmând pilda hristică de micşorare şi retragere înlăuntru, de regresie până la sacrificiul de sine total, instituirea practicii botezului avea să deschidă credinciosului o cale iniţiatică lăuntrică prin care i se oferea posibilitatea renaşterii într-o viaţă înduhovnicită. Această nouă dimensiune spirituală, devenind curând una din pietrele de temelie ale doctrinei creştine, a condus la o regândire a lăcaşului de cult, atât în ceea ce priveşte organizarea spaţiilor, cât şi a înfăţişării exteriorului şi interiorului edificiilor destinate noii religii. Creştinismul avea astfel să acorde o importanţă covârşitoare aspectului interior al bisericilor în detrimentul înfăţişării lor exterioare, tocmai prin asumarea introvertirii iniţiatice şi a sensului spiritual pogorâtor, apofatic, pe care noua doctrină o stabilea în relaţia credinciosului cu divinitatea. Omul încreştinat nu-şi mai căuta mântuirea în afara sa ori în contemplarea lumii sensibile, ci căuta «Împărăţia cerurilor» smerindu-şi inima şi, coborând pe căi spirituale ori prin comportament ascetic, la rădăcinile fiinţei sale, pentru a se înălţa apoi la Hristos. Divinitatea nu mai era căutată în grandoarea exterioară a templelor ci înlăuntrul noilor lăcaşe care îşi descopereau frumuseţea dumnezeiască în tainicul lor interior.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Un alt fapt important care, încă din primele secole de dezvoltare a noii religii, s-a constituit într-un instrument capabil să conserve şi să ducă mai departe tradiţia formelor în arhitectură şi arte, este şi apariţia comunităţilor monahale şi a gândirii ezoterice creştine. Chiar dacă arareori a exprimat-o ca atare, Creştinismul răsăritean nu a încetat pentru multă vreme să considere dimensiunea ezoterică a monahismul drept un mijloc esenţial de păstrare a tradiţiei şi purităţii doctrinare. Acest aspect a fost unul dintre motivele principale care a făcut ca, până spre sfârşitul secolului al XVII-lea, ortodoxia să nu fie o religie de masse – viaţa creştină desfăşurându-se mai cu seamă în vetrele mânăstireşti care nu excelau nici prin număr şi nici prin mărime, în timp ce bisericile, aşa cum se ştie prea bine, rămâneau prezenţe rare în aşezările urbane ori rurale. În acest context nu trebuie omis şi faptul că, spre deosebire de ortodoxie, biserica occidentală avea să-şi asume după marea schismă o activitate misionară şi socială tot mai importantă şi în acest fel o deschidere tot mai largă către lumea profană. Acest lucru a dus spre sfârşitul secolului al XVIII-lea la secularizarea cultului occidental într-o asemenea măsură încât, în cazul confesiunilor protestante, s-a ajuns ca să spunem aşa, ca Biserica să iasă de sub suveranitatea lui Hristos pentru a deveni o expresie democratică a comunităţii. Occidentul creştin avea astfel să plaseze credinţa pe un teren tot mai exoteric, mai exterior, mai supus temporalităţii, aspect care s-a constituit, în contrast cu ortodoxia răsăritului, într-un element major de diferenţiere între cele două spiritualităţi europene surori, diferenţiere care avea să se reflecte tot mai mult şi în formele artistice şi arhitecturale. La această sumară trecere în revistă a unor aspecte de factură istorică mai trebuie amintit şi faptul că populaţiile care vieţuiau la sfârşitul antichităţii în părţile Asiei, în teritoriile greceşti şi balcanice, dar şi în cele ale Ţărilor Române nu au devenit creştine prin convertiri forţate sau ca urmare a unor jocuri politice contingente, cum ştim că adesea au stat lucrurile în Occident dar şi în Rusia, bunăoară. Simplificând lucrurile, se poate spune că, în timp ce în răsărit Hristos a fost primit mai ales cu inima, în apus sau în alte locuri unde Creştinismul a fost „adus cu sabia”, El a fost primit mai mult cu mintea. Astfel, diferenţierea de care vorbeam devine mai lesne de înţeles în aspectele ei de substrat şi poate explica într-o mai bună măsură de ce Creştinismul răsăritean a reuşit să conserve o seamă de elemente spirituale mai apropiate de apofatismul iniţiatic instituit prin cuvântul lui Hristos şi transmis apoi prin tradiţia apostolică şi a părinţilor Bisericii.

 

    

 

     

 

    

Biserica mânăstirii Cozia. Evidentul contrast între dominanta orizontală a exteriorului şi cea verticală a interiorului este realizat prin fragmentarea cu elemente de decoraţie discrete şi organizarea faţadelor pe registre. Aulicitatea interiorului este subliniată de lansarea pe verticală a absidelor dar şi de înălţimea neobişnuită a catapetesmei.

 

 

Încercând să privim mai profund sensurile spirituale ale Coziei, am considerat util să zăbovim în continuare asupra unei probleme doctrinare de fond care credem că va fi în măsură să aducă unele lămuriri importante. Pentru a înţelege fundamentul teologic care a determinat formarea unei viziuni aparte a Creştinismului asupra arhitecturii şi artelor nu trebuie să omitem că, respingând gândirea şi mentalităţile dominante la acea epocă în Imperiul Roman şi instituind o relaţie necontractuală în relaţia omului cu divinitatea, noua religie avea să-şi identifice rădăcinile într-o seamă de spiritualităţi mai vechi care aparţineau culturii Orientului. Nu vom face aici o trecere în revistă exhaustivă a elementelor doctrinare pe care Creştinismul le aducea cu sine din gândirea semită şi egipteană ori din cea a Indiei şi chiar a celei extrem-orientale, despre care, de altfel, scrierile veterotestamentare ne aduc o sumedenie de informaţii. Ne vom opri însă la o problemă de concepţie fundamentală asupra relaţiei dihotomice infinit–finit, obiectiv–subiectiv, aspect care a avut un rol covârşitor în modelarea noii religii. Astfel, spre deosebire de cultele cu care era contemporan – şi în care, alături de aspectul panteist, predomina o relaţie indirectă şi neanalogică a credinciosului cu divinitatea –, Creştinismul, asemeni spiritualităţilor orientale de care aminteam, nu vede obiectivitatea absolută în realitatea materială dedusă prin cuantificări cantitative, ci tocmai în infinitatea transcendenţei divine şi în manifestările ei calitative, cunoscute omului prin revelaţie. Cu alte cuvinte, realitatea lumii, fiind considerată a fi relativă, finită şi iluzorie, este considerată a exista doar în măsura în care se raportează la infinitatea Realităţii lui Dumnezeu. Omul, la rândul său, are datoria de a se obiectiva în raport cu Fiinţa lui Dumnezeu pentru a-şi asigura sieşi dar şi întregii lumi create calitatea ontologică de a fi. Ca să concluzionăm aici, putem spune că pentru creştini, la fel ca pentru orientali, Dumnezeu este singura existenţă obiectivă, deci singura realitate care fiinţează absolut şi de sine stătător. Concepţia aparte asupra relaţiei dihotomice pe care o aminteam mai sus avea să stea, prin analogie, la baza întregii gândiri creştine privitoare la geneza realităţii sensibile – în speţă facerea lumii – şi la manifestarea revelaţiei în această realitate – respectiv intervenţia lui Dumnezeu în istorie. Acest mod de gândire s-a dezvoltat apoi plenar în Bizanţ dar şi în Evul Mediu occidental, generând în ştiinţele artelor sacre o serie de principii şi abordări formale care s-au manifest în arhitectură, pictură, arte decorative, sculptură.

Întorcându-ne la Cozia, vedem funcţionând din plin aceste principii, ele manifestându-se asemenea unor multiple, concomitente şi biunivoce analogii care şi-au pus amprenta asupra arhitecturii bisericii, conferindu-i acea înălţătoare smerenie, subtilă dimensiune spirituală care de altfel a inspirat titlul acestui eseu.

 

 

Iată câteva citate din Sfânta Scriptură care vin în sprijinul afirmaţiilor noastre de mai sus (sublinierile ne aparţin).

 

1. „În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus şi I-au zis: Cine, oare, este mai mare în împărăţia cerurilor? Şi chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor, şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este mai mare în împărăţia cerurilor.” (Matei cap.18, 1-4).

 

2. „Cine se va înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa” (Matei 23, 11-12).

 

3. „Împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în ţarina sa şi care este mai mic decât toate seminţele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele şi se face pom... (Matei cap.13, 31-32).

 

4. „… ceea ce la oameni este înalt, uriciune este înaintea lui Dumnezeu” (Luca cap.16, 15).

 

5. „Cerurile şi pământul nu Mă pot cuprinde, însă inima slujitorului Meu credincios Mă cuprinde” (Deuteronomul cap.16, 8).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ce se poate înţelege din toate acestea? Că ceea ce este mare şi de ordin principal în planul supra-sensibil al divinului este mic şi secundar în planul sensibil al formei. Altfel spus, realitatea metafizică, cu neputinţă de a fi cuprinsă de cea fizică, se va manifesta în planul lumesc în mod subtil, tainic, ascuns, smerit. La limită vorbind, Dumnezeu este atât de subtil în întruchipările sale sensibile încât la o apreciere exclusiv cantitativă s-ar putea afirma că el nu se manifestă în lume. Iar invers, ceea ce este principal şi mare în realitatea terestră, va fi în ordinea Dumnezeiască de importanţă secundară, insignifiant, mic.

În planul practic al religiei aceasta însemnă că doar în măsura în care cu modestie şi evlavie ne micşorăm în existenţa lumească, mintea noastră poate urca spre înţelegerea necuprinderii transcendente, în timp ce inima noastră doar dacă se smereşte urcă pentru a cunoaşte cuprinderea lui Dumnezeu.

 

 

Cozia, iunie 2002

 

inapoi_________inapoi la cuprins________ inainte