inapoi________inapoi la cuprins________inainte

 

 

 

Luiza BARCAN

 

 

 

CTITORII ECLESIALE DE LEMN DIN VÂLCEA VEACULUI AL XIX-LEA

 

 

«Feciori ai dumnelui Florea Ionescu întîiu titoru, Dumitru, Ionu». Dumitru şi Ion fii ai ctitorului principal al bisericii de lemn din Ciungetu, 1861.


 

 

 

STUDII DE CAZ

Biserica de lemn din Ciungetu

Biserica de lemn din Brezoi

Biserica de lemn din Copăceni-Racoviţa

 

 

 

ARGUMENT

 

 

Lucrarea de faţă îşi propune abordarea unor probleme legate de arhitectura, pictura şi sculptura decorativă a trei biserici de lemn din judeţul Vâlcea, precum şi analizarea sumară a contextului istoric în care au fost ele ctitorite, a mentalităţilor şi practicilor zonale de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Stilul de viaţă, credinţele şi noile mentalităţi dezvoltate în rândul micilor boieri, al vătafilor de plai şi ţăranilor moşneni  influenţează, cu certitudine, dezvoltarea arhitecturii eclesiale în lemn pe teritoriul Munteniei, în epoca respectivă.

Arhitectura eclesială în lemn din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea este puţin studiată, neacordându-i-se până acum importanţa cuvenită ca fenomen artistic şi spiritual propriu epocii în discuţie.

În lucrarea intitulată Sensuri şi valori regăsite, Constantin Joja atrage atenţia asupra lipsei de interes manifestată de cercetători faţă de arhitectura de lemn, în general: «Arhitectura din lemn, printr-o inexplicabilă neînţelegere, a fost considerată întotdeauna ca mai puţin capabilă de monumentalitate, de expresie, de suport al mesajului naţional, de perfecţiune plastică maximă şi de precizie stilistică decât arhitectura de piatră şi cărămidă. Prin plasticitatea materialului, printr-o mai îndelungată rafinare stilistică, printr-o incomparabilă ­întindere a clădirilor în toate timpurile şi în toate climatele, arhitectura din lemn a căpătat în realitate, într-un anumit fel, o supremaţie plastică asupra arhitecturii de piatră sau cărămidă» (cf. Joja Constantin, Sensuri şi valori regăsite p.32).  E drept, autorul lasă doar în stadiu de enunţ această idee ce poate constitui, în fond, chiar o provocare la concentrarea interesului istoricilor de artă spre monumentele din lemn.

Considerăm, prin urmare, în acest context, că e necesară o reevaluare a bisericilor de lemn, monumente al căror număr, cel puţin pe teritoriul judeţului Vâlcea, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, este impresionant. Catagrafia din anul 1840 însumează pentru satele din Vâlcea 127 de biserici din lemn împărţite în cele 7 plăşi şi plaiuri existente (cf. Catagrafia Episcopiei Râmnicului). În 1940, o statistică a bisericilor înregistra 111 biserici din lemn pe teritoriul judeţului Vâlcea (cf. Statistica bisericilor din lemn din 1940, Anuarul Mitropoliei Olteniei, 1941), iar în prezent se mai păstrează în realitate circa 70 de astfel de monumente (listele oficiale, veche din anii 60 dau cifra de 90), aflate permanent în pericol de a dispărea definitiv, datorită stării lor precare de conservare, lipsei fondurilor pentru întreţinere şi, nu în ultimul rând, neglijenţei şi nepăsării comunităţilor locale şi a forurilor competente.

Cu excepţia bisericilor de lemn din Ciunget, Grămeşti sau Mălaia, amintite doar în unele studii de specialitate, celelalte biserici de acest tip, construite în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea pe teritoriul judeţului Vâlcea sunt practic nestudiate.

Mai ales în secolul al XIX-lea, când Ţările Române cunosc un proces rapid de modernizare şi de aliniere a culturii la valorile occidentale, aceste monumente eclesiale pot fi analizate atât ca forme de conservare ale tradiţiei ortodoxe în arhitectură şi pictură, cât şi ca expresii particulare ale mentalităţilor şi credinţelor din zonă, puternic marcate de spiritul didactic- moralizator al cărţilor cu caracter religios ce cunosc acum o mare răspândire.

Este de asemenea interesant de cercetat dacă numărul mare al bisericilor de lemn ctitorite în zonă reprezintă o decădere a stilului şi a artei munteneşti în epocă postbrâncovenească, dată fiind măreţia şi valoarea artistică a lăcaşurilor de cult din piatră şi zid  ridicate între secolele XIV-XVIII (Cozia, Arnota, Hurezi, Govora, Bistriţa etc), sau e vorba despre un fenomen aparte care trebuie judecat în sine, ca o etapă în manifestarea vieţii spiritual-artistice a locuitorilor zonei, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Lucrarea de faţă se opreşte asupra a trei monumente eclesiale din lemn, alese din cele circa 70 de astfel de lăcaşuri existente în prezent pe teritoriul judeţului Vâlcea, pentru că ele aparţin aceleiaşi zone, Ţara Loviştei, au fost ridicate aproximativ în aceeaşi perioadă, având într-o oarecare măsură o istorie asemănătoare, şi mai ales pentru că două dintre ele, biserica din Ciungetu şi cea din Brezoi, ambele de pe Valea Lotrului, ctitorii moşneneşti, păstrează încă o decoraţie murală reprezentativă pentru stilul epocii, oglindind fidel mentalităţile şi stilul de viaţă al comunităţii în care au apărut. Din nefericire, biserica din Brezoi este aproape distrusă, cea mai mare parte din pictură, păstrându-se totuşi ca printr-un miracol. Biserica din Copăceni-Racoviţa păstrează doar pictura pridvorului, la rândul ei interesantă prin plasare în contextul epocii, iar monumentul în ansamblu este reprezentativ pentru tipologia bisericilor de lemn din Ţara Loviştei. Anumite detalii privind ctitorirea, unele elemente de arhitectură şi de sculptură decorativă, tablourile votive conferă fiecăruia dintre aceste trei mici biserici particularităţi interesante în sine dar şi raportate la contextul mai larg al perioadei în care ele au fost ridicate.

 

 

 

ISTORIA ZONEI ŞI A EPOCII

 

Ţara Loviştei şi Valea Lotrului în secolul al XIX-lea

 

Zona Vâlcei, atestată documentar la începutul secolului al XV-lea, una dintre cele mai vechi din Oltenia, ce şi-a păstrat denumirea, se învecinează cu Ţara Oltului şi Mărginimea Sibiului la nord, cu Ţara Haţegului şi Gorjul la vest, cu Romanaţii la sud şi cu Argeşul la est.

Din Vâlcea face parte o străveche zonă istorică, Ţara Loviştei, ce cuprindea, inclusiv în secolul al XIX-lea, şi Valea Lotrului. Plaiul Loviştei se înfăţişează asemenea unei mari cetăţi naturale, străjuite la nord de Munţii Făgăraş, la est de culmea Zănoaga şi la sud de Muntele Cozia, fiind închisă la vest, spre Olt, de mai multe măguri şi muscele.

 .În secolul al XVIII-lea, documentele de epocă atestă Loviştea drept o ţară, ca şi Almaşul sau Făgăraşul. La recensământul din 1850 se înregistrează aici o densitate a populaţiei de două ori mai mare decât cea medie din Ţara Românească, iar la recensământul din 1871 erau consemnate 22 de sate despre care se spune că erau foarte vechi. Aşezarea şi configuraţia geografică au făcut din aceste locuri un refugiu pentru haiduci, fugari şi pustnici veniţi aici atât din Muntenia cât şi din Transilvania, dar şi un cunoscut centru de schimb cu nedei (sărbători câmpeneşti duminicale) şi bâlciuri de două ţări (cf. Stănculescu Fl., Gheorghiu Ad., Petrescu P., Arhitectura populară românească, regiunea Piteşti)  De-a lungul timpului, structura demografică a cunoscut multiple transformări datorate succesivelor imigraţii şi amestecului de populaţii rezultat. În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea s-au stabilit aici ciobani veniţi din Mărginimea Sibiului, Făgăraş, Argeş, Mehedinţi şi Vâlcea. Descendenţii lor trăiesc şi astăzi în aceste locuri, continuând să-şi exercite ocupaţiile ancestrale: păstoritul şi exploatarea lemnului. Densitatea populaţiei nu mai este în prezent atât de mare ca în trecut, dar satele risipite pe dealuri conservă o viaţă arhaică de un deosebit interes etnografic (cf. Stănculescu Fl., Gheorghiu Ad., Petrescu P., Arhitectura populară românească, regiunea Piteşti).

Valea Lotrului, o zonă montană nelocuită, se pare, în vremuri îndepărtate, era cândva doar un culoar prin care putea fi ocolită vama Turnu Roşu, dintre Ţara Românească şi Transilvania. Mai târziu, Valea Lotrului a început să fie considerată drept o prelungire istorică şi geografică a Ţării Loviştei. Satele de pe Valea Lotrului (Brezoi, Săliştea, Mălaia, Ciungetu, Voineasa) erau locuite de moşneni, ţărani liberi, posesori ai unei proprietăţi moştenite din străbuni). Moşnenii stăpâneau în comun apele, munţii cu păşunile şi pădurile, morile de apă şi pivele. Moşnenii trăiau în obşte, definindu-se ca o comunitate de muncă. Ocupaţiile principale ale moşnenilor erau agricultura, păstoritul şi exploatarea lemnului. Într-o recentă lucrare a sa, Răzvan Theodorescu subliniază «specificul moşnenesc al Vâlcei», amintind că proporţia de moşneni din Vâlcea şi din Gorj era mult mai ridicată decât cea din Buzău, Argeş sau Mehedinţi – 15-16% din populaţie (cf. Theodorescu Răzvan, Spiritul Vâlcei în cultura română).

O legendă etimologică locală spune că toate satele de pe Valea Lotrului ar fi fost întemeiate de haiducii (lotrii) Voinea (Voineasa), Mălai (Mălaia), Breazu (Brezoi) şi Ciungu (Ciunget).

După reformele lui Constantin Mavrocordat din 1746, când şerbii sunt eliberaţi, pământul rămânând totuşi în stăpânirea boierilor şi a mânăstirilor, în Ţara Românească se oficializează instituţia organizării plaiurilor, unităţi subadministrative ale judeţelor din zona de munte, conduse de un vătaf de plai care mai avea şi obligaţia să asigure paza frontierei şi să controleze vama. În această zonă a fost organizat Plaiul Loviştei, cu sediul la Câineni, localitate din extremitatea nordică a Ţării Loviştei, unde era şi vama. La sfârşitul secolului al XVIII-lea existau 17 plaiuri. Argeşul şi Loviştea ţineau de judeţul Argeş, iar Cozia şi Horezu de judeţul Vâlcea. În Muntenia şi Oltenia, multora dintre vătafii de plai li se datorează ctitorirea unor biserici de zid şi de lemn, reprezentative pentru stilul epocii.

În  1838, satele situate pe malul drept al Oltului, în Plaiul Loviştei (între Brezoi şi Câineni) trec, din punct de vedere administrativ la judeţul Vâlcea, fiind înglobate în Plaiul Cozia.Vel vistiernicul Ion Popescu Urşanu este, probabil, cel mai cunoscut dintre vătafii de plai din zona Vâlcei (Plaiul Horezu), datorită calităţii sale de ctitor de biserici – biserica din Târgu Horezu, biserica din Urşani, biserica din Recea (cf. Theodorescu Răzvan, Spiritul Vâlcei în cultura română). 

Pentru că cele trei biserici de lemn ce fac obiectul lucrării de faţă sunt situate în trei localităţi diferite, vom încerca în continuare o prezentare succintă a istoricului fiecăreia dintre aceste trei sate: Brezoi, Ciunget şi Copăceni.

 

Brezoi. Extrem de preţioase date despre istoria acestei localităţi, devenite astăzi oraş, am cules din lucrarea regretatului istoric Petre Bardaşu: 100 de ani de industrie forestieră , apărută la Râmnicu Vâlcea în 1973 şi din studiul intitulat Din istoricul exploatării forestiere de pe Valea Lotrului, al aceluiaşi autor, publicat în revista Studii Vâlcene din 1971.

Oraşul Brezoi e situat la confluenţa Lotrului cu Oltul, în depresiunea care încheie valea cuprinsă între munţii Lotrului, Latoriţei şi Căpăţânei.

Dintre documentele care atestă Brezoiul, reţinem actul de danie din 4 septembrie 1389 prin care Mircea cel Bătrân dă mânăstirii Cozia satul Jiblea, ale cărui hotare se întindeau până aproape de Gura Lotrului (cf. Documenta Romanie Historica, B. Ţara Românească, vol.I, Bucureşti, 1966, p. 25-28).  La începutul secolului al XVI-lea, un document de la Radu cel Mare vorbeşte clar despre o populaţie aşezată pe râul Lotru. E vorba despre Hrisovul din 20 ianuarie 1505, prin care domnitorul «întăreşte mânăstirii Cozia vama de la Genune [Câinenii de astăzi, n.n.]» (cf. Documenta Romanie Historica, B. Ţara Românească, vol II, doc nr. 30, p. 73).   Numele localităţii Brezoi se întâlneşte şi într-un Hrisov din 4 decembrie 1575, prin care se întăreşte dreptul de proprietate pentru «…Călin, Badea, Călinel şi fiii lor din satul Călineşti cf. Documente privind istoria României B. Ţara Românească, sec. al XVI-lea, vol IV, p. 208)  Din secolul al XVII-lea apar surse documentare mai bogate despre această străveche aşezare. În secolul al XVIII-lea, Brezoiul e menţionat pe mai multe hărţi, începând cu cea a stolnicului Constantin Cantacuzino, iar la 1720 localitatea apare şi pe harta lui Schwantz, în ţinutul Loviştii.

Istoria Brezoiului e strâns legată de dezvoltarea exploatărilor forestiere, oamenii ocupându-se din cele mai vechi timpuri cu meşteşugul prelucrării lemnului. Lemnul era folosit în special ca material pentru construcţii. Urmează, de la începutul secolului al XIX-lea, exploatarea industrială a lemnului, mai întâi cu ajutorul joagărelor de mână, apoi cu joagăre hidraulice.

În jurul anului 1853, la Brezoi se stabileşte muntenegranul Sima Stanovici. Un zapis din 30 ianuarie 1859 consemnează că Sima Stanovici cumpără pentru tăiere, timp de 15 ani, pădurea de pe Valea Păscoii, de la moşnenii brezoieni, «cu preţul de 1058 lei achitaţi înainte» (cf. Arhivele Statului, Vâlcea, Fond Prefectură, jud. Vâlcea, dos. 96/1867, fila 17).  Intrând şi în posesia mai multor joagăre, industriaşul muntengrean Sima Stanovici devenea astfel, cel mai bogat om din Brezoi. El este cel de al doilea ctitor al bisericii de lemn din localitate, şi e înfăţişat în tabloul votiv din pronaos, împreună cu soţia sa Ana.[1]

 Un aspect de asemenea important, legat de istoria localităţii este permanenta legătură dintre moşnenii din Brezoi şi mânăstirea Cozia care era coproprietară a pământurilor şi pădurilor, împreună cu aceştia. Adesea moşnenii mai înstăriţi făceau danii mânăstirii. Ascultarea faţă de Cozia conduce, la începutul secolului al XIX-lea la o înrăutăţire a situaţiei locuitorilor din Brezoi, obligaţi de mânăstire la impozite tot mai mari, astfel încât, în deceniul al treilea al secolului amintit, Brezoiul are o stare materială modestă.

 

Ciungetu. Satul Ciungetu se află în depresiunea Văii Lotrului, la 66 de km nord-est de Râmnicu Vâlcea şi aparţine administrativ comunei Mălaia. Situat la o altitudine de 560 m, între Munţii Căpăţânei şi Munţii Latoriţei, mai exact la confluenţa râurilor Latoriţa şi Rudăreasa, satul Ciungetu se află la doar câţiva kilometri de staţiunea Voineasa.

Ca şi celelalte sate de pe Valea Lotrului,  Ciungetul e o aşezare veche. Legenda etimologică, comună satelor de pe Lotru, spune că satul ar fi fost întemeiat de haiducul Ciungu. Mai aproape de adevăr este însă analogia dintre numele satului şi substantivul colectiv ciunget care desemnează o pădure cu copaci desfrunziţi, cu ramuri frânte ori tăiate (ciungiţi, ciungăriţi). Localnicii afirmă că ţăranii din Padina cu Ciungi obişnuiau să ciungească copacii pentru a da de mâncare animalelor în timpul iernii (cf. Nisipeanu Cristina, Toponime şi antroponime legate de viaţa locuitorilor din Ciungetu în Studii Vâlcene nr. 6/1983, p. 16) 

Prima atestare documentară a Ciungetului apare într-o Diată din 1812 a lui Marin Oncescu, prin care acesta lăsa fiului său Andrei «casa de aici cu săliştea, cu ocina, livada din Gârtonca, locurile de la Balţuri, de la Piatra». De faţă la redactarea Diatei fuseseră locuitorii Florea Gligoron, Andrei Vangu şi Stanciu Vangu (cf. Surdu Gheorghe, Despre vechimea satelor de pe Lotru, în Revista de cultură a liceului Brezoi, nr. 2/10 sept., 1967, Brezoi .

Ca şi Mălaia, Brezoi, Voineasa sau Sălişte, Ciungetu era în secolul al XIX-lea un sat de moşneni. Ocupaţiile lor principale erau exploatarea lemnului, creşterea animalelor (păstoritul), vânătoarea şi pescuitul. Amprenta acestor meşteşuguri e imprimată pe chipul micii biserici de lemn din sat, ctitorie a ţăranilor moşneni. La data întemeierii ei, 1861, în Ciungetu trăiau 20 de familii, deci circa 100 de locuitori, luând în calcul indicele demografic 5. Astăzi trăiesc aici în jur de 150 de familii. Ocupaţiile locuitorilor Ciungetului sunt, în mare parte aceleaşi şi în prezent.

 

Copăceni-Racoviţa. Satul Racoviţa se află la 45 de kilometri nord de Râmnicu Vâlcea, în Ţara Loviştei. Aici se poate ajunge urcând pe Valea Oltului pe şoseaua care leagă Râmnicu Vâlcea de Sibiu şi continuând pe drumul lateral ce trece Oltul pentru a lega mânăstirea Cornet de satele Perişani, Bratoveşti şi Tiţeşti.

Cătunul Copăceni, în care se află biserica de lemn ce face obiectul lucrării de faţă, aparţine administrativ comunei Racoviţa. Istoria acesteia este comună tuturor localităţilor din Ţara Loviştei, sate de munte risipite, bune locuri de refugiu pentru pustnici, haiduci fugari şi ciobani veniţi în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea din Transilvania (Mărginimea Sibiului, Făgăraş), Argeş sau Mehedinţi. Păstoritul şi exploatarea lemnului au fost şi rămân şi în prezent, principalele ocupaţii ale acestei populaţii heterogene.

 

 

 

BISERICI ŞI CTITORI ÎN VÂLCEA SECOLELOR XVIII ŞI XIX

 

Una dintre problemele pe care lucrarea de faţă şi-a propus să le analizeze este, pe de o parte, dacă se poate vorbi despre un adevărat fenomen în cazul ridicării bisericilor săteşti de lemn,  în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, nu doar pe teritoriul Vâlcei, ci al întregii Muntenii, dat fiind numărul lor impresionant, pe de altă parte dacă acest fenomen poate fi interpretat ca o decădere a artei munteneşti, în epocă postbrâncovenească ori ca o realitate artistică de sine stătătoare, cu propriile ei date stilistice, consecinţă a modificării viziunii şi mentalităţilor, în zorii modernizării societăţii româneşti.

 Zona Olteniei s-a distins de-a lungul timpului prin realizări deosebite în arhitectura lemnului, în construcţiile civile şi religioase deopotrivă, mai ales în partea de nord, foarte bogată în lemn şi unde oamenii au avut, din cele mai vechi timpuri, o experienţă considerabilă în prelucrarea artistică a materialului de construcţie.

La fel de semnificativ este faptul că pe teritoriul judeţului Vâlcea, încă din secolul al XIV-lea, se ctitoresc monumente eclesiale de prim rang: mânăstirile Cozia (Mircea cel Bătrân), Arnota, Dintr-un lemn (Matei Basarab), Govora (Radu cel Mare), Hurezi (Constantin Brâncoveanu), Bistriţa (boierii Craioveşti), Schitul Ostrov (Neagoe Basarab) etc. Tradiţia arhitectonică a lemnului s-a îmbinat cu tradiţia marilor construcţii din zid, cristalizându-se astfel un stil specific zonei.

Prelucrarea artistică a lemnului are în zona Vâlcei, aşa cum spuneam, o tradiţie îndelungată, dovadă stând numeroasele centre meşteşugăreşti de la Poiana - Perişani, Călineşti- Brezoi, Romanii de Sus, Horezu, Vaideeni – Urşani, Bistriţa – Costeşti, Slătioara, Şirineasa, Frânceşti, Gânguleşti.

Se păstrează în judeţul Vâlcea şi biserici de lemn anterioare secolului al XVIII-lea, de ar fi să amintim doar biserica din Grămeşti (comuna Costeşti),  capodoperă a arhitecturii din lemn din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, ctitorie a Mitropolitului Ştefan, din 1664. Monumentul a suscitat interesul constant al cercetătorilor, de-a lungul timpului. Virgil N. Drăghicescu o consideră «un document pentru urmărirea fazelor prin care trece construcţia bisericilor de la peşterile munţilor până la minunea Curţii de Argeş» (cf. Drăghicescu N. Virgil, Monumentele Olteniei în B.C.M.I. XXVIII, fasc. 85/1935).

 Construcţia bisericii de la Grămeşti ne transmite, până astăzi, preţioase informaţii despre felul în care erau alcătuite ctitoriile eclesiale din lemn, într-un secol despre care, în această privinţă, există puţine date. Astfel, trebuie remarcată, dincolo de dimensiunile mai mari ale lăcaşului, în comparaţie cu alte biserici de lemn din zonă, măiestria meşterilor constructori care, folosind tehnicile specifice lemnului, realizează îmbinări tradiţionale ce păstrează intactă, pînă în prezent, structura originală a lăcaşului.

Combătând ipoteza că la Mariţa (Vaideeni) ar fi cea mai veche biserică de lemn din Vâlcea, Radu Creţeanu apreciază că la Grămeşti se află «cea mai veche biserică din Oltenia, datată sigur» (cf. Creţeanu Radu, Bisericile de lemn din Vâlcea, în  Mitropolia Olteniei nr. 1-3/1981,p. 59).  Am adus astfel în discuţie şi biserica din lemn de la Mariţa, în jurul  datării căreia s-a creat o controversă, datorită lipsei pisaniei şi prezenţei unei inscripţii pe o bârnă din peretele exterior de sud, săpată în lemn, cu caractere chirilice. Această inscripţie indică anul 1557 (leato 7065), fapt care i-a determinat pe câţiva entuziaşti să o considere cea mai veche ctitorie eclesială din lemn păstrată nu doar pe teritoriul Vâlcei, ci în întrega zonă a Olteniei, fără a avea şi o altă dovadă în sprijinul acestei afirmaţii. Cert este doar faptul că biserica  din Mariţa, amintită într-un document de la 1745[2] , e cea mai mică biserică de lemn din Vâlcea (9/3, 80/4,90 m) şi unul dintre puţinele lăcaşe din zonă care n-a fost tencuit, păstrându-şi aspectul originar.

În lucrarea Arhitectura populară românească, Grigore Ionescu observă că în secolele XVIII-XIX, pe teritoriul Vâlcei au fost ridicate numeroase biserici de lemn, asemănătoare celei de la Grămeşti, dar mult mai cumpătate în formă şi dimensiuni, datorită mizeriei şi sărăciei în care trăiau oamenii în acea perioadă (cf. Ionescu Grigore, Arhitectura populară românească, cap. Aspecte monumentale în arhitectura populară, p. 116).  Apreciind acurateţea informaţiei, considerăm totuşi simplistă explicaţia dată de autor dimensiunilor reduse ale lăcaşelor de lemn din secolele XVIII-XIX, drept pentru care vom mai reveni asupra acestui aspect.

O pertinentă analiză a epocii în discuţie o face Răzvan Theodorescu în capitolul dedicat artei de la 1800 din cartea sa Civilizaţia românilor între medieval şi modern. Observând că ţărănimea românească a secolului al XVIII-lea creează o arhitectură de lemn a cărei epocă de apogeu e «secolul început după 1775», autorul trage concluzia că fenomenul se datorează faptului că această ţărănime dobândeşte sentimentul propriei tradiţii. Mai mult, Răzvan Theodorescu accentuează asupra apariţiei unei noi mentalităţi şi a unei noi sensibilităţi «ce vine către epoca modernă». Se poate deja vorbi în epocă despre o mentalitate populară care aparţine satului şi oraşului deopotrivă. Ea vine, cum subliniază reputatul istoric, în continuitatea celei medievale, depă­şind hotarele sociale ale «stării a treia», participând, cu toate contradicţiile «la geneza mentalităţii româneşti moderne».Ţărănimea românească a veacului al XVIII-lea se constituie într-un grup de presiune ­culturală (cf. Theodorescu Răzvan, Civilizaţia românilor între medieval şi modern, vol. II, cap.Popular şi ţărănesc în arta de la 1800). 

Într-un foarte interesant studiu dedicat perioadei în discuţie, Teodora Voinescu semnalează apariţia clasei mijlocii: târgoveţi, mici negustori, meşteşugari, ţărani liberi şi, odată cu aceştia a unei arte «diferenţiate de arta populară din punct de vedere al clasei; arta clasei mijlocii care are, cu mici variante, caractere comune şi în mediul rural şi în cel al târgurilor». Construcţiile laice şi religioase ale «clasei mijlocii» au, în general, proporţii reduse, pe măsura posibilităţilor materiale ale ctitorilor (cf. Voinescu Teodora, Între «ţărănesc» şi «popular» în pictura românească de la sfîrşitul Evului Mediu în S.C.I.A., 1, tomul 20/1973 ).

Ctitorii din familiile vâlcene Măldărăscu, Argentoianu, Bălănescu, Olănescu, Coţofenescu sau celebrul vătaf de plai Ion Popescu, zis Urşanu, ca şi alţi căpitani sau simpli prelaţi (Tiţeşti, Ciuta, Oteşani, Şubeşti) preiau în ctitoriile lor, între 1750-1780, tradiţia artistică brâncovenească şi creaţia postbrâncovenească «exprimată similar într-o arhitectură, pictură şi sculptură despre care greşit se scrie încă pe alocuri că s-a ruralizat în epoca abia menţionată» (cf. Theodorescu Răzvan, op. cit.). Lăsând să opereze distincţia făcută de Arnold Hauser între «arta ţărănească», «arta populară» şi «arta poporană» (Philosophie der Kunstgeschichte), ambii autori, Răzvan Theodorescu şi Teodora Voinescu cad de acord asupra faptului că «arta clasei de mijloc» din Muntenia e o sinteză între acestea şi viziunea medievală târzie: «Monumentele din satele moşneneşti din Muntenia şi Oltenia au o imagerie de structură folclorică ce nu aparţine ţărănimii propriu-zise, ci acelor grupuri populare medii, ivite din ea, în care intrau laolaltă şi elita semialfabetizată, purtătoare de mentalitate rurală (preoţi, dascăli itineranţi) şi mahalagii (cupeţi, meşteşugari, clerici mărunţi, boiernaşi)» (cf. Theodorescu Răzvan, op. cit.).  În aceeaşi ordine de idei, Teodora Voinescu afirmă că «formele de provenienţă populară se integrează în sinteze iconografice medievale, aşa cum formele de tradiţie bizantină devin acum poporane, printr-un proces stilistic dintre cele mai caracteristice, atât prin crearea de forme noi, cât şi prin folosirea unor motive cu origini îndepărtate şi diferite» (cf. Voinescu Teodora, op. cit, p.26).

Regulamentul Organic aduce  modificări în situaţia ţărănimii sărace, astfel încât un număr mic de ţărani reuşeşte să se sustragă parţial exploatării boierilor. Economia de schimb, la rândul ei, permite îmbunătăţirea parţială a unor grupe de ţărani care pot acum să-şi vândă singuri produsele. Din rândul acestora, la începutul secolului al XIX-lea, încep să se ridice ctitorii de biserici săteşti de lemn sau de zid. Pentru construirea acestora ei se asociază în grupuri  mari de muncă, în care intră «toată gloata» cum se menţionează la biserica din Schela Horezu, ctitorită de Ion Urşanu (cf. Voinescu Teodora, Elemente locale realiste în pictura religioasă din regiunea Craiova în S.C.I.A., 1-2/1954, p. 61-77). 

Apare uneori fenomenul dublei ctitoriri. O biserică din lemn e înălţată de un grup de ctitori, iar mai târziu, uneori după decenii, acelaşi lăcaş e tencuit şi pictat prin contribuţia unor membri ai obştii care îşi trec numele în a doua pisanie sau chiar portretele, în tablourile ctitoriceşti. Vom vedea, acest fenomen are loc în cazul bisericilor din Brezoi şi Copăceni, subiect al lucrării de faţă.

În bună măsură, toate aspectele menţionate mai sus sunt valabile şi pentru cele trei biserici de lemn din Brezoi, Ciungetu şi Copăceni-Racoviţa, precum şi pentru ctitorii lor, aşa cum vom evidenţia în capitolul dedicat istoriei acestor lăcaşuri.

Sintetizând opiniile avizate ale istoricilor citaţi, printre puţinii care au acordat importanţă perioadei în discuţie, reflectând asupra realităţilor socio- culturale şi economice din epocă, se poate trage concluzia că dezvoltarea arhitecturii în lemn, cu precădere a bisericilor de lemn din zona Vâlcei, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea nu este întâmplătoare. În măsura în care ea este consecinţa situaţiei economice, dar mai ales a unor profunde schimbări de mentalitate, a apariţiei unei noi sensibilităţi, se poate vorbi într-adevăr despre un fenomen care merită toată atenţia, mai ales că el marchează începutul epocii moderne în Ţările Române. Acest fenomen se grefează pe un background istoric şi cultural propriu acestei zone care, de-a lungul timpului a creat o adevărată civilizaţie a lemnului. Şi tot aici, marile ctitorii eclesiale au servit drept model celor mai modeste. În studiul dedicat picturii religioase din regiunea Craiova, deja citat, Teodora Voinescu atrage atenţia asupra puternicei influenţe exercitate de mânăstirea Hurezi asupra bisericilor din zonă şi chiar asupra unora din zone mai îndepărtate (cf. Voinescu Teodora, idem). 

Pe de altă parte, nu credem că se poate vorbi despre o decădere a artei munteneşti în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea decât dacă am recurge la o neavenită comparaţie cu dimensiunile marile ctitorii,  Mai curând, aşa cum subliniau şi autorii citaţi, e vorba despre un nou tip de artă, oglindă a sensibilităţii clasei sociale de curând create.

În încheierea acestui capitol credem că se mai cuvine a semnala un aspect legat nu doar de ctitoriile eclesiale în lemn, ci şi de cele din zid, ridicate în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Fără să şi-o propună în mod explicit, prin sinteza de artă ţărăneasă, artă populară şi artă medievală realizată de constructorii şi pictorii lor, aceste monumente rămân ultimele forme de conservare a tradiţiei româneşti şi balcanice într-o epocă în care, ştim prea bine, toată arta sacră din Ţările Române decade datorită presiunii din ce în ce mai mari a artei religioase occidentale, a stilului şi a tehnicilor impuse de aceasta. În studiul dedicat picturii votive din nordul Olteniei, Andrei Pănoiu face o importantă precizare: «În arta meşterilor de ţară, prefacerile sociale cu implicaţiile lor artistice nu presupun o abandonare a tradiţiei, ci dimpotrivă, o îmbogăţire a ei, în raport cu exigenţele epocii» (cf. Pănoiu Andrei, Pictura votivă din nordul Olteniei, p. 6).   În acest context se cuvine amintit şi că în 1871 Episcopul Filaret din Râmnic dă următorul circular: «Ori cine se va numi zugrav, să nu fie slobod a zugrăvi până nu va arăta… să-i vedem meşteşugul de artă procopsit. Pentru că nu în loc de a înfrumuseţa bisericile să facă niscai bazaconii care nu sunt primite de pravilă» (cf. Meteş Ştefan, Zugravii bisericilor române în ACMIT, 1926-1928, p.73),  iar în 1855 Episcopul Calinic de Râmnic cere zugravului Gheorghe Gherontie să retuşeze în stil bizantin icoanele împărăteşti de la biserica Episcopiei, create de Tătărăscu (cf. Meteş Ştefan, idem) 

În lucrarea intitulată Spiritul vâlcei în cultura română, deja citată, Răzvan Theodorescu afirmă: «Nici o episcopie din secolul al XVI-lea înainte, nici în Moldova, nici în Ţara Românească, n-a jucat probabil rolul Episcopiei Râmnicului şi Noului Severin». Episcopia Râmnicului este un loc de misionarism între Orient şi Occident, apărând ortodoxia, ca principală noastră formulă de ­identitate (cf. Theodorescu Răzvan, op. cit, p. 17).

 

 

 

 

ISTORICUL BISERICILOR

 

 

Biserica de lemn din Brezoi

 

 După cum o atestă majoritatea documentelor, biserica de lemn din Brezoi este ctitoria din 1789 a Episcopului Iosif Argeşiu[3] pe moşia moşnenească de la Brezoi. Biserica are hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului.

 Despre Iosif Argeşiu se ştie că era născut în Loviştea Vâlcii şi că fusese numit Episcop la reînfiinţata Episcopie a Argeşului, în 1793. Biserica aceasta, o ctitoreşte aşadar, în calitatea sa de protosinghel în Râmnic, numirea sa ca episcop fiind ulterioară ridicării bisericii (cf. Iorga Nicolae, Istoria bisericii române, Vălenii de Munte, 1909, vol. II, p. 200).   În însemnările dintr-un Minei al lunii august, făcute în Doba, judeţul Romanaţi de Matei, dascălul din Redea, se spunea: «La Episcopia Râmnicului erea episcop Nictarie şi la Episcopia Argeşului erea episcop Iosif, episcop ce se cheamă Lotrean, ales şi de bun neam, om sfinţit, ales, drept şi smerit şi de toată eparhia sfinţii(i) sale au fost dorit, de domni şi de boieri mari ascultat (s.n.), la învăţătură şi la sfat Dumnezeu l-au înălţat nu cu bani, cu aur (sau )cu argint, cu strânsură rea dupre pământ, ci darul lui Dumnezeu i-au fost desăvârşit, iar noi,după cum l-am văzut, aşa l-am şi fericit că erea om preasfi(n)ţi(t)» (cf. Revista Arhivelor, nr. 2-3/1980, p. 59).  N-am insista asupra calităţilor lui Iosif Argeşiu, dacă nu am urmări să punem în evidenţă că, în ciuda poziţiei şi a renumelui său, episcopul Argeşiu ctitoreşte biserici de lemn şi nu de zid. Şi în acest caz, explicaţiile de natură economică referitoare la dimensiunile şi materialele din care sunt făcute bisericile, devin discutabile.  

Se cuvine a face precizarea că la ridicarea unei biserici de sat contribuiau toţi locuitorii, fiecare după putere, astfel încât, în cele din urmă, o astfel de biserică poate fi considerată ctitoria întregii comunităţi[4]. Iniţial netencuită şi nepictată, biserica din Brezoi serveşte cultului, până în 1865, având doar o icoană volantă.

În 1865, muntenegreanul Sima Stanovici, devenit cel mai bogat om din Brezoi, ca industriaş al lemnului, aşa cum am văzut în capitolul dedicat istoriei localităţii, tencuieşte şi zugrăveşte biserica pe cheltuiala sa şi a altor locuitori. La rândul său, în ciuda faptului că este un foarte bogat industriaş, preferă să refacă vechea biserică din lemn şi nu să construiască una nouă, din zid. Această opţiune nu-i afectează prestigiul.  Statutul său de ctitor e confirmat de tabloul votiv din pronaos, unde este reprezentat împreună cu soţia sa Anica, dar şi de pomelnicul aflat pe peretele de vest al pronaosului, unde cu greu mai pot fi descifrate câteva alte nume ale celor care  se alătură la 1865, acţiunii de tencuire şi pictare a bisericii: Ioan, Pătru, Dumitru, Ioan, Crăciun, Zamfir, Constantin. La sfârşitul pomelnicului se mai poate citi anul 1865, octombrie 14.  Tot în pronaos, deasupra uşii de intrare, pisania este complet distrusă, nemaiputându-se descifra nimic din conţinutul ei. Din Marele dicţionar geografic al României, aflăm că biserica din Brezoi «s’a reparat la 1864, când s’a nimicit ori-ce inscripţie veche» (cf. Lahovari Ioan George, Marele dicţionar geografic al României, vol I, p. 646).

Fenomenul dublei ctitoriri e frecvent întâlnit în cazul bisericilor de lemn din Vâlcea. Primii ctitori sunt cei care înalţă lăcaşul. Tencuirea ulterioară a acestor biserici, uneori chiar pictarea lor cu această ocazie, acţiune ce capătă amploare după 1860, din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, devine echivalentul unei a doua ctitoriri, aşa cum vin să dovedească tablourile votive şi pomelnicele.[5]

Tencuită şi pictată, biserica din Brezoi serveşte ca biserică parohială până în 1896, când este construită biserica nouă, din zid. După această dată, lăcaşul serveşte doar drept capelă de cimitir. În timpul primului război mondial, din pricina unui incendiu, bolta bisericii şi o parte din tencuială e distrusă.

În prezent biserica se află într-o stare avansată de degradare, membrii comunităţii locale căutând soluţii pentru a o salva. Printr-un miracol, o parte din pictura în frescă de la 1865 se păstrează încă şi merită toată atenţia.

 

 

Biserica de lemn din Ciungetu

 

Până în august 1861, se pare că n-ar mai fi existat la Ciungetu  un alt lăcaş de cult, ci doar o troiţă în partea de apus satului, căreia i se închinau credincioşii. Acolo era şi cimitirul vechi, iar la troiţă slujeau periodic călugări veniţi de la mânăstirile Cozia sau Bistriţa. Prin urmare, necesitatea înălţării unui lăcaş de cult devenea imperioasă. Ctitorul principal al bisercii din Ciungetu, înălţată pe un dâmb abrupt, în locul cel mai înalt al satului, este Florea Ionescu, moşnean şi ţârcovnic ce a trăit până la vârsta de 105 ani. El este reprezentat în tabloul votiv, împreună cu familia sa şi cu sătenii care au contribuit la ridicarea lăcaşului. Deasupra uşii de la intrarea în naos se păstrează, din fericire, pisania originară, scrisă cu litere chirilice[6] . Putem afla aşadar, că biserica a fost înălţată în 1861, prin contribuţia majorităţii sătenilor şi că are hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Se păstrează, de asemenea, şi numele zugravului Nicolae Bunescu. Dată fiind apariţia mai târzie a acestei biserici, spre deosebire de cele din Brezoi şi Copăceni-Racoviţa, ea nu cunoaşte fenomenul dublei ctitoriri, deoarece a fost de la bun început tencuită şi pictată. În ciuda dimensiunilor ei reduse, bisericuţa din lemn de aici se constituie într-un document al obiceiurilor şi mentalităţilor specifice locului, în contextul perpetuării credinţei orto­doxe, în această margine a Ţării Româ­neşti. Biserica face parte organică din viaţa fiecărui credincios, dar şi din viaţa comunităţii săteşti, aşa cum cu priso­sinţă o arată pisania.

Biserica de lemn din Ciungetu e o biserică filială ce aparţine parohiei Voineasa. Din septembrie 1967, biserica de lemn a fost închisă cultului, slujbele religioase ţinându-se astăzi în biserica nouă, de zid, din imediata vecinătate a celei monument.

 

 

Biserica de lemn din Copăceni-Racoviţa

 

Şi despre biserica de lemn din Copăceni-Racoviţa există foarte puţine mărturii scrise, ea fiind doar amintită în anuarele bisericeşti şi, cum vom vedea,  într-un articol al lui Victor Brătulescu (Brătulescu V., Biserici din judeţul Argeş în B.C.M.I., fascicolul 75/ianuarie-martie, 1933).

Asemenea legendelor întemeierii altor lăcaşuri de lemn din Nordul Olteniei, cea despre biserica din Copăceni spune  că ea ar fi fost adusă  din Transilvania, iniţial la Mălaia şi că mai târziu a fost mutată la Copăceni. Aceeaşi informaţie ne-a fost dată şi de preotul din Mălaia şi de cel din Copăceni, însă ea nu este confirmată de izvoare scrise. Este, de altfel, mult mai probabil ca sintagma a fost adusă să se refere la faptul că elementele principale ale lăcaşului au fost relizate în centre meşteşugăreşti şi apoi transferate şi asamblate în localitatea comanditară. În cazul de faţă, ipoteza noastră se confirmă, căci biserica de la Copăceni-Racoviţa datează de la 1805, pe când cea de la Mălaia a fost ridicată în 1807. Dacă admitem ideea «migraţiei» construcţiei de la Mălaia la Racoviţa, acest fapt ar presupune că timp de doi ani comunitatea ortodoxă din Mălaia nu ar fi avut lăcaş de cult, lucru cu totul improbabil. Ca tip de construcţie, între cele două biserici există numeroase similitudini, ceea ce ar putea confirma faptul că ambele lăcaşuri au fost confecţionate la un centru meşteşugăresc, aflat undeva în partea de sud a Transilvaniei, conform celor afirmate de localnici.

Pisania bisericii e laconică. Putem afla din textul ei doar numele ctitorilor, anul construirii, dar nu şi hramul, ceea ce e mai puţin obişnuit. Textul pisaniei, de fapt o «însemnare», se concentrează asupra numelor celor care au reparat şi zugrăvit biserica în anul 1865, deci la aceeaşi dată când a fost tencuită şi pictată biserica din Brezoi[7] Aflăm totuşi din «însemnare» data primei ctitoriri şi numele primilor ctitori. Ca şi la biserica din Ciungetu şi probabil la fel ca în cazul celei din Brezoi, numărul celor care contribuie la tencuirea şi pictarea lăcaşului este foarte mare şi toţi au statut de ctitori.

La biserica din Copăceni, prima pisanie a fost probabil săpată în lemnul aflat acum sub tencuială. Textul «însemnării» e scris cu un amestec arbitrar de litere chirilice şi latine, demonstrând necunoaşterea de către pisar a alfabetului de tranziţie folosit în epocă.

Hramul bisericii din Copăceni, neprecizat în «însemnare», Sfântul Nicolae, l-am aflat din Anuarul din 1909 al Administraţiunii Casei Bisericii, unde biserica filială din lemn de la Copăceni e doar amintită.

Până în 1999, biserica din lemn s-a aflat în cult, ea fiind poate cea mai longevivă din acest punct de vedere.

 

 

 

 

ARHITECTURA BISERICILOR

 

 

Arhitectura şi elementele de sculptură decorativă ale bisericii de lemn din Brezoi

În cazul acestui monument, multe dintre detaliile legate de elementele sale constructive s-au pierdut, datorită stării avansate de degradare în care el se află. Am găsit totuşi, în urma investigaţiilor pe teren, un releveu al bisericii realizat în 1972 şi care ne-a servit la reconstituirea parţială a imaginii lăcaşului.

Biserica din Brezoi e construită din lemn de stejar şi are temelia din piatră şi bolovani de râu nelegaţi cu mortar. Cum spuneam în capitolul dedicat istoriei acestui lăcaş, în 1965 el a fost tencuit interior şi exterior.

 

   

 

     

Biserica din lemn de la Brezoi. Aspect general, absida altarului, pridvorul, stâlpii pridvorului.

Biserica e uninavată, iar distribuţia spaţiilor de cult e obişnuită pentru lăcaşele de acest tip din zonă: pridvor deschis, pronaos, naos şi altar pentagonal. Spre deosebire de bisericile de la Ciungetu şi Copăceni, pridvorul acestei biserici e boltit, sprijinindu-se pe patru coloane subţiri, sculptate. Stâlpii sunt terminaţi în capiteluri şi se îmbină  în cep cu grinzile care susţin cosoroabele.

Naosul şi pronaosul sunt despărţite de un perete din lemn, în dreapta şi în stânga intrării aflându-se, ca la Ciungetu, câte o deschidere (ocniţă) îngustă şi relativ înaltă. Pentru că lăcaşul are dimensiuni destul de mici (9,35 x 4,81 m), practicarea acestor deschideri asigura enoriaşilor aflaţi în pronaos posibilitatea de a vedea şi asculta mai bine liturghia.

Naosul şi pronaosul erau acoperite cu bolţi semicilindrice realizate din scânduri late, sprijinite pe coaste (arce semicirculare) care, la rândul lor, se sprijină pe grinzile pereţilor de nord şi sud. Pereţii laterali sunt alcătuiţi din bârne groase de un lat de palmă. Lumina pătrunde în naos prin trei ferestre de dimensiuni diferite, două aflate pe peretele de sud şi una pe cel de nord. În altar, lumina pătrunde prin alte două ferestre, una pe peretele de est, cealaltă, cu dimensiuni foarte mici, pe cel de sud. Pronaosul, neobişnuit de mic (1,85 m), nu are ferestre.

Altarul, cu structură poligonală în cinci laturi, este acoperit în porţiunea dinspre naos cu o mică boltă semicilindrică care apoi se racordează pe trei laturi, prin panouri oblice alcătuite din scânduri, de pereţii estici corespunzători.

Acoperişul bisericii este abrupt şi are patru ape, fiind îmbrăcat cu şiţă despicată de brad.

În ce priveşte elementele de sculptură decorativă, în comparaţie cu alte biserici de acest tip din zonă, tratate mai frust, în cazul bisericii de la Brezoi ele sunt relativ numeroase.

Stâlpii pridvorului sunt sculptaţi şi amintesc de furcile de tors ţărăneşti, fiind bogat ornamentaţi cu elemente geometrice şi vegetale. Grinda transversală şi cele longitudinale ale pridvorului sunt cioplite, având un profil care aminteşte de motivul stilizat al coarnelor de berbec, motiv regăsit şi la partea superioară a ancadramentului uşii de intrare în pronaos. Motivul coarnelor de berbec este foarte răspândit în cazul bisericilor de lemn din Ţara Loviştei şi din partea nordică a Vâlcei, fiind cel mai evident la biserica de lemn din Ciungetu.

În exterior, întreaga construcţie este «încinsă» cu un brâu sculptat, de forma frânghiei răsucite, element pe care-l aflăm şi la ancadramentele laterale ale uşii pronaosului.

Asemenea celorlalte biserici de lemn, altarul este protejat de opt cai încrucişaţi prin chertare (doi câte doi), cu funcţie apotropaică, şi care, din punct de vedere constructiv, susţin cosoroabele altarului.

 

 

Arhitectura şi elementele de sculptură decorativă ale bisericii de lemn din Ciungetu

Bisericile de lemn din Ţara Loviştei, zonă căreia, aşa cum spuneam, i-au aparţinut cândva şi satele de pe Valea Lotrului, conservă o serie de trăsături arhaice. Este şi cazul bisericii de lemn din Ciungetu, construită, în cea mai mare parte, din lemn de brad şi exclusiv prin îmbinări tradiţionale ale elementelor constitutive: chertare, coadă de rândunică, cep, cuie de lemn.

Biserica e uninavată, cu plan dreptunghiular simplu, iar distribuţia spaţiilor de cult e cea obişnuită: pridvor deschis, pronaos, naos şi altar.

 

 

 

    

 

   

Biserica din lemn de la Ciunget. Aspect general, pridvorul, coarnele care decoreaza pridvorul si poarta naosului, caii absidei si cosoroabele navei.

Pridvorul deschis, foarte îngust şi tăvănit cu şipci de lemn, e sprijinit pe patru coloane subţiri, îmbinate în cep cu grinda transversală ce susţine direct cosoroaba. Datorită dimensiunii reduse a lăcaşului, pronaosul e despărţit de naos printr-un perete de lemn (tindă) cu două deschideri aflate simetric în dreapta şi în stânga uşii de intrare în naos, ca la biserica din Brezoi.

Pronaosul şi naosul sunt boltite semicilindric. Bolta naosului are două travee susţinute de coaste (arce semicirculare) aşezate pe cai (console). Pereţii laterali ai naosului şi pronaosului sunt alcătuiţi din dulapi groşi de un lat de palmă, dintr-o singură lungime de grindă. Lumina pătrunde în naos prin două ferestre mici dispuse simetric pe pereţii de nord şi sud, în timp ce în pronaos şi altar doar prin câte una, mai mică.

Altarul, cu structură poligonală în cinci laturi, este acoperit în prima travee cu o mică boltă semicilindrică, racordată pe trei laturi la calota traveei terminale, prin panouri oblice de scânduri.

Biserica e aşezată pe o mică fundaţie din bolovani de râu, nelegaţi cu mortar, iar acoperişul, simplu, în patru ape, e învelit cu şiţă lată despicată. Cu certitudine, biserica a fost tencuită pe dinafară şi pe dinăuntru, încă de la început, spre deosebire de bisericile din Brezoi şi Copăceni.

Lipită iniţial de biserică, clopotniţa a fost ulterior mutată în partea de nord-vest a lăcaşului. Pe clopotul cel mic se mai poate încă citi inscripţia: «(H)ram, sf. Imperaţ Costandin şi Ilina, 1861».

 

În privinţa elementelor de sculptură decorativă, ca şi la biserica de lemn din Mălaia sau ca la majoritatea lăcaşelor de acest fel din nordul Olteniei, intervenţiile sunt minimale, dar nu lipsite de interes.

Stâlpişorii pridvorului sunt subţiri şi ciopliţi cu elemente geometrice stilizate ce amintesc de stâlpii caselor ţărăneşti din zonă, singurele elemente decorative fiind merele şi brâiele simple fără dinţi.

Sub streaşină, la îmbinarea pereţilor altarului, cosoroaba este sprijinită pe grinzi ale căror extremităţi se termină în formă de cai, exact ca la Brezoi.

După cum se poate deduce din imaginea chivotului pictat în pronaos, biserica a avut în exterior un brâu care o încingea. Brâul răsucit, cioplit şi pictat, nu mai este vizibil, astăzi aflându-se, probabil, sub un strat mai recent de tencuială. Tot imaginea chivotului ne face să credem că, ulterior, pridvorului i-au fost schimbaţi stâlpii şi adăugate balustrade şi că, iniţial, acoperişul avea pe toată lungimea streşinii un ornament traforat.

Cel mai interesant motiv decorativ-simbolic ce trebuie remarcat la biserica din Ciungetu este cel al coarnelor de berbec. În Oltenia, motivul e frecvent întâlnit, mai ales în satele de ciobani de la Mihăileşti, Măgura şi Băbeni unde i se mai spune şi corneci. Pe lângă dovada că lăcaşurile unde întâlnim acest motiv erau biserici ale păstorilor, acest fapt vine să arate capacitatea civilizaţiei rurale de a perpetua simboluri străvechi. Coarnele berbecului sunt şi un foarte răspândit însemn al puterii masculine - dacă ar fi să ne amintim doar de cele de prezente pe coifuri ori, în general, de alcătuirea coroanelor regale. Foarte interesant este că la Ciungetu motivul coarnelor încoronează toate ancadramentele superioare ale uşilor ori ale spaţiilor de trecere, lucru care vine să susţină existenţa şi aici a unei unităţi stilistice urmărite în mod expres de meşterii bisericii.

 

 

Arhitectura şi elementele de sculptură decorativă ale bisericii de lemn din Copăceni – Racoviţa

Făcută din lemn de stejar, biserica din Copăceni a fost construită folosindu-se tehnici specifice: îmbinări prin chertare, îmbinări în coadă de rândunică, în cep şi fixare în cuie de lemn. Construcţia e aşezată pe un soclu rudimentar, alcătuit din piatră şi bolovani de râu nelegaţi cu mortar, soclu care nu se ridică mai mult de 40 cm. de la nivelul solului.

Lăcaşul are plan dreptunghiular simplu, cu pridvor deschis, pronaos, naos şi altar decroşat, de formă poligonală cu cinci laturi. Pridvorul deschis, relativ îngust şi tăvănit cu stinghii de lemn, se sprijină pe patru stâlpi ciopliţi simplu, cu intervenţii minimale de sculptură decorativă.

 

    

 

 

 

 

Biserica din lemn de la Copăceni. Aspect general, pridvorul, caii pridvorului şi cei ai absidei, ancadramentul uşii pronaosului şi frânghia răsucita care încinge construcţia.

 

Pronaosul şi naosul, boltite semicilindric, sunt despărţite printr-un perete de lemn în care e practicată uşa de trecere dintre încăperi. Nu întâlnim aici deschiderile practicate în peretele de lemn ce despart cele două spaţii, ca la Brezoi şi Ciunget.

Bolta pronaosului şi cea a naosului au câte două travee, despărţite şi susţinute de coaste, aşezate pe cai aflaţi sub tencuială. Altarul este şi el acoperit în prima travee cu o mică boltă semicilindrică, ce se racordează pe trei laturi cu pereţii dinspre est prin panouri oblice alcătuite din scânduri.

Ferestrele sunt dispuse simetric, la nord şi la sud, câte una în pronaos şi câte două în naos, cu excepţia altarului unde, în afara ferestrei de pe peretele de est se mai află încă una mai mică, pe peretele sudic, exact ca la Brezoi.

În exterior, cosoroabele ce susţin acoperişul altarului sunt sprijinite pe 8 cai mari, încrucişaţi prin chertare şi decoraţi cu crestături tăiate transversal. Cosoroabele de pe laturile de nord şi sud sunt susţinute de câte trei cai.

Acoperişul simplu, în patru ape, e învelit cu şiţă despicată.

Încă un element constructiv vine să diferenţieze această biserică, cel puţin din punct de vedere al aspectului ei actual, de celelalte două: deasupra pridvorului se înalţă o turlă –clopotniţă construită tot din lemn, adăugată ulterior, probabil în aceeaşi perioadă în care biserica a fost tencuită şi pictată[8].

 

În comparaţie cu alte construcţii de acelaşi fel aflate în zonă, cum sunt cele de la Mălaia ori Brezoi, acest lăcaş se prezintă mai auster în privinţa elementelor de sculptură decorativă. Biserica păstrează totuşi un brâu din lemn, cioplit în frânghie răsucită, element decorativ-simbolic care încinge întreaga biserică şi pe care îl regăsim şi la ancadramentul uşii de intrare în pronaos.

Cu siguranţă că înfăţişarea bisericii a avut de suferit ca urmare a tencuirii din 1865, pregătirea pereţilor de lemn, necesară asigurării aderenţei mortarului, presupunând o serie de intervenţii care au adus modificări ireversibile aspectului originar al construcţiei.

 

 

 

PICTURA BISERICILOR

 

 

Pictura bisericii de lemn din Brezoi

Pentru că pisania bisericii este foarte degradată, nu mai putem distinge eventuale date despre numele zugravilor acestui lăcaş, iar sursele documentare sunt extrem de sărace şi în această privinţă. Pictura care se mai păstrează încă, (deşi în anumite zone este foarte degradată, iar în altele, datorită desprinderii stratului de tencuială, s-a pierdut cu totul) mai poate totuşi să ofere date despre programului iconografic folosit, despre stil şi tehnica zugrăvirii.

În ansamblu, programul iconografic este cel specific zonei, adaptat însă la calitatea materialului din care e construit lăcaşul, precum şi la dimensiunile reduse ale acestuia. După toate aparenţele, biserica a fost pictată în tehnica frescei pe tencuială, atât interior cât şi exterior. După cum aminteam într-un capitol anterior, operaţiile de tencuire şi pictare au fost executate în 1865, pe cheltuiala muntenegranului Sima Stanovici, devenit astfel al doilea ctitor după Iosif Argeşiu, dar şi prin contribuţia altor locuitori ai Brezoiului, ţărani moşneni trecuţi în pomelnicul de pe peretele de vest al pronaosului.

În toate spaţiile de cult ale bisericii din Brezoi, cu excepţia altarului, scenele sunt pictate pe un fond albastru intens, la fel ca scena cu Pilda ispovedănii de la biserica din Copăceni-Racoviţa.

Unele dintre scenele reprezentate la biserica din Brezoi sunt însoţite, în spiritul didactic-moralizator al epocii, de texte care au menirea să clarifice identitatea personajelor şi semnificaţia compoziţiilor. Chiar la intrarea în biserică, deasupra uşii stă scris următorul avertisment: Cine va intra în această biserică necurat, de sabiea va fi tăiat. Îndemnul la curăţenie trupească şi sufletească devine, se pare, un imperativ al epocii.

 

   

 

 

Biserica din lemn de la Brezoi. Pictură de pe peretele de nord şi cea de pe cel de vest a pridvorului. Jos, pictura de pe peretele de vest a naosului.

 

Pictura bisericii din Brezoi transmite prin urmare, ca majoritatea lăcaşelor de cult din epocă, un mesaj moralizator şi eschatologic explicit, concentrat, cum vom vedea, în scena Judecăţii de Apoi din pridvor.

În altar pictura este foarte degradată, mai putându-se descifra doar scena Sacrificiului lui Avraam pe peretele de vest, în registrul superior, portretul sfântului Grigorie Bogoslov pe peretele nordic şi câţiva sfinţi Ierarhi ai bisericii pe cel sudic.

În naos se mai păstrează o singură scenă: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, încadraţi de Sfinţii Arhangheli Mihail Şi Gavriil, pe peretele de vest, în registrul superior. Costumele celor patru personaje sunt de factură bizantină imperială, în ciuda faptului că portretele suferă vizibile influenţe ale picturii populare.

În pronaos se păstrează cele mai multe scene pictate şi, ce este cel mai important, tabloul votiv, mult mai des prezent în pronaosul bisericilor de zid din epocă decât în al celor de lemn. Din acest punct de vedere, biserica din Brezoi e unul dintre cazurile mai speciale, ca şi cea din Ciungetu. Pe peretele de est, deasupra uşii de intrare în naos e reprezentată scena Intrării în biserică a Maicii Domnului, icoana de hram. Personajele, redate până la un anumit punct în manieră bizantină (veşmintele, perspectiva) , au trăsături rusticizate, specifice zonei. Dedesubtul acestei scene, în registrul inferior sunt reprezentaţi doi îngeri , foarte asemănători ca factură cu cei de la Ciungetu. Pe peretele de vest, în stânga uşii, se păstrează tabloul votiv cu Sima Stanovici şi soţia sa Anica. Costumele bogate, de oraş, ale personajelor pun în evidenţă starea şi rangul lor. Sima Stanovici se sprijină într-un baston, iar Anica într-o umbrelă. Accesoriile respective sunt menite să-i scoată automat pe ctitori din rândul ţăranilor moşneni, subliniind mai curând starea lor de orăşeni (târgoveţi înstăriţi). E de semnalat, de asemenea, că întreaga compoziţie e încadrată de o ramă pictată care izolează cuplul de restul imaginilor reprezentate în pronaos. Sima Stanovici şi Anica, soţia sa, aparţin în mod explicit altei «stări». Datorită caracterului realist al portretelor şi lipsei chivotului,  tabloul ctitorilor, (foarte asemănător unui tablou de familie înrămat şi păstrat în locuinţele micii burghezii care începea deja să se formeze), este de fapt o scenă laică, inserată în ansamblul de pictură sacră de la biserica din Brezoi.

Tot pe peretele de vest al pronaosului, deasupra uşii de intrare, mai poate fi cu greu recunoscută scena Necredinţei lui Toma. Apreciem că, în contextul socio-comportamental mai sus prezentat, e posibil ca figurarea acestei scene în pronaos şi ruperea ei din ciclul Evangheliilor Învierii, reprezentate totdeauna în naosul bisericilor ortodoxe, să fie motivată tot de intenţiile accentuat moralizatoare ale iconografilor. E posibil deci, să  fie vorba despre o reducere a  scenei la sensul strict moralizator din Evanghelia după Luca, anume acela că fericiţi sunt aceia care fără să fi văzut şi fără să fi atins rănile Mântuitorului au crezut totuşi în învierea Lui.

În bolta pronaosului e reprezentată Maica Domnului Platitera, pe peretele de nord Sfânta muceniţă Filofteia, iar pe cel de sud Sfintele Marina şi Parascheva.

În pridvor , pe peretele de est, în partea dreaptă a uşii de intrare, apare scena Iadului, întreg peretele estic al pridvorului fiind dedicat scenei Judecăţii de Apoi. Din gura Leviatanului iese un diavol mare, probabil Talpa Iadului, care rosteşte: Aha, bine-mi aduci!, referindu-se desigur la păcătoşii care tocmai sunt azvârliţi la cazne. Regăsim şi aici, ca la scena Iadului reprezentată în pridvorul mânăstirii Sinaia sau în cea de la Hurezi, pe clericul-păcătos care, îngrăşând rândurile damnaţilor intră în gura Leviatanului. Pe limba de foc  sunt figuraţi cei damnaţi pentru păcatele de moarte: crima, hoţia, avortul, adulterul, minciuna etc. În spaţiul Iadului sunt de asemenea reprezentaţi draci mai mici împreună cu uneltele lor de tortură, precum şi alte categorii de păcătoşi supuşi chinurilor, destul de greu de descifrat din pricina degradării stratului pictural. Caracterul narativ şi moralizator al scenei, precum şi oralitatea rostirilor sunt evidente. Deasupra Iadului este pictat Iisus din a cărui mâna coboară balanţa cu care se cântăresc păcatele. Scena e clarificată prin inscripţia A doua venire.

În stânga uşii de intrare în biserică e figurată scena Raiului. În partea de sus a compoziţiei tronează Maica Domnului între doi îngeri, în partea dreaptă se iveşte şirul drepţilor, iar în partea de jos sunt reprezentaţi Iov, Avraam şi Isaia. Aici peisajul este construit din coline cu brazi şi pante line.

Pe bolta pridvorului, de la sud spre nord, mai pot fi descifrate câteva scene din Geneză: Ieşirea Evei din coasta lui Adam, Ispitirea cuplului originar, compoziţie pe care stă scris: Greşala lui Adam din pom, Izgonirea din Rai (Adam poartă un topor iar Eva un fus). Mai pot fi, de asemenea descifrate  portretele celor patru evanghelişti în medalioane.

Spuneam, că după toate aparenţele, biserica a fost pictată şi exterior. Doar două scene se mai păstrează. Prima, pe peretele de sud al pronaosului, este ilustrarea, foarte răspândită în epocă, a fabulei esopice Bătrânul şi moartea, în varianta Moartea lumii, aşa cum e scris în dreptul ei. Un bătrân stă îngenunchiat în faţa morţii, personaj fantastic care ţine pe umăr o desagă cu instrumente de tortură, iar în mâna dreaptă, ridicată spre bătrân, coasa. Deasupra bătrânului îngenunchiat e scris: Disă un bătrân moarte unde eşti să se arate degrab. Ca mai toate fabulele lui Esop, şi aceasta are un evident mesaj moralizator, tâlcul ei profund fiind acela că omul trebuie să se bucure de darul vieţii, să nu-l dispreţuiască, dar să nu uite totuşi nici o clipă că moartea e inevitabilă. Frecventa redare a fabulei esopice e în măsură să ofere date despre mentalul colectiv al epocii. Filosofia despre memento mori, prezentă în Occidentul medieval şi renascentist e preluată în Ţara Românească, abia în secolul al XIX-lea.

O a doua imagine de pe faţade bisericii din Brezoi, de data aceasta pe peretele de nord al naosului, e cea a Sfântului Gheorghe ucigând balaurul. Ea face de obicei pandant cu Sfântul Dimitrie, cel care l-a biruit pe împăratul Maximian, însă la biserica din Brezoi acest al doilea sfânt militar nu se mai păstrează.

Pictura iconostasului de la biserica din Brezoi este astăzi foarte degradată. Nu mai pot fi recunoscute decât scena Răstignirii şi câteva portrete de prooroci şi apostoli în medalioane, pe fond albastru.

 

 

Pictura bisericii de lemn din Ciungetu

Păstrată în stare originară şi conservată relativ bine pentru condiţiile locului, cu excepţia altarului şi a unor părţi din pronaos unde au loc desprinderi ale tencuielii, pictura bisericii de la Ciungetu, realizată de zugravul Nicolae Bunescu, după cum indică pisania, este o marcă a locului şi a epocii în care a fost realizată. Iconostasul este pictat de Nicolae Zugravul. 

Pictura e realizată în tehnica temperei pe tencuială, iar programul iconografic, mult simplificat, se concentrează asupra pronaosului, altarului şi tâmplei.

Pictura altarului e de o factură diferită de cea a restului spaţiilor de cult, ceea ce ne conduce la ipoteza repictării lui ulterioare, probabil datorită unei degradări în timp, mai accentuate. În bolta altarului e reprezentată Sfânta Treime: Dumnezeu-Tatăl bătrân, cu barba albă (Cel vechi de zile), Christos şi porumbelul Duhului sfânt. În registrul superior, de la nord la sud sunt înfăţişaţi Solomon (mare prooroc), Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu (peretele de nord), Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi proorocul Daniil (peretele de est), iar în registrul inferior apar înfăţişaţi Sara, Sfântul episcop Vasile cel Mare,  (peretele de nord), Sfinţii făcători de minuni Nicolae din Miralikia şi Spiridon (peretele de est), Sfântul Arhidiacon Ştefan (peretele de sud). Pe peretele de vest, ca în toate bisericile de acest tip din zonă, apare scena Sacrificiul lui Avraam, în directă legătură cu Solomon, înfăţişat pe peretele de nord. Aflată într-o proastă stare de conservare, pictura altarului a pierdut deja o parte dintre personajele şi scenele reprezentate iniţial.

În naos pictura este aproape inexistentă, exceptând imaginea Sfântului Prooroc Ilie în carul de foc, în registrul superior al peretelui de vest şi astrele zilei şi ale nopţii, soarele şi luna care încadrează crucea, deasupra iconostasului. Bolta naosului, ca şi cea a pronaosului e împodobită cu stele pictate în nuanţe de roşu, pe un fond albastru închis.

Cea mai mare concentrare de imagini se află în pronaos, spaţiu destinat în principal, tablourilor votive. Aici libertatea de expresie a pictorului se manifestă deplin, printr-o sinteză stilistică originală între hieratismul specific bizantin şi realismul portretelor sau al detaliilor de costume. Se fac simţite aici, ca şi în cazul tabloului ctitoricesc de la Brezoi, influenţele picturii de şevalet şi cele ale picturii religioase de factură occidentală.

În pronaosul bisericii de la Ciungetu e desfăşurată o serie amplă de tablouri votive. Practic, sunt reprezentaţi, împreună cu cei mai importanţi membri ai familiilor lor, toţi ctitorii, de la cel mai de seamă, până la cei proveniţi din rândurile păturilor sărace. Pe peretele de vest, încadrând uşa de intrare, întâiul ctitor, moşneanul Florea Ionescu, împreună cu soţia sa Ana (în dreapta) şi fiii săi, Dumitru şi Ion (în stânga) susţin chivotul bisericii. Portretele fiicelor lui Florea Ionescu, Nastasia şi Călimachi, amintite şi de pisanie, s-au distrus, doar inscripţia mai evocându-le. Pe ceilalţi doi pereţi, de nord şi de sud, sunt pictate asemenea unui tablou genealogic, al doilea şi respectiv al treilea grup de ctitori: Toma Vangu alături de soţia şi fiica sa (peretele sudic) şi fiii săi cu soţiile şi copiii lor (peretele nordic). Costumele ctitorilor sunt asemănătoare celor de sărbătoare purtate de păstorii din sudul Transilvaniei şi din Banat: pălării negre şi brâuri roşii, late, care le încing cămă­şile cu mâneci brodate şi răsfrânte, bunde negre, groase. Pe peretele de est, dedesubtul ocniţelor practicate în peretele care desparte pronaosul de naos, este pictat un alt grup, de ctitori mai puţin înstăriţi, cum o dovedeşte chiar costumaţia lor,mai puţin bogată şi lipsită de podoabe. Sunt probabil truditori din stările de jos.

 

    

 

 

Biserica din lemn de la Ciunget. Pictura din pronaos.

 

Inscripţiile din tablourile votive sunt încă destul de lizibile. Pe peretele de vest, în dreapta scrie: Întăiu titor aceştii sfintei bisărici Florea Ionescu/ de-a înpreună cu soţiia mea Flo(a)rea şi cu fiii mei (ş?)i cu fetele mele:/ Ionu, Dumitru, Nastasiia şi Calimachi. În stânga peretelui de vest e notat: Feciori ai dumnealui Florea Ionescu întăiu titoru/ Dumitru, Ionu / 1861/ de Nicolae Bunescu / zugrav. Numele zugravului apare aşadar şi în pronaos, spaţiu care la biserica din Ciungetu devine o adevărată cronică de familie în imagini, oferind date despre ctitor şi membrii cei mai importanţi ai neamului său, despre zugrav care, deşi nu este reprezentat,  parcă face parte din familia ctitoricească. El este, de fapt, cronicarul şi de aceea numele lui apare menţionat şi în pronaos. Pe peretele de sud e scris: A doilea titoru Toma Vangu de-a î(m)preună cu soţiia Ana şi cu copiii miei / Ionu, Nicolae / fata Stanca. Peretele de nord poartă inscripţia: a treiilea titori ficiori ai Tomi(i) Vangu / Ionu, Sora, Florea, Floarea / Calistrat, Erimia / Io(a)na. Observăm aşadar, în compoziţia tablourilor votive, separate pe familii, respectarea strictă a unei ierarhii. E vorba despre trei categorii de ctitori, înrudiţi între ei, care au orgoliul să se reprezinte, împreună cu toată familia, nu fără a-şi consemna importanţa. Reţinem în acest sens observaţia foarte pertinentă a lui Andrei Paleolog, în studiul citat: «A ridica ctitorii constituia un act de afirmare socială, iar moşnenii din Ţara Românească, chiar ştiindu-se reprezentanţii unei trepte sociale inferioare, se socoteau firesc, egali cu boierii în ce priveşte dreptul de ctitorire. În Ţara Românească, dreptul ctitoricesc de sat, împletind elementul colectiv cu cel individual, pe cel democratic cu cel de ierarhie ctitoricească, constituie nu numai instituţia cu cea mai largă origine bizantină, ci în acelaşi timp, instituţia care atestă indubitabil dreptul şi voinţa românească de a dăinui. (…) În plaiuri, actul ctitoririi nu este doar vanitatea celui avut, ci însemnul libertăţii şi prosperităţii unei obşti întregi» (cf. Paleolog Andrei, op. cit, p. 15).

 Pe peretele estic, sub ocniţă, acolo unde este reprezentat un grup mai puţin înstărit de truditori la ridicarea bisericii e scris doar numele lor: Simion, Stanca, Costandin, Stanca.

O atenţie specială merită chivotul din tabloul primilor ctitori (peretele de vest), pentru că e foarte posibil ca el să ne ofere imaginea iniţială a bisericii, pictată şi exterior pe atunci, aşa cum se poate vedea în imagine. Chivotul prezintă imaginea peretelui exterior de nord al bisericii pe care apar trei personaje: un vânător cu puşca ochind un cerb (al doilea personaj) şi Înfricoşata moarte cu toporul în mâna dreaptă, îndreptat spre cerb şi spre vânător. Constatăm deci o reprezentare simultană a două motive frecvent întâlnite în pictura exterioară a bisericilor din epocă: Vânătorul muntelui şi Înfricoşata Moarte. S-ar putea chiar vorbi despre o comprimare a celor două teme, dacă ţinem seama de legenda locală care spune că Florea Ionescu, întâiul ctitor al bisericii ar fi murit în timpul unei partide de vânătoare. Aceasta ar fi o explicaţie. Cealaltă explicaţie ar putea fi desprinsă din realitatea că, circulaţia frecventă a acestor motive a condus la diferite variante de reprezentare a lor. Andrei Paleolog atrage atenţia că scenele de vânătoare pun în evidenţă faptul că ţăranului de rând, ca şi domnitorului, îi este îngăduit să vâneze «în orice vreme şi în orice loc şi ţinut, cum şi unde îi este placul». Vânătoarea este totodată o iniţiere marţială, iar vânătorul muntelui e păstrătorul unor virtuţi de elită care-l instituie drept simbol al libertăţii (cf. Paleolog Andrei, op. cit, p. 47).  Filiaţia scenelor de vânătoare e literatura populară transmisă prin mijlocirea mediului călugăresc: Fiziologul, Alixăndria şi Esopia.

Scena reprezentată pe chivot nu s-a păstrat. Vorbim, deci, în acest caz, despre o «imagine în imagine». În dreapta şi în stânga chivotului sunt reprezentaţi arborii vieţii aşezaţi în glastre, un leitmotiv în pictura întregii biserici. Tot în pronaos, pe peretele estic, deasupra uşii de intrare în naos sunt pictate alte două compoziţii, din registrul sacru de această dată: în stânga Maica Domnului Platitera, ca Izvor al Tămăduirii, iar în dreapta Născătoarea de Dumnezeu în chip de protectoare, după modelul de la Hurezi sau Potlogi.

Pridvorul bisericii din Ciungetu nu a fost pictat, după toate aparenţele, mai ales că dimensiunile sale extrem de reduse ar fi permis cu greu acest lucru.

Tâmpla e pictată de Nicolae Zugravul în medalioane cu prooroci şi apostoli, serafimi şi heruvimi. Icoanele împărăteşti, în număr de patru, îl reprezintă pe Iisus alături de Sfântul Nicolae şi Maica Domnului, pe Iisus Învăţător, pe Maica Domnului Împărătiţa, iar în icoana de hram, pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Această din urmă icoană poartă o inscripţie cu numele lui Grigorie Monahul şi anul 1861.

 

 

Pictura bisericii de lemn din Copăceni-Racoviţa

Aşa cum relatează pisania, în anul 1865 biserica a fost tencuită şi apoi zugrăvită pe cheltuiala unor credincioşi din sat sau originari de aici. Pictura iniţială, cum se constată din puţinele porţiuni asupra cărora nu s-a intervenit, este executată în tempera pe tencuială. Numele pictorilor nu este precizat nici în pisanie, nici altundeva, ei fiind probabil zugravi-ţărani din zonă, fără ­renume, fapt ce reiese atât din caracterul picturii, cât şi din tipologia reprezentărilor.

Pictura din interiorul acestei biserici este astăzi foarte ştearsă şi afumată. Desenele personajelor pot fi cu greu desluşite (uneori pe conturul exfolierii stratului pictural) căci în multe locuri intervenţiile succesive, în alte tehnici, uneori chiar în cea a uleiului, s-au degradat mult mai repede decât pictura originară, executată în tempera, şi care se mai păstrează doar în pridvor.

În altar, pictura este iremediabil degradată, nemaiputându-se citi nici o scenă. În naos, în centrul bolţii, degradarea a cruţat din imaginea Pantocratorului doar contururile. Pe peretele de vest, este figurată scena Necredinţei lui Toma, cu sensul moralizator menţionat anterior.

Pronaosul, unde se mai disting doar imaginea din boltă a Maicii Domnului cu Pruncul şi câţiva îngeri în medalioane, nu ne oferă nici un fel de date despre ctitori, deşi nu este exclus ca, la rându-i, acest spaţiu să fi avut iniţial reprezentate tablouri votive.

Cel mai important, din punct de vedere al picturii rămâne, în cazul acestei biserici, pridvorul. Cel mai bine se păstrează scena de pe peretele estic, în dreapta uşii de intrare, locul destinat, în general, reprezentării Iadului din Judecata de Apoi. Aici apare o compoziţie intitulată Pilda ispovedănii. În mijlocul scenei se află Diavolul pictat în nuanţe de ocru, verde şi gri, cu coarne supradimensionate şi coada încârligată. Perfect simetric, de o parte şi de alta a sa, pe fond ocru, într-o frumoasă scriere chirilică, se găseşte un text aproape complet şters. Deasupra, pe fond albastru, într-un alfabet latin inconsecvent se poate citi cu uşurinţă transcrierea parţială, mai târzie a textului de dedesubt: Acest tablău, cei se zice pilda ispovedănii şi care zice îngerului să se bucure cu mine, iar deavolu să plângă după mine. În stânga compoziţiei este reprezentat păcătosul care se spovedeşte în genunchi în faţa preotului. Asupra sa se pogoară îngerul trimis de Iisus care îi iartă păcatele. În dreapta diavolului, păcătosul spovedit e luat de înger sub aripa sa. Deasupra celor două personaje, un al treilea arată diavolului, rămas descumpănit, un sul desfăşurat pe care e scris în alfabet de tranziţie: Sfîntu Andrei Radovin au văzut această minune. În partea dreaptă a imaginii, pictată pe fond albastru, se poate citi următoarea inscripţie în caractere chirilice: Acest om sau spovedit curat iar îngeru iau acoperit cu aripa şi îl duce bucurat. În ansamblu, impresia vizuală e foarte puternică, datorită contrastului de complementare obţinut prin colorarea în albastru intens a fondului şi în ocru – oranj a veşmintelor personajelor.

Având un evident caracter popular din punct de vedere al tipologiei personajelor şi totodată un puternic caracter moralizator, din punct de vedere al mesajului, Pilda ispovedănii ocupă în pridvorul deschis locul unde, la ctitoriile munteneşti mai mari sau mai mici, apare în general scena Judecăţii de Apoi. E dificil de apreciat, în cazul acestei biserici, dacă e vorba despre o substituire a scenei Iadului sau despre o comprimare a mesajului soteriologic conţinut de întreaga scenă a Judecăţii de apoi, într-o pildă moralizatoare. În partea stângă a uşii de intrare în biserică e reprezentat raiul, conform schemei compoziţionale a scenei Judecăţii de Apoi. O posibilă explicaţie a prezenţei acestei pilde, singulară din câte cunoaştem, o găsim în studiul lui Nicolae ­Mihai care, citând lucrarea lui Daniel Barbu Timpul şi privirea în civilizaţia ţărănească a secolului al XVIII-lea, pune în evidenţă faptul că, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, majoritatea ţăranilor ignoră mărturisirea păcatelor şi euharistia, a cărei adevărată semnificaţie le rămâne necunoscută. Tocmai pentru că la nivel rural pare să lipsească conştiinţa individuală a păcatului, mai importantă decât aceasta fiind solidaritatea comunitară şi «învierea de obşte», iată, în secolul al XIX-lea, iconograful anonim vine cu o pildă menită să conştientizeze credincioşii asupra păcatelor personale.

 

În inventarul bisericii de la Copăceni se mai găsesc câteva icoane vechi, nedatate, realizate în tradiţie bizantină: Maica Domnului cu Pruncul, Sfânta Treime, Iisus Pantocrator. În 1933, Victor Brătulescu consemna existenţa a încă patru icoane vechi, aflate în biserică, despre a căror soartă nu se mai ştie astăzi nimic[9]. 

 

 

 

CONCLUZII

 

Am dorit ca în lucrarea de faţă să atragem atenţia asupra a trei dintre bisericile vâlcene din lemn, construite în secolul al XIX-lea, din dorinţa de a aduce o modestă contribuţie la  cercetarea lor mai amănunţită. Faptul evident că arhitectura eclesială în lemn din Ţara Românească a secolelor XVIII-XIX reprezintă un adevărat fenomen cultural şi spiritual, oferă destule motivaţii pentru abordarea acestui subiect.

Am încercat să epuizăm tot materialul documentar existent, destul de puţin de altfel, cercetarea pe teren, reprezentând principala sursă de ­informare.

Cele trei biserici de lemn care au constituit subiectul acestei lucrări sunt, din punct de vedere al arhitecturii şi al picturii (biserica din Ciungetu şi biserica din Brezoi), reprezentative pentru stilul epocii, pe de o parte, pentru perpetuarea meşteşugului tradiţional al prelucrării lemnului în arhitectură, pe de altă parte. Totodată, cele trei monumente, în pofida dimensiunilor lor modeste, au calitatea esenţială de a fi o oglindă fidelă a mentalităţilor, credinţelor şi obiceiurilor epocii în care au fost create.

Bisericile din lemn de pe teritoriul judeţului Vâlcea nu sunt replici, în materiale mai perisabile, ale celor din zid, ci un tip diferit de edificare a lăcaşului de cult ortodox, corespunzând spiritualităţii rurale, necesităţilor concrete ale comunităţilor mici în care aceste biserici sunt ctitorite şi, în ultimul rând, condiţiilor materiale ale ctitorilor.

Bisericile de lemn din Ţara Românească nu îndeplinesc funcţia de reprezentare. Aşa se şi explică dimensiunile lor modeste. Ele sunt mai degrabă nuclee ale vieţii comunitare şi centre de iradiere spirituală. În secolele XVIII-XIX, pictura acestor biserici, ca şi a celor de zid, are o pronunţată funcţie pedagogică.

Începutul modernităţii în Ţările Române nu este lipsit de tensiuni. Întreaga cultură resimte acum influenţele Occidentului. Tradiţionalismul şi spiritul înnoitor se află într-un încordat conflict. Fenomenul de aculturaţie va conduce la victoria «noului». Cultura românească «se contaminează» de valorile apusene. Spiritul tradiţional cunoaşte în arhitectura şi pictura bisericilor de lemn din Ţara Românească a secolului al XIX-lea ultimul loc de manifestare nestânjenită.

 

 

BIBLIOGRAFIE

1. Joja Constantin, Sensuri şi valori regăsite, Ed. Eminescu, Bucureşti,    1981.

2. Catagrafia Episcopiei Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, 1840.

3. Anuarul Mitropoliei Olteniei, 1941- Statistica bisericilor de lemn din 1940.  

4. Stănculescu Fl., Gheorghiu Ad., Petrescu P., Arhitectura populară românească, regiunea Piteşti, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1958.

5. Ciobotea Dinică, Istoria moşnenilor, vol I, Ed. Universitaria, Craiova, 1999.

6. Revista Lotru nr. 1/1967

7. Bardaşu Petre, Simeanu Gheorghe, Brezoi 1873-1973, 100 de ani de industrie forestieră, Râmnicu Vâlcea, 1973.

8. Theodorescu Răzvan, Spiritul Vâlcei în cultura română, Ed. Almarom, Râmnicu Vâlcea, 2001.

9. Popescu I. Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Ed. Ramuri, Craiova, 1941

10. Documenta Romanie Historica, B. Ţara Românească, vol I, Bucureşti, 1966.

11. Manolescu Radu, Comerţul Ţării Româneşti şi al Moldovei cu Braşovul, secolele XIV-XVI, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965.

12. Nisipeanu Cristina, Toponime şi antroponime legate de viaţa locuitorilor din Ciungetu în Studii vâlcene nr. 6/1983.

13. Surdu Gheorghe, Despre vechimea satelor de pe Lotru, în Revista de cultură a liceului Brezoi, nr. 2/10 sept., 1967.

14. Drăghicescu N. Virgil, Monumentele Olteniei, în B.C.M.I. XXVIII, fasc. 85/1935.

15. Creţeanu Radu, Bisericile de lemn din Vâlcea în Mitropolia Olteniei nr. 1-3/1981.

16. Curinschi Vorona Gh., Istoria arhitecturii în România, ed. Tehnică, Bucureşti, 1981.

17. Ionescu Grigore, Arhitectura populară românească, cap. Aspecte monumentale în arhitectura populară, ed. Tehnică, Bucureşti, 1957.

18. Theodorescu Răzvan, Civilizaţia românilor între medieval şi modern, vol. II, cap. Popular şi ţărănesc în arta de la 1800, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987.

19. Voinescu Teodora, Între «ţărănesc» şi» popular» în pictura românească de la sfârşitul Evului Mediu în S.C.I.A., 1, tomul 20/1973.

20. Voinescu Teodora, Elemente locale realiste în pictura religioasă din regiunea Craiova, în S.C.I.A., 1-2/1954.

21. Pănoiu Anderei, Pictura votivă din nordul Olteniei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968.

22. Iorga Nicolae, Istoria bisericii române, Vălenii de Munte, 1909.

23. Revista Arhivelor, nr. 2-3/1980.

24. Lahovari Ioan George, Marele dicţionar geografic al României, Bucureşti, Stab. Grafic I.V.Socescu, 1898, vol I.

25. Brătulescu V., Biserici din judeţul Argeş, în B.C.M.I., fascicolul 75/ian-martie, 1933.

26. Paleolog Andrei, Pictura exterioară din Ţara Românească (secolele XVIII-XIX), Ed. Meridiane, Bucureşti, 1984.

27. Duţu Alexandru, Cultura română în civilizaţia europeană modernă, ed. Minerva, Bucureşti, 1978.

28. Popa Corina, Pictura bisericii mânăstirii Hurezi – Realitate artistică şi culturală a secolului al XVII-lea.

29.Duţu Alexandru, Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII-lea, ed. Minerva, Bucureşti, 1968.

30. Voinescu Teodora, Contribuţie la o istorie a artei păturilor mijlocii; ctitorii de vătafi de plai din Ţara Românească, în S.C.I.A., 2/1973.

31. Mihai Nicolae, Câteva consideraţii privind imaginea păcatului în Ţara Românească (secolul al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea) în Arhivele Olteniei, nr. 15, Ed. Academiei Române, 2000.

32. Voinescu Teodora, Modele tradiţionale şi observaţii din realitate în pictura muntenească a veacului al XVIII-lea: caietul de modele al lui Radu Zugravul, în S.C.I.A.,, 1/1967.

33. Ivireanu Antim, Opere, Ediţie critică Gabriel Ştrempel, Bucureşti, ed. Minerva, 1972.

34. Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti în Cronicari munteni, ediţia Mihail Grigorean, vol. I, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1961.

35. Golescu Maria, O fabulă a lui Esop trecută în iconografia religioasă, în B.C.M.I., an XXVII, fasc.80.

 

 

inapoi________inapoi la cuprins________inainte

 [1] Aşa cum vom vedea în continuare, majoritatea bisericilor de lemn din zona Vâlcei cunosc fenomenul dublei ctitoriri, consemnate în pisanii şi uneori chiar prin existenţa tablourilor votive.

[2] Documentul precizează că nevoile materiale ale bisericii din Mariţa erau sprijinite de vătaful Plaiului Horezu, Ion Urşanu; vezi Curinschi Vorona Gh., Istoria Arhitecturii în România, ed. Tehnică, Bucureşti, 1981, p. 169.

[3] «făcută de Episcopul Iosif Argeşiu, în anul 1789, iunie 5», vezi Popescu Cilieni I., ­Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Ed. Ramuri, Craiova, l941.

[4] La biserica din Urşani, ridicată de vătaful de plai Ion Popescu Urşanu, tabloul votiv cu 40 de personaje poartă următoarea însemnare: «Aceste ce se numesc prisoase au ajutorat cine cu ce au putut, mai mult cu alergătura», vezi Theodorescu Răzvan, op. cit.

[5] Acelaşi lucru poate fi observat în cazul bisericii de lemn din Mălaia, ctitorie din 1805 a lui Iosif Argeşiu, tencuită şi pictată în 1892 «cu cheltuela şi ostenelele tuturor locoitorilor, ctitori, moşneni ai Mălăii, prin stăruinţa preotului Florea Pleşoianu», aşa cum consemnează cea de a doua pisanie. Aceasta înregistrează chiar şi numele pictorilor: «zugravi Toma Cristea, Ilie Dumitrescu, C.Costescu». Numele zidarilor apar şi ele, pe peretele de est al naosului: Ion şi Dumitru Antoneşti. Cum vom vedea, dubla ctitorire e valabilă şi în cazul bisericii de lemn din Copăceni-Racoviţa.

[6] «Această sfăntă şi dumezăiască biserică s-au făcut cu blagosloveniia prea(o)sfinţii sale părintelui nostru episcup Calinic al iepiscupii Rămnicului şi în zilele prealuminatului nostru domn Alisandru Ion Cuza şi s-au făcut de nou din temelie pănă sus, pă cum se vede, de cei [ce] înainte se văd într-această pis(t)anie întâi pomeniţi, titor(i) anume: Florea, Floarea, Ion, Dumitru, Nastasia, Călimica, Dinu, Stanca, Stana, Stancu, Măriia, Stanca, Ion, Toma, Ana, Stanca, Florea, Floarea, Erimiia, Ioana şi Sora, Bucur, Iooan iereu, Adam iereu, Ion, Miilă, Nicolae, Nicolae, Ion, Sanfira, Stan, Sora, M…, Miron, Nicolae, Toma, Gheorghe, Stanca, Măriia, Marcu, A…, Ancuţa, Făntănar Nicolae, Mavrodina. (a) Această sfăntă şi dumn(e)zăiască bisărică, cu hram(u) sfi(s)inţilor împăraţi Constandin şi maică-sa Ilina. 1861 agost 10: de Nicolae zug(rav) Bunescu […]: Măriia, Ion, […].

[7] «Însemnare:/Aciastă sfântă biserică s-au făcut/de mine protopop(u)l Ioan, Ilinca ere(i)ţa şi Andrei/Brădeanul, la leat 7313 (1805) şi în anul 1865/s-a zugrăvit cu toate cheltuielile d-lor: […]/Mihalache Boicescu din R. Vilcea, Mitu Stelea, Ana/ Mate, S. Sanfira, Andrei, V. Floarea, Pavel V […..] / Petre, Pătru, Mariea, Stanchiu, Năstase, Dumitra, preotul / Matei, Ioana ereiţa, Ghe. Brădeanul, Niţă Brădeanul / Floarea, Gheorghe, Stanca, Ion, Matei, Maria / 1865.

[8] Şi biserica de lemn din Mălaia are adăugată o turlă-clopotniţă, însă deasupra naosului.

[9] vezi Brătulescu Victor, Biserici din judeţul Argeş, în B.C.M.I., fascicolul 75/ian-martie, 1933: pe o icoană din pronaos era scris: Prin osteneala Sfinţiei Sale părintelui protopop Ioan… s-au zugrăvit 1789, A. 29, pe o altă icoană înfăţişând Intrarea în biserică a Maicii Domnului  era scris: De Gheorghe ot Cozia 1832, iar pe icoana împărătească reprezentându-l pe Hristos: Aceste icoane s-au făcut cu cheltuiala d-lui Nicolae Vărăticeanu. Pe icoana Sfântului Gheorghe era scris: 1837 iulie 20, Pantelimon Zugrav.