inapoi_________inapoi la cuprins_________inainte

 

 

Augustin IOAN

 

 

ARHITECTURA ORTODOXĂ ŞI TEMA IDENTITARĂ

 

1900-1942*

 

 

 

 

 

 

 

 

O survolare a problemei

 

Arhitectura de cult ortodoxă care coincide ca perioadă de construire şi adeseori ca autori cu stilul neoromânesc este încă insuficient cercetată. Cele două studii importante de istorie a arhitecturii din România, semnate de Grigore Ionescu şi Gh.Curinschi-Vorona, nu fac referire la cele mai importante exemple ale perioadei respective şi cu atât mai puţin problematizează fenomenul, care este consângean cu neoromânismul şi, în sens mai larg, mai ales cu naşterea, bolile copilăriei şi cu maturitatea ideii naţionale. Despre rolul bisericilor de parohie într-o perioadă de agregare şi, apoi, de reformulare a ţesuturilor urbane din Regatul României au scris în ultimii ani pertinent Dana Harhoiu (1997, cu referire explicită la Bucureşti) şi Sanda Voiculescu (1997, 146-53) dintre arhitecţi, respectiv Theodor Baconsky dintre teologi (1997, 61-3). Cu toate acestea, apartenenţa subiectului deopotrivă la chestiunea identitară şi la sacru – două teme “impurificate” de obsesiile ideologice naţionalist-atee ale regimului comunist – îl făcea impalatabil pentru cercetători.

Există cel puţin două etape mari de afirmare a arhitecturii sacre din ultimul secol şi ambele sunt legate de ideea naţională. Bisericile ortodoxe care se ridică în Dobrogea (ca urmare a adjudecării de către România a acestui teritoriu în urma războiului de independenţă) sunt semnele implantării noii puteri româneşti într-o regiune ambiguă atât etnic, cât şi confesional. Din această categorie face parte catedrala din Constanţa, a lui Ion Mincu. Gestul aproprierii teritoriului dobrogean prin lăcaşuri de cult era uşurat de faptul că administraţia turcă fusese aici, pe limes, mai degrabă blândă cu confesiunile ghiaure, care şi-au putut ridica în relativă autonomie biserici şi sinagogi. La Tulcea bunăoară (unde fiecare comunitate etnică creştină – grecii, bulgarii, lipovenii, ruşii, românii – îşi ridicase în secolul al XIX-lea cel puţin câte o biserică) schimbarea de secol aduce – la iniţiativa administraţiei locale, doar o refacere la scară mai mare şi cu coloane preluate după Casino-ul constănţean – a bisericii Sf.Nicolae din centrul oraşului. Satele, a căror componentă etnică românească a fost substanţial îmbunătăţită prin colonizare, au fost de asemenea impulsionate să ridice biserici, acţiune care a continuat până la cel de-al doilea război mondial. Cu toate acestea, bisericile rurale dobrogene sunt în mică măsură un manifest arhitectural al etnicităţii; dimpotrivă, elemente neoclasice, de felul pilaştrilor angajaţi, terminaţi în capitele sumare, decorează exterioarele. Unele pot fi recunoscute ca aparţinând influenţelor arhitecturii urbane venite de la Constanţa sau Tulcea. Este pe deplin posibil ca mare parte din aceste biserici să fie de fapt vernaculare, produse de echipe de meşteri clonând şi colând elemente proprii deja – prin sistematică repetiţie – întregii regiuni.

În restul ţării se ridică de asemenea edificii de cult ortodoxe, apelând la tehnici combinatorice, spre a crea o retorică a unităţii celor două teritorii unite sub numele de România prin folosirea deopotrivă a unor elemente definitorii ale spaţiilor de cult din Muntenia şi Moldova laolaltă, într-un singur edificiu, aşa cum se petrece cu biserica mare a Mânăstirii Sinaia1 . Ideea era aceea de a întocmi o sinteză între fundamental şi diferitele moduri de a face arhitectură de cult în provinciile româneşti unite sub coroana lui Carol I. O asemenea sinteză nu avea cum să nu fie consângeană cu eclectismul predominant în arhitectura oficială a epocii, pe care de altfel arhitecţii o şi deprinseseră în studiile lor bozartiste de la Paris. Iată de ce fuziunea se petrece pe orizontală deocamdată, prin reunirea unor elemente disparate şi neasemenea, aşa cum sunt ele prezente în precedentele medievale de prestigiu din regiunile istorice ale noului stat. Abia într-o a doua fază, în primele decenii ale noului secol, avea să se treacă la cercetarea “mumelor” – fie ele bizantine (atunci când sloganul vorbea despre poporul născut ortodox) sau latine (atunci când istoria cerea să fie exclamată originea etnică) – din care s-au născut deopotrivă bisericile munteneşti (pe filiera sârbă) şi cele moldoveneşti (irigate de meşteşugul decorativ caucazian şi slav). Această nouă perspectivă se întemeia pe stabilitatea nou constituitei ideologii a statului naţional românesc, idee aflată din nou în flux după unirea cu Transilvania.

De asemenea, în regat, opera de sondare şi scoatere la lumină a vestigiilor unui trecut medieval, chiar dacă practicată de arhitecţi francezi şi cu metode mai degrabă brutale în raport cu integritatea monumentelor “restaurate” (i.e. reconstruite), făcea şi ea parte din opera de imaginare pe orizontală, prin asamblare şi colaj, a unei identităţi a abstracţiunii numite stat naţional românesc. Comunităţile româneşti din Transilvania edifică şi ele, la finele secolului trecut şi începutul secolului acestuia, lăcaşuri de cult urbane, unde însă este pe deplin evident că nu s-a pus în nici un fel problema unei afirmaţii arhitecturale de natură etnică. Modelul este cel bizantin (catedrala mitropolitană din Sibiu, 1902-1906), care poate fi “contaminat” de influenţe locale (biserica ortodoxă română din Piaţa Sfatului, Braşov, 1893).

După primul război mondial, din care România iese traumatizată, dar învingătoare şi cu alte trei teritorii majoritar româneşti alipite la vechiul regat, a construi biserici ortodoxe este un gest cu mult mai dramatic decât în Dobrogea, cu cât el se manifestă în medii etnice – neromâneşti şi ne-ortodoxe – şi în centrul unor ţesuturi urbane puţin pregătite să îl asimileze. Dacă diferenţa etnică în Dobrogea era oarecum compensată de predominanţa ortodoxiei ca religie a “ghiaurilor” – greci, bulgari, români, ruşi – în Transilvania etnicitatea şi religia dublau dificultatea – şi, pe cale de consecinţă, amplificau miza – readucerii ortodoxiei “înapoi” pe locurile unde istoria o nedreptăţise. Naţionalul capătă şi dimensiunea sacră, pentru că românitatea presupune, de acum înainte, ortodoxia. Biserica majorităţii populaţiei este deci privită ca biserică naţională şi, deci, ca motor al propagării ideii naţionale, menite să unifice şi să omogenizeze asperităţile statului naţional. Implantarea marilor catedrale ale românităţii ortodoxe în Transilvania a fost de aceea un gest de putere explicit. Practic, abia deceniile patru şi cinci sunt cele care încep să ridice şi din punct de vedere conceptual problema expresivităţii – obligatoriu “naţionale” – a arhitecturii sacre, mai cu seamă a celei de scară monumentală, a catedralelor, deşi ele fuseseră ridicate deja în diferite oraşe din regat, de felul Galaţilor (1912, arh.P.Antonescu). În context trebuie spus că, devenită obsedantă către finele perioadei interbelice (şi reluată astăzi), ideea unei ­Catedrale a Neamului, chintesenţă a unei etnicităţi născute întru – iar nu convertite la – ortodoxie a irigat gândirea clerului încă de după obţinerea independenţei de stat şi a autocefaliei bisericii naţionale. Biserica a fost în secolul din urmă motorul ideii naţionale şi, de aceea, lăcaşurile sale de cult sunt tot atât de mult Case ale Domnului pe cât sunt şi monumente ale unei identităţi niciodată integral indentificate.

 

Catedrala Neamului, proiect, arh.Constantin Joja şi Nicolae Goga, 1940.

 

Proiect castigator al concursului pentru Catedrala ortodoxa Odessa, 1942, arh.Constantin Joja

 

Biserica Sf. Împăraţi, Constanţa.

 

Manastirii Caşin: machetă şi plan, arh.Ionescu Berechet

 

 

 

Alternative

 

Tehnicii combinatorice, preluate poate din rândul procedeelor eclectice îi putem găsi două direcţii de manifestare: una în care sunt combinate/colate elemente din zonele istorice româneşti spre a alcătui, prin extensie pe orizontală, un stil naţional; sloganul identitar asociat acestei orientări ar fi “Românul este moldovean şi muntean (ulterior şi transilvănean – bucovinean – basarabean”). Cealaltă direcţie este aceea a unei combinatorici mai radicale, în care ingredientelor uzuale li se adaugă şi modele de prestigiu ne-ortodoxe. Sloganul identitar pe care îl celebrează aceasta poate fi astfel formulat:”Românul este toate cele de mai sus, dar în contextul civilizaţiei europene”. Cei care (bri)colează biserici de scară urbană vor avea chiar îndrăzneala unui precursor – ţarul Petru I – care a adus cupola bursei amsterdameze spre a încununa înnoita biserică pravoslavnică, spre a rupe lanţul autocitărilor şi al preeminenţei vizuale a arhitecturii medievale provinciale; românii vor opta pentru cupola Pantheonului (sau a catedralei St.Paul’s?), pentru accente neoclasice sau eclectice. Acest colaj de clasic şi medieval este de întâlnit, bunăoară, la clopotniţa bisericii Tuturor Sfinţilor din Râmnicu Vâlcea (1901), cea care, pe un registru cu colonete ionice angajate, definitiv atipice pentru zonă, ridică o turlă medievală calchiind vocabularul bisericii deservite. Să ne amintim de unul dintre proiectele pentru “ospelul municipal” din Bucureşti, care şi el ridica o “clopotniţă” tradiţionalistă în chip de campanilla peste un corp al cădirii eclectic, sau de cel al lui Mincu, indecis între neogoticul de şcoală franceză pe care tocmai terminase de a-l pune în operă la Palatul de Justiţie şi elementele “naţionale”.

Istoric vorbind, acestei tehnici de articulare a unui stil naţional îi este strict contemporană o alta: pelerinajul către surse; mai precis spus, o primă formă de pelerinaj la sursele medievale ale religiei şi ale puterii în zona balcanilor: Constantinopol. Astfel, în loc de apelul la precedentele din “Bizanţul de după Bizanţ”, se sondează direct modelele bizantine “originare”, care au şi avantajul de a oferi, nemediată, o scară urbană confortabilă. Sunt puse în paranteză astfel anamorfozele suferite în cele cinci secole de când provinciile locuite de români au rămas orfane de patronajul politic şi spiritual al Constantinopolelui2. “Noi suntem descendenţii (i.e. moştenitorii şi apărătorii) genuinei tradiţii ortodoxe, a Constantinopolelui”, ar fi sloganul direcţiei mai sus descrise.

Mai aproape de război şi în timpul acestuia pelerinajul la surse înlocuieşte Bizanţul cu Roma: identitatea etnică este privilegiată în raport cu aceea religioasă şi lucrările de arhitectură sacră ale arhitecţilor legionari vor exersa exact această schimbare de paradigmă, după ce Marcu, Creangă, Miclescu şi Cantacuzino o vor fi testat deja în programele civile asociate cu regimul carlist, sub spectrul aşa zisului “Stil Carol II”. “Mai presus de toate, suntem latini, descendenţii gloriei imperiale romane”, ar suna sloganul acestei direcţii, cea în măsură să ne pună, mai mult chiar decât modernismul, la egalitate cu echivalentele orientări din superputerile vremii: Germania, desigur, dar mai ales înrudita Italie. Este cazul Catedralei Neamului din 1940, dar şi, într-o formă mult mai nuanţată, al proiectelor aceloraşi arhitecţi – Constantin Joja şi Nicolae Goga – din 1940, cu retorici radical noi ca imagine în raport cu precedentele ortodoxe; proiectele lor pentru Odessa nu mai contau pe rememorare şi recunoaştere pentru a fi apropriate de utilizatori (rămaşi virtuali). Chiar detractorul lor, Spiridon Cegăneanu, nu putea să nu remarce modernitatea frapantă a celor doi, atunci când certa proiectul lui Joja, consângean de altfel cu cel al lui Goga (şi cu cel comun, din 1940) ca fiind “o uzină al cărei proprietar maniac religios i-a decorat pereţii exteriori cu panourile decorative ale Mitropoliei din Bucureşti” (Arhitectura 3-4/1942, 38). Cei doi arhitecţi au o atitudine relaxată faţă de tradiţia bizantină, aşa cum vom explica mai târziu în text; destul deocamdată să observăm că ei săvârşesc un hybris faţă de tradiţie: modifică planurile în sensul acuzării unui al doilea ax de simetrie perpendicular pe cel est-vest, obişnuit; modifică proporţiile reciproce ale elementelor elevaţiilor şi ale acestora în raport cu întregul (registre, număr şi înălţimi ale turlelor); aduc panouri de basoreliefuri şi altoreliefuri – de sorginte Art Deco şi care pot fi regăsite în arhitectura de prestanţă a vremii – pe faţadele proiectelor lor.

De asemenea, anii patruzeci aduc cu sine experimentele lui P.Antonescu, care iese din convenţiile discursului autohtonist spre a experimenta în sensul unui demers pozitivist cu tehnici şi materiale noi (betonul armat) care îşi avansează propria logică formală. “Noi devenim, fiind produsul înnoirilor pe care le provocăm, edificând”, ar suna sloganul aproape-modern care ar escorta “Biserici nouă”.

Cu aceste două ultime atitudini, cele mai radicale dintre toate, se încheie devenirea întru modernitate a arhitecturii de cult ortodoxe din România pentru multe decenii. Nici în anii din urmă nu au mai apărut proiecte de profunzimea conceptuală a celor din urmă. Bisericile Joja-Goga şi studiile lui Antonescu veneau în arhitectură ca o încununare a multor decenii de interogare a problemei identităţii româneşti, problemă care dăduse deja în epocă şi câteva răspunsuri filosofice consistente. Spaţiul blagian (“sofianic”, “mioritic”) era un astfel de răspuns, care va avea nevoie de decenii spre a permeea şi domeniul artelor, unde ajunge mai cu seamă după moartea poetului şi filosofului. În rarele sale aplecări explicite asupra arhitecturii, Blaga întrevedea dificultatea unui “viitor stil arhitectonic de mare clasă” (1925, 1) care să se revendice doar din arhitectura tradiţională rurală. Mai mult, Blaga însuşi se vede nevoit a defini satul românesc doar prin comparaţie cu cel săsesc din Ardeal; atributele caselor şi ale satului în ansamblu sunt aşadar relative la un alt referent, iar nu valori în sine. Reduse la util, casele saşilor – “oameni închişi, fiecare afişând pe frunte imperativul categoric” cum îi defineşte cu nenecesară ironie Blaga – se deosebesc de dezordonatele, săracele, dar inutil-decoratele case româneşti, rezultate ale unor “capricii arhitectonice”. Blaga privea atributele de mai sus ca fiind pozitive, sau era doar maliţios? Astăzi, ele ne apar ca fiind mai degrabă lucruri care trebuiesc îndreptate decât ca principii ale amintitului stil de mare clasă, dacă mai adăugăm şi alte opinii pe care acelaşi filosof le exprima asupra caselor şi, iată, a bisericilor etniei majoritare3. Blaga însuşi îşi lua distanţa cuvenită atunci când observa că “în arhitectura de oraş, acest stil nu are decât reuşite vagi şi aproximative”, românesc fiind “numai decorul, dar prea puţin esenţialul arhitectonic”. Conceptele blagiene, deşi citate şi invocate ca o alternativă elevată la discursul naţionalist grosier al anilor şaptezeci şi optzeci, nu vor putea deveni “operaţionale” în arhitectura perioadei comuniste; nici după 1989 nu există semne că o asemenea filosofie, inactuală deopotrivă în context local şi în cel al disciplinei căreia îi aparţine, ar mai putea sluji la întemeierea a încă unei arhitecturi identitare.

 

 

Stilul neoromânesc de generaţia a doua

 

Majoritatea autorilor de biserici dintre războaie, dar mai cu seamă cei preocupaţi de edificarea bisericilor urbane de mari dimensiuni (catedrale) şi cei din deceniul al patrulea sunt cei care redefinesc de fapt stilul “neoromânesc” de generaţia a doua, impulsionaţi fiind mai ales de avântul luat de acest program după Unirea din 1918. Atunci s-a pus problema acută, mai mult chiar decât după 1977, de a semnala prezenţa statului unitar, mai ales în zonele nou alipite regatului român – Transilvania, Banat, Bucovina şi Basarabia. Neoromânescul capătă astfel o încărcătură politică mult mai evidentă decât cel dinainte de război. Acum nu se mai punea cu acuitate problema definirii unui spirit “naţional” în arhitectură, cât a propagării acestui spirit naţional, deja concretizat prin lucrările primei generaţii de arhitecţi ai direcţiei naţional-romantice, în teritoriu.

Tehnicii combinatorice a primilor, generaţia a doua îi adaugă necesitatea monumentalizării – nu doar din pricina amplasării urbane centrale, ci şi, mai cu seamă, datorită raţiunilor politice ale acestor amplasări. Catedrale de mari dimensiuni în oraşele “sensibile” – Alba Iulia, Cluj, Timişoara, Satu Mare, Târgu Mureş4 – iată astfel o problemă politică naţională majoră (aproprierea administrativă şi simbolică a teritoriului naţional) care, astfel, a încetat să mai fie doar una estetică. Catedrala era semnalul luării în posesie şi stăpânire a teritoriului respectiv, care era astfel fixat – prin sacru – în harta românităţii ortodoxe, cea care definea, prin covâr­şitoarea sa preponderenţă numerică la scară naţională, identitatea ţării celei noi, de după unirea din 1918. Până la abdicarea regelui Carol II, acest program de monumentalizare a arhitecturii ortodoxe mai cu seamă în zone unde ea fusese anterior marginalizată sau unde era insignifiantă numeric (în oraşele transilvane şi bănăţene în primul rând, dar şi în secuime) a fost urmărit cu perseveren­ţă, chiar dacă parte din pro­iecte au rămas neterminate din pricina războiului.

Bisericile dinaintea primului război mondial erau de regulă parohiale, relativ mici ca scară (Bradu-Boteanu-1909, Sf Visarion – 1912, a lui E.Doneaud). Problema monumentalităţii, a reprezentativităţii lor drept “ciob holografic” al întregii Românii ortodoxe nu se pusese. Asemenea biserici pitoreşti vor continua să apară şi după acest prim război, mai mari ca scară (Sf Spiridon/Spirea Veche – 1928, Bucureşti), ca expresie a parohiilor (criteriu teritorial) şi/sau a breslelor, regiilor sau firmelor mari (criteriu de coagulare profesională), care, prin dezvoltarea oraşului, încetaseră să mai fie cu necesitate superpozabile pe un acelaşi teritoriu: vezi de pildă biserica Belvedere/CAM -1932, Bucureşti). Dar aceste biserici pot fi considerate ca proiect marginal în raport cu obiectivele celuilalt, al catedralelor “românizării” (i.e. ale aproprierii în sensul omogenizării sub criteriu naţional a teritoriului celui nou-românesc, unde ortodoxismul apărea drept ingredient esenţial al identităţii de neam).

 

a)“Bizantinii”

Or, problema arhitecturii sacre de mari dimensiuni este tocmai absenţa modelelor de prestigiu comparabile ca amploare, altele decât cele bizantine. De vreme ce multe din obiectele privilegiate de referinţă din spaţiul valah – Cozia, Curtea de Argeş – aveau deja inoculat modelul bizantin, părea logic, din punctul de vedere al arhitecţilor de biserici ample de mai târziu, să se facă fuziunea direct cu modelul “originar”.

Pentru unii arhitecţi de biserici, această opţiune, de a scurt-circuita seriile anamorfice de spaţii sacre până la “cauza primă”, era nu doar un mod de a glorifica originea comună a precedentelor “naţionale” şi a bisericilor nou construite, ci, mai ales, un mod elegant de a evita impasul în care se aflau deja programele laice, ale marilor edificii administrative în principal, lipsite de precedente de scară urbană şi care, din acest motiv, au trebuit să facă apel tot la arhitecturi sacre (claustrul mânăstiresc5 pentru Şcoala de Fete, Foişorul lui Dionisie pentru Palatul Cotroceni), sau la amplificarea nemăsurată a detaliilor unui singur stil precedent, cel brâncovenesc (Primăria capitalei). Arhitectura sacră singură avea şansa – nu îndeajuns exploatată – de a putea eluda presiunea unor nesigure încă imagini naţionale, rămânând totuşi, ba chiar amplificându-şi nota familiară, de aparteneţă la o tradiţie recognoscibilă ca atare.

De multe ori, chiar şi planurile se modifică, părăsind tipologiile consacrate în epoca medievală în cele două mari provincii româneşti predominant ortodoxe, pentru altele, puţin caracteristice lor. Arh. Ionescu Berechet este unul dintre cei care investighează tipul de cruce greacă centrată, adăugând chiar, la interior, mozaicuri evident bizantine ca referinţă stilistică la biserica Mânăstirii Caşin (1937). Nu altfel procedaseră G.Cristinel la Cluj sau V.Vlad la Târgu Mureş. Catedralele propuse de Antonescu în “Biserici nouă”, studii asupra cărora vom zăbovi mai departe în text, sunt tot comentarii în cheie bizantină la scară monumentală, aici apărând bunăoară planul octogonal constantinopolitan-ravennat. Antonescu avea ca precedent edificat Catedrala din Galaţi (1912), dar studiile prezentate Academiei în 1942 erau deja “contaminate” de simplitatea, proprie modernismului, cu care el îşi permite să elaboreze pe baza unor tipuri planimetrice şi a unor vocabulare formale care nu aparţineau strict zonei româneşti.

Biserica Sf.Elefterie Nou din Bucureşti (încă în construcţie la data prezentării sale în Arhitectura 3-4/1942), proiectată de arh. C.Iotzu – una dintre cele mai elegante biserici urbane din România – este şi ea un studiu eclectic în cheie bizantină, dar pe care deceniile de modernism care i-au precedat construcţia au dezpodobit-o de prea multe decoraţii. Altfel, spaţiul interior – centrat – este deosebit de aerisit şi de simplu. Faţadele spre oraş (dintre care, din raţiuni de amplasament, cea mai importantă este cea de nord, cuprinzând în consecinţă şi o monumentală – atipică pentru bisericile ortodoxe – intrare) sunt şi ele decorate doar cu asize de cărămidă care încadrează blocurile de “piatră”, potrivit unui mod medieval de a construi lăcaşuri de cult de la sud (Serbia) şi la nord de Dunăre (probabil de aceleaşi echipe de meşteri); alternanţa de zid alb şi asize de cărămidă, pe care o vedem la noi cu predilecţie în zona subcarpatică a Argeşului şi Vâlcei6, “leagă de glie” biserica urbană. Lucrul cu cărămida devine ornament. Jocul de alb şi roşu încălzeşte astfel dimensiunile apreciabile ale edificiului, încununat cum se află cu cinci turle munteneşti, terminate cu semi-calote perfecte.

 

b) “Regionaliştii”

Precum se ştie, o formă radicală – şi, tocmai de aceea chestionabilă – de celebrare a spiritului locului a reprezentat-o activitatea lui Lecomte de Nouy. Biserica Sf.Dumitru de la Craiova şi cea de la Curtea de Argeş reprezintă cumva aplicaţii ale teoriilor privind restaurarea ale lui Viollet Le Duc; astfel, opera “restaurată” devenea mai fidelă unui model deopotrivă originar şi ideal al edificiului decât erau vestigiile reale care supravieţuiseră. De fapt, acest fel de a reconstitui o epocă, înlăturând (drept cangrenă şi balast) tot ceea ce timpul şi nu rareori înţelepciunea utilizatorilor ulteriori adăugaseră, era la fel de mult un act de creaţie precum era şi proiectarea unei biserici “noi”.

Acelaşi Ionescu Berechet se numără – nu ştim dacă în chip programatic, sau doar din intuiţie – printre promotorii unei direcţii “regionale” în arhitectura sacră. La Constanţa, departe de arhitectura ortodoxă muntenească, el a ridicat un turn-clopotniţă în faţa bisericii sale Sf. Împăraţi (1935), turn care trimite în chip direct la echivalentul din faţa geamiei constănţene, dar poate fi şi o reverenţă făcută campanillei italiene. Locală este acolo şi folosirea pietrei puţin prelucrate pentru registrul principal al faţadei. De altfel, acest procedeu nu este străin locului: există în Constanţa un precedent dinainte de 1878: biserica de pe faleză, a comunităţii greceşti, zidită în calcar, cu vagi pilaştri neo-clasici, este mult mai apropiată ca arhitectură de geamiile din zonă decât, să zicem, de bisericile ortodoxe din regat. Dacă însă apartenenţa la Imperiul Otoman explica atunci fenomenul, la 1935 el constituie un gest remarcabil de flatare a spiritului locului tomitan. Este un procedeu mult mai consistent din punct de vedere conceptual decât cel folosit la vechea primărie neoromânească, a lui Socolescu (finele secolului trecut), infiltrată de arcaturi şi detalii explicit orientale; or, Constanţa nu este un oraş oriental, ci mai degrabă unul cosmopolit, prin chiar natura sa de port. Aici chiar şi o biserică romano-catolică, italiană ca factură (similară cu biserica italiană de pe Bd. Magheru din Bucureşti) precum cea proiectată de Stoppa – nu departe de catedrala lui Mincu şi de geamia mare – şade bine, încât referinţa atât de explicită la o singură tradiţie – fie aceasta orientală sau “românească” – ar fi tranformat edificiile respective mai degrabă în manifeste identitare, în obiecte straniu-exotice, indiferente faţă de context, decât în case fireşti, înscrise în acelaşi context istoric, fizic şi cultural care celebrează alteritatea, nu identitatea.

Ionescu Berechet nu este singurul arhitect interbelic pe care astăzi Kenneth Frampton l-ar numi, pentru unele din lucrările sale, “regionalist critic”. La Mediaş, Gh.Liteanu se lasă impregnat de modele vădit ne-ortodoxe, dar pregnant proprii locului, atunci când proiectează faţada principală a bisericii ortodoxe din localitate, aceasta flancată de două turnuri suple, în maniera bisericilor protestante germane sau maghiare. Nici simplitatea severă, albă, a bisericii Sf.Nicolae din Cluj (1930) nu este străină de puritanismul luteran: intrarea este surpasată de un turn clopotniţă; în sens mai larg însă, biserica este croită, atât la exterior, cât şi la interior, potrivit modelelor bizantine.

Bisericile de pe Valea Prahovei, ridicate în perioada interbelică în piatră locală, după un mod de punere în operă de asemenea specific zonei, sunt şi ele un exemplu mai degrabă exotic – în contextul arhitecturii ortodoxe a vremii – de adecvare nu la modele “străine”, (post)imperiale, ci la atmosfera arhitecturii vernaculare din vecinătatea sitului. Biserica cu hramul Sf. Ilie Tesviteanul, ridicata între 1933-1939 după planuri (donate) de Paul Smărăndescu. Ne aflăm la celălalt capăt al arhitecturii neo-româneşti sacre. Sfinţită la 17 decembrie 1939 de Patriarhul Nicodim Munteanu şi, din nou, mai degrabă bizantină decât “naţională”, biserica aceasta – care a fost “clonată”, la dimensiuni mai mici, de-a lungul Văii Prahovei – este înrudită mai degrabă cu gara regală a Sinaiei, închipuită din piatra locală, cu vila Bebe de la Cumpătu sau cu posturile trafo răspândite în tot oraşul – toate proiectate de arh. Duiliu Marcu practic în aceeaşi perioadă, decât cu biserica mare a mânăstirii ­Sinaia.

Nici prin modelul folosit, amintind mai degrabă de bazilicile de la Ravenna şi nici prin materiale, acest lăcaş ortodox nu celebrează modele pre-existente din spaţiul românesc. Cu toate acestea, arhitectura acestei biserici, înscrisă atent în specificul sitului, folosind materiale locale şi făcând aluzie deopotrivă la spiritul epocii sale şi la caracterul urbei unde a fost edificată, este “mai reală” (în sensul invocat de Gadamer privitor la “soluţia optimă” în arhitectură) decât manifestele identitare care au precedat-o în interiorul stilului neoromânesc. Domină piatra, iar pentru structură s-a folosit betonul armat. Acope­rişul este făcut din “olane turceşti”7, iar pictura aparţine Ninei Arbore. Un amănunt interesant: catapeteasma este din zid, pe care sunt pictate icoanele. Turla principală este faţetată şi puternic fenestrată, ceea ce face ca naosul să fie mult mai luminat decât suntem obişnuiţi să vedem într-un interior ortodox. Îndepărtarea de “tradiţie” este şi aici evidentă: putem auzi comentariul arhitectului, care va fi presupus că adumbrirea nu este un atribut imanent spaţiului ortodox, ci o consecinţă a stadiului medieval al tehnicilor de construcţie; dimpotrivă, betonul armat al vremii sale, pe care îl foloseşte mai târziu şi Petre Antonescu în “Biserici nouă”, permite sporirea luminii dumne­zeieşti înlăuntrul spaţiului sacru.

 

c) “Cosmopoliţii”

Există în aceeaşi perioadă, cu o frec­venţă superioară tendinţei regionaliste, una de semn contrar, eclectică, în stare să strămute modele moldoveneşti medievale la Timişoara (I.Traianescu, Catedrala din Timişoara, 1935), unde turle tipice nord-estului României sunt aşezate peste corpul decorat cu asize alternative de piatră şi cărămidă, procedeu mai degrabă muntenesc. Ansamblul Catedralei Încoronării, de la Alba Iulia (1924, arh.V.Ştefănescu) încearcă, folosind o colonadă perimetrală, să forţeze expresivitatea claustrului de mânăstire ortodoxă schimbându-i destinaţia în spaţiu public reprezentativ. Casa Domnească de aici aparţine ca limbaj stilului brâncovenesc – de la Horezu, bunăoară – dar ansamblul capătă o notă mai viguroasă, mai solidă, tocmai spre a putea “spune” o poveste pe care echivalentul de la Hurezu nu putea să o rostească, din pricina scării sale mai degrabă modeste, atunci când ar fi fost adusă ca atare în mediul urban.

Nu altfel procedează N.Liteanu în proiectul cu motto “Trei Ierarhi” pentru Odessa, unde sursa (sugerată explicit de motto) este transplantată în Crimeea sau acelaşi I.Traianescu, când dă tot o replică “moldovenească”, tot cu o mulţime de turle, propriului proiect pentru Timişoara, la Odessa. Procedeul strămutării modelelor este de întâlnit la bisericile Belvedere CAM (1932) şi Spirea Veche (1928) din Bucureşti. Cosmopoliţii aveau deja o tradiţie în spate. Ghika-Budeşti ridicase (Cuţitul de Argint, 1910) o replică de biserică bucovineană, în piatră şi cu trei registre de ocniţe pe conturul faţadei, iar greco-catolicii aveau şi ei în Bucureşti din 1908 o biserică în spirit moldovenesc, de cărămidă, cu contraforţi şi ocniţe albe, datorată aceluiaşi arhitect.

Or, există chiar o manieră mai radicală de a transplanta tipologii, forme sau decoraţii decât schimbul regional inter-românesc, sau decât invocarea Bizanţului. Această manieră aminteşte de modul în care ţarul Petru cel Mare a reformat arhitectura ortodoxă rusă: prin infuzie de sânge occidental, chiar dacă modelul provenea din zona laică. Petru – prin Trezzini – adusese la Petersburg cupola bursei din Amsterdam în chip de turlă. Acest implant, apreciază Pierre Chaunu, “este în capitala Balticii ceea ce este campanilla bisericii San Marco pentru Venezia” (1986, II, 166). În ce priveşte România interbelică, acest tip de import la distanţă, dintr-o cu totul altă cultură, a presupus-o colonada din jurul cupolei, aşa cum o găsim la Pantheonul parizian sau la catedrala St Paul’s din Londra (Catedrala din Cluj, 1925-35, Cristinel şi Pomponiu, dar şi replica acesteia, prezentată de C.Pomponiu pentru Odessa; catedrala Sf Arhangheli Mihail şi Gavril din Satu-Mare, 1930, V.Smigelschi), campanilla italiană pentru a marca verticale (peste Palatul Patriarhal din Bucureşti, 1937, proiect al autorului palatului, Gh.Simotta, sau la biserica Sf.Împăraţi din Constanţa, citată mai sus); porţi egipţiene de la Memphis (spun criticii proiectului, pe care îi vom cita in extenso mai departe în studiu) la intrarea în proiectul pentru Odessa al lui Joja; a mai însemnat, în fine, arhitectura romanică a proiectului cu motto “Şi-nvingând păgânii `nalţă o mânăstire” (sic!), al lui T.Niga, de la acelaşi concurs pentru Odessa.

 

 

Un început ratat?

 

Pentru economia acestui studiu, anul 1942 este unul esenţial. Cotitura pe care deja deceniul anterior o marcase în ceea ce priveşte modul în care ortodoxia, modernitatea şi identitatea naţională pot convieţui într-un acelaşi text arhitectural devine în acest an o fractură, o despărţire de modul anterior de a pune problema. Dacă sunt de găsit în deceniul al patrulea doar câteva exemple de arhitectură ortodoxă eminamente nouă în raport cu fundalul din care se nutreau – Ilie Tesviteanul şi celelalte biserici de pe Valea Prahovei aparţinând aceleiaşi serii anamorfice, Sf. Spiridon Nou din Bucureşti – momentul 1942 oferă dintr-o dată soluţii întregului diapazon de probleme ale înnoirii. Pe de o parte, un set complet de proiecte pentru practic orice regiune a ţării şi pentru orice scară, de la bisericuţă de ţară la catedrală (Biserici nouă, ale lui Antonescu). Pe de altă parte, adâncind experienţa – rămasă neconsumată – a expoziţiei legionare din 1940, soluţiile cu totul excepţionale pentru biserici urbane de mari dimensiuni, date de Joja, N.Goga şi, la oarecare distanţă de primii doi, de T.Niga cu ocazia concursului pentru Catedrala de la Odessa.

La 1 Mai 1942, Petre Antonescu ţine la Academia Română o comunicare asupra modului in care arhitectura ortodoxă românească trebuie să trasforme ceea ce fusese un dezastru (i.e. cutremurul din 1940) într-un moment de nou început. Trebuie învăţat din experienţa dezastrului că aşa cum se petreceau lucrurile in arhitectura noilor biserici ortodoxe nu mai putea continua. Nu era vorba doar despre tehnici constructive şi materiale revolute. Era, ca o consecinţă a acestora, o înapoiere periculoasă în planul expresiei, cea care de fapt mărea decalajul între programele civile şi arhitectura sacră. Or, când se prăbuşesc biserici, se prăbuşeşte o dată cu ele şi ceva din credinţa pusă într-însele. A proiecta biserici, pare să spună autorul comunicării, este mai mult decât a proiecta o clădire obişnuită8

Merită să urmărim argumentele lui Antonescu, menite să teoretizeze temeiurile pe care s-ar fi putut concepe o arhitectură nouă – tehnologic şi estetic – care păstrează însă legăturile cele mai strânse cu vechea arhitectură ortodoxă. Trebuie spus dintru bun început că Antonescu are o viziune modernă asupra istoriei, al cărei motor este progresul. Pentru a-şi întemeia pledoaria în favoarea înnoirii, arhitectul o va transforma în motorul devenirii arhitecturii. Nu doar că trebui procedat astfel, ne sugerează autorul, dar acesta este chiar Modul în care se schimbă la faţă arhitectura, dintotdeauna.

Exemplele prime sunt, se înţelege, bazilica şi, mai înaintea ei, templul grec. Sub pana lui Antonescu, lupta cu materialele devine sursa înnoirii limbajului primei arhitecturi creştine. Iată precedentul istoric, cel care întemeiază şi argumentul contemporan: ne aflăm la momentul când creştinismul devine religie oficială, sub Constantin. Deşi avusese dificultăţi de a se manifesta şi trecuse prin trei secole de martiriu, ritualurile vor fi fost perfect cristalizate, astfel încât arhitecţii împăratului nu făceau decât să caute, din ceea ce se afla la îndemână, spaţiul optim pentru acest ritual deja închegat: bazilica; iat-o: “tipul de clădire exact corespunzător cerinţelor noului cult” (Antonescu, 9), pregătit parcă să preia în pântecul său încăpător pe creştinii scăpaţi de prigoană, triumfători. Era cu adevărat o coincidenţă, sau, mai degrabă, consecinţa acelei “mari dibăcii şi a deosebitului noroc“ al oamenilor împăratului, care ştiau precis ce căutau?

Nu vom şti niciodată, pentru că degrabă noile spaţii de cult, oricât de bine vor fi fost conformate, s-au dovedit prea puţin capabile să reziste timpului şi barbarilor, în special din pricina tavanelor de lemn, sensibile la foc. Arhitecţii sau meşterii zidari ai vremurilor însă au (re)făcut pasul strămoşilor greci şi romani, trecând la folosirea bolţilor şi cupolelor, care sunt expresia formală a potenţialului structural al zidăriei de cărămidă şi de piatră. Cu alte cuvinte, nu presiunea simbolică este aceea care modelează arhitectura lăcaşurilor de cult, ci adecvarea expresiei la noile materiale folosite. Bolta ar fi apărut întâi din raţiuni structurale în biserică şi abia apoi încărcată cu semnificaţiile cunoscute. Aşa încât, curge mai departe argumentul arhitectului, devreme ce forma este proprie materialului, un optim al dispunerii sale în operă, reiese cu necesitate de aici că, înnoind acum iarăşi punerea în operă – de data aceasta era vremea betonului armat – este neapărată nevoie să lepădăm formele (proprii materialelor) vechi, spre a îmbrăţişa noi forme care vin din chiar folosirea noilor materiale.

Ne aflăm, evident, în faţa unui discurs coerent şi care, cu siguranţă, ar părea unui spirit crescut la flama modernismului ca fiind îndreptăţit. Ar fi implicat, dacă ar fi fost urmată fără abatere, că arhitectura ortodoxă e datoare a se adecva degrabă la revoluţia formală pe care noile materiale, deja în uz la acea dată de decenii bune, o produseseră în programele civile. Or, ortodoxia nu se afla în situaţia aurorală a vremurilor lui Constantin, când era posibil să converteşti un spaţiu profan într-unul sacru – cu doar minime ajustări. Secolele au ridicat tradiţia la rangul de termen prim în definirea creştinismului ortodox, la raţiunea de a fi a ortodoxiei. Păstrarea fidelă, în spirit ca şi în literă, a învăţăturii din vechime incumbă ca şi arhitectura să păstreze în memoria lăcaşurilor noi fiinţa celor de demult. Or, devine evident că Antonescu se află aici în plină dificultate logică. Trebuie schimbate materialele şi, implicit, modul în care acestea sunt puse în operă; acest proces va avea drept consecinţe imediate schimbarea la faţă a bisericilor; or, acestea nu pot renunţa la aparenţa lor tradiţională fără a comite în proces un hybris, o trădare ontică. Aşa încât autorul reia argumentul cu templul grec, de data aceasta pentru a argumenta opusul celor de mai sus. Pentru cei avizaţi, templul de piatră al vechilor greci nu este decât “o transpunere fidelă a formelor străvechiului templu de lemn care se construia din imemorială vechime în Elada pădureţilor dorieni şi anume de prin vremurile în cari meşteşugul clădirii din piatră nu era obicinuit pe acolo” (10). Cu alte cuvinte, în ciuda transpunerii în materiale “superioare”, templul cel vechi, de lemn, va fi rămas impregnat pentru totdeauna în carnea celui nou.

După ce mai înainte nimic nu părea să stea în calea “adecvării” formelor la materia în care capătă determinări, iată că autorul introduce un codicil acestei teorii “evoluţioniste” a arhitecturii. Formele evoluează o dată cu materialele şi cu metodele de punere a lor în operă, desigur. Dar nu orice formă poate fi alterată şi, cu atât mai puţin, formele “sacre”, cele care, ideale fiind, rămân pure indiferent de actualizările pe care au a le suporta de-a lungul istoriei. Astfel încât arta greacă nu şi-a desăvârşit procesul de creaţie decât “prin respectarea strictă a formelor sfinţite de tradiţie chiar când ele nu mai corespundeau cerinţelor unei tehnici total preschimbate” (11).

Evidenta contradicţie poate fi, de fapt, stinsă printr-un termen terţ, pe care deja l-am menţionat mai sus: aparenţa. Arhitectul ne previne că el va selecta acele forme care sunt cel mai evident îndatorate considerentelor tehnice şi le va lăsa neschimbate ca formă, dar transpuse în materialul cel nou, pe acelea “de cari stau ancorate înţelesuri imuabile de conţinut simbolic şi religios”. Bolta şi cupola ar fi trebuit şi ele să aibă, conform logicii demonstraţiei pozitiviste a lui Antonescu, o vârstă istorică, deja încheiată. Nu ar trebui, conform acestui argument (cu toate că practic este posibil), să traspunem bolţi şi cupole în beton armat, întrucât acestea nu sunt formele proprii acestui material. O biserică din beton armat cată să aibă aşadar cadre şi “ferme”. Nu mai pot fi închipuite însă biserici ortodoxe fără cupolă, oricât de mult progres şi schimbare am accepta, concede arhitectul, aflat în situaţia de a-şi nuanţa discursul perfect închegat logic, de până atunci. Or, cupola este “tocmai una dintre cele mai uşoare închipuit (sic!) pentru executarea ei în materialul care ne asigură azi rezistenţe atât de mari în construcţii noui” (13), aşadar în beton. Dar care altă formă tradiţională nu este uşor de închipuit în acest material maleabil?

Casa va putea astfel să fie contemporană (la o analiză a structurii sale portante şi a materialelor folosite), dar – în acelaşi timp – tradiţională (în silueta sa de ansamblu, în detalii aplicate structurii şi în “discursul” simbolic). Antonescu ar fi păstrat aparenţa generală a bisericilor ca fiind una tradiţională – siluetă, număr de turle cu cupolele reduse însă la strictul necesar, decoraţie proprie zonei – şi, în schimb, ar fi transferat betonului armat din stâlpi şi grinzi zidurile bisericii, dar şi bolţile sau cupoletele lipsite de rol structural/”funcţional” (aşadar “inutile” dintr-o perspectivă modernistă). Cu toate acestea, arhitectul trebuie să îşi tempereze elanul reformator.

În tentativa sa, arhitectul este ajutat şi de unele analogii posibile. Astfel, biserica de lemn ar putea fi actualizată în beton şi datorită unor “analogii de întrebuinţare”, precum şi datorită “văditelor asemănări de structură dintre aceste două materiale, oricât de ciudat ar părea acest lucru la prima vedere” (12). Ciudăţenia de care era conştient autorul este, desigur, cea logică: la ce bun transpunerea bisericii de lemn în beton, devreme ce aceasta şi-a cristalizat optim raportul material expresie şi, oricum, trecerea la beton nu ar mai putea interveni în acest raport decât pentru a distruge acel optim? Răspunsul autorului nu este unul tare: bisericile de lemn, ca şi bazilicile de odinioară, sunt “expuse peirei” (12) şi, deci, trebuie transpuse în mai solidul beton.

Or, arhitectul pare să aibă nevoie de acest material nou mai degrabă atunci când doreşte schimbarea structurii planului decât când invocă tradiţia. El doreşte optimizarea formei “narticei” prin eliminarea zidului despărţitor dintre naos şi pronaos, care, crede arhitectul, se află acolo doar din raţiuni constructive (lucru fals, zidul respectiv – sau cele câteva coloane care îl suplinesc – marcând două tipuri esenţial diferite de spaţiu, aşadar o fractură calitativă în interiorul bisericii). De asemenea, autorul mai crede ca această foame de spaţiu explică şi prezenţa sânilor (sau a transeptului, în catolicism); or, se află aici din nou în eroare: sânii/transeptul au rolul de a figura în plan cât mai vădit semnul crucii, adunând totodată câţi mai mulţi credincioşi în proximitatea axei verticale/calitative a spaţiului sacru, cea care duce spre Pantocrator.

Prezenţa stâlpilor de beton la Antonescu este manifestă la exterior, unde subîmparte faţada în registre modulate atât pe verticală, cât şi pe orizontală (vezi studiul pentru biserica Mânăstirii Bicaz, prezentată însă în carte la planşa VII ca “biserică simplă cu schelet de beton armat”). Pe aceste panouri sunt dispuse sub acoperiş ocniţe (planşa IV: biserica mânăstirii “Maica Domnului a tuturor mângâierilor”) sau decoraţia adecvată zonei de amplasare (cea care condiţionează de asemenea tipul de plan, numărul de turle şi silueta acoperişului). De asemenea, stâlpii înlocuiesc coloanele pridvorului (planşa XIII: biserică cu schelet de beton armat. La interior, grinzile de beton armat iau locul bolţilor, cadrele zimţate – pe acela al arcelor de descărcare a cupolei şi cupola cu nervuri de beton – pe cel al cupolei de zidărie. Cea mai spectaculoasă discrepanţă între structură şi aparenţă este aceea de la planşele XIX şi XX, unde scheletul de beton este prezentat într-o axonometrie arătând a desen de Mondrian, pentru ca, de fapt, el să fie de fapt camuflat într-un acoperiş enorm, de biserică de lemn de la munte.

 

 

Biserici urbane

 

Ce mai este cu adevărat remarcabil în studiul lui Antonescu este modul în care raportul dintre dimensiune şi aparenţa tradiţională este unul invers proporţional. Cu alte cuvinte, asemănarea cu precedentul este mare la bisericile mici, mergând pînă la identitate în cazul bisericilor de lemn de mici dimensiuni. Dimpotrivă, cu cât cresc ca scară, de la aşa numitele “biserici mari” până la “catedrale”, proiectele lui Antonescu se înstrăinează de sursa lor tipologică şi formală. Planurile şi volumele se complică, pentru a trece cu totul, în ce priveşte catedralele, la o altă sursă de inspiraţie, care pare să fie modelul bizantin, mariat cum se găseşte cu influenţele stilurilor occidentale (St Vitale este invocat ca sursă pentru proiectul octogonal de la planşa XXXIV), dar şi expus la briza simplităţii – de expresie, dar şi de tehnologie – moderne (planşa XXXIII, sau parabola cupolei de la planşa XXXVI). Paradoxul arhitecturii neoromâneşti este ilustrat lămuritor şi în demersul lui Petre Antonescu, dar şi, la Odessa, în acela al lui Tiberiu Niga. Pe măsură ce edificiile sale au a-şi amplifica scara, astfel încât să cucerească oraşul, neoromânescul trebuie să renunţe exact la referinţa la arhitectura vernaculară – de mici dimensiuni şi rurală practic fără excepţie – care îl întemeia.

Aici se află argumentul tare al arhitectului în favoarea schimbării: anume, atunci când în discuţie este adusă nu arhitectura de mici dimensiuni, izolată în mediul rural, ci, dimpotrivă, arhitectura urbană, unde probleme de felul siluetei şi a “aurei” edificiului de cult sunt, pentru arhitectul de la 1942 şi cu atât mai vârtos astăzi, esenţiale în configurarea acesteia. Soluţia sa este dublă: pe de o parte, ar trebui limitată înălţimea clădirilor profane; pe de altă parte, ar trebui redimensionate bisericile, copleşite până acum de construcţiile dimprejur şi, deci, aflate în imposibilitatea de a-şi mai juca rolul lor tradiţional de semnal condensator (inclusiv în plan vizual) al comunităţii în mijlocul căreia este amplasată.

Redimensionarea ar însemna deopotrivă “lăcaşuri tot mai încăpătoare pentru adăpostirea şi organizarea adunărilor”, cât şi “înaltele frumoase turle dominând perspectiva urbană” (12). De asemenea, mărirea scării va avea drept consecinţă necesară renunţarea la a mai glosa pe o tradiţie locală în care nu există precedente convenabile ca scară şi ca funcţiune – aceea de biserică urbană – în favoarea unor procedee de compunere mai elaborate decât simpla amplificare a gabaritului şi, mai cu seamă, în favoarea unor precedente “mai originare” în timp istoric şi din perspectivă formală.

 

 

Catedrala Neamului şi concursul pentru Odessa

 

În 1942, discursul autohtonist propriu primelor decenii ale secolului implodase în pastişă. Atât de lipsit de perspectivă părea eclectismul acesta autohtonist, încât proiectul ”Victoria” pentru catedrala din Odessa, al lui C. Pomponiu, repeta de fapt catedrala din Cluj, iar I.Traianescu propunea indiferent de loc – Timişoara sau Odessa – aceleaşi inflamări şi multiplicări ale turlelor moldoveneşti. Materialele se schimbaseră, ca şi scara oraşelor; arhitectura urbană ţinea deja pasul cu modernitatea; în ciuda războiului şi a schimbării de regim, erau terminate edificiile stilului “Carol II” (numit în alte locuri “stripped classicism”).

Concursul pentru catedrală la Odessa este din multe privinţe un capăt de drum pentru arhitectura neoromânească şi un început ratat. Pe de o parte, prin deja amintitele proiecte care nu puteau decât să repete redundant precedente deja edificate, dovedind în proces limitele discursului care se rezuma la colarea, la scară mai amplă, a unor tipuri vernaculare. Pe de altă parte, pentru că proiectul lui Joja – cel care a câştigat competiţia – şi clona sa, cel al lui N.Goga, au reprezentat un moment de ruptură pentru întreaga arhitectură românească, nu doar pentru cea ortodoxă. Din nefericire, această direcţie a rămas pentru mai mult de două decenii neexplorată, iar, în ce priveşte arhitectura sacră, practic până după 1989.9 

Proiectele lui Joja (atunci semnat C.Jojea) şi N.Goga, despre care va fi vorba în cele ce urmează, sunt de fapt replici mai elaborate ale celui comun pentru o Biserică a Neamului10. Acesta a fost publicat în Arhitectura 3+4/1940, care comenta expoziţia «Munca legionară în arte», inaugurată duminică 22 decembrie 1940, la sala Dalles. Scopul celor care expuneau era acela de a părăsi individualismul şi de a aborda “în spirit de echipă obiective generale, interesând întreaga comunitate naţională” (45). Împreună cu biserica, erau expuse o “Casă a Căpitanului” (N.Goga) şi un “Palat al Culturii” (Jojea, Goga, Puşchilă, Stănescu). Oricare dintre ele ar fi putut fi semnate de Speer cu seninătate. Biserica în sine este o triplă serie peripteră de pilaştri, ale cărei registre sunt separate de arhitrave puternic profilate. Nici urmă de decoraţie. Nici urmă de acoperiş11. Doar accentele verticale, colosale, ale corpului principal şi, mai cu seamă, cele două turle extrem de înalte, de valoare vizuală egală, anunţând o simetrie rigidă şi în raport cu axa nord-sud, pe care interiorul unei biserici ortodoxe nu o poate susţine.

Ce putem observa dacă facem necesara comparaţie cu momentul 1942? Cel mai devotat proiectului comun din 1940 este N.Goga, semnatar al concursului împreună cu I. Puşchilă şi I. Ciupală. Dacă în 1940 pilaştrii sunt singuri, dând ocol faţadei la o oarecare distanţă de ea, în 1942 aceiaşi pilaştri sunt doar an­gajaţi, zidul predomină, iar simetria biaxială este şi mai acuzată prin registrele verticale de alto-reliefuri. Aici vedem însă şi mai clară ambiguitatea acestei simetrii, devreme ce secţiunea longitudinală ne relevă faptul că, deşi egale ca înălţime şi deschidere, turla de peste pronaos este camuflată la interior doar de o cupoletă, spre deosebire de cea de peste naos, deschisă spre un Pantocrator aflat la o apreciabilă altitudine. Planul este, de asemenea, unul compozit. Din aceleaşi raţiuni de simetrie biaxială, pronaosul şi naosul sunt de aceeaşi anvergură; mai mult, ele sunt separate prin două şiruri de stâlpi lamelari.

Dar proiectul lui Joja, mai fastuos decât în 1940, este în acelaşi timp mai puţin radical decât acesta. Pentru a trece de rigorile unui juriu condus de Horia Creangă, dar împănat cu tradiţionalişti, Joja multiplică numărul turlelor celor înalte de la două la cinci, dispuse astfel: două peste pridvor, la stânga şi la dreapta intrării; cele două, proporţional (faţă de corpul bisericii) mult mai elongate decât cele din 1940; în fine, cu totul surprinzător, o turlă peste altar, lucru nemaiîntâlnit în arhitectura ortodoxă de pe teritoriul României. Este, de asemenea, un hibrid între un plan “moldovenesc” şi o volumetrie care comentează arhitectura muntenească, de felul Patriarhiei, lucru remarcat şi comentat negativ de către cei care s-au disociat de deciziile juriului. Procedând astfel, Joja schimbă paradigma bizantinizantă, care a dominat primele decenii ale secolului, într-una mai radical autohtonizantă. Dar, la fel ca şi N. Goga, inventează noi proporţii pentru elementele pe care le preia. Proiectul său este o subtilă celebrare a precedentelor specific-regionale într-un discurs care este de fapt al timpului său. Dimensiunile exagerate ale turlelor, care fac din catedrala lui un obiect evident urban şi folosirea panourilor de basoreliefuri, complet atipice pentru biserica ortodoxă, completează modernitatea proiectului.

Faptul că un plan moldovenesc, specific bisericilor relativ mici, este amplificat duce la asumarea avantajelor, dar şi la amplificarea dezavantajelor acestui plan. Juriul12, dar mai ales detractorii acestui proiect13 au observat această dilemă în care se afla arhitectul; juriul o scuza, ca fiind atribuibilă sursei, dar ceilalţi considerau că, tocmai din absenţa potenţialului monumental al acestui tip de edificiu – biserica moldovenească – reiese gafa celui care a optat, pentru o catedrală de mari proporţii, pentru un asemenea plan limitat. De fapt, Joja anunţă, prin tocmai această opţiune, una dintre temele sale teoretice de mai târziu: potenţialul monumental al arhitecturii vernaculare autohtone. Or, cei care semnalau că amplificarea scării unui obiect gândit în limitele unui sistem de proporţii modest dimensional este eronată par, peste timp, a fi avut dreptate, ca şi “bizantinii” interbelici. Însuşi Joja a rafinat în studii ulterioare, care pot fi astăzi consultate la Casa memorială Constantin Joja, proporţiile edificiului său.

Aceste proporţii şi numărul registrelor se modificaseră oricum între 1940 şi 1942, dar în sensul amplificării lor: de la două la trei, cu navele laterale sensibil mai joase decât nava centrală. Pilaştrii viguroşi de mai an s-au estompat mai mult chiar decât în proiectul lui Goga, până la a sugera doar “frânghiile”, torsadele şi celelalte moduri de a separa registrele verticale în arhitectura muntenească; dar ele nu se termină la partea superioară cu arce, ci în unghi drept, ca şi în cazul “bisericilor noui” ale lui Antonescu. Aceeaşi dihotomie între interior şi exterior se manifestă şi prin folosirea alto-reliefurilor.

Proiectul lui N.Goga de la acelaşi concurs este mai credincios versiunii din 1942 şi, prin urmare, rafinează intenţiile celui dintâi. Şi aici îşi găseşte loc invenţia, libertatea în raport cu modelele anterioare, de prestigiu. Aşa se face că Goga introduce simetria biaxială, inexistentă în majoritatea bisericilor ortodoxe din zona noastră. Între pronaos şi naos, ambele pătrate şi încununate de câte o turlă foarte înaltă (dintre care cea de peste pronaos era de fapt “falsă”, fiind la interior obturată de o cupoletă), Goga introduce un spaţiu despărţitor de felul gropniţei probabil, care marchează axa de simetrie nord-sud. Alura clasicizantă a proiectului din 1940 şi cea a proiectului lui Goga din 1942 nu poate scăpa analizei, după cum nu poate fi negată libertatea aproape ludică pe care atât Joja cât şi Goga şi-o iau în a interpreta vocabularul pe care tradiţia li-l punea la dispoziţie.

Dilema raportului dimensional între precedentele de scară redusă şi bisericile urbane este în fapt dilema întregii arhitecturi neoromâneşti, fie aceasta de inspiraţie sacră sau laică. Ea trebuie negociată în cadrele conceptului de “măsură absolută”, pe care Michelis o credea ca fiind proprie fiecărei creaturi şi fiecărei opere arhitecturale. Măsura aceasta, presupunând un optim dimensional propriu respectivului obiect-program de arhitectură este cea care impune un anumit raport între volum pe de o parte, scara şi cantitatea detaliilor pe de cealaltă parte. Mai mult, măsura absolută este aceea care ar trebui să descurajeze trecerile bruşte de la o scară la alta, treceri care sunt totuşi posibile atunci când procesul se desfăşoară în timp îndelungat. Dar iată in extenso pasajul din Michelis care ar trebui aşezat la finele oricărei discuţii despre arhitectura neoromânească şi cu atât mai vârtos la temelia criticii operei teoretice a lui Constantin Joja:

“Catedrala nu poate fi simpla amplificare a bisericii din sat, după cum mica biserică sătească nu poate cuprinde, în miniatură, pe faţada sa, întreaga bogăţie a unei imense bazilici (…) Fiecare formă are mărimea sa necesară şi, dacă insistăm ca biserica sătească să aibă conformaţia bisericii din Pisa, ea va părea ridicolă şi va fi orice altceva decât o biserică (…) Marea biserică cere o structură, adică o dezvoltare organică pentru a atinge atari dimensiuni.” (Michelis, 1982, 209)

Discuţia cu privire la acest aspect al operei lui Joja şi, prin extensie, la întreaga problemă a arhitecturii “cu specific naţional” (inclusiv a celei neoromâneşti), este purtată, mult mai elaborat decât ne-a permis-o aici economia textului, de către esteticianul Cezar Radu (1989, 241-60), cel care a folosit cel dintâi la noi, printre alte argumente rafinate teoretic, conceptul de măsură absolută pentru a contracara valorificarea necritică a arhitecturii rurale la scară urbană, monumentală. Trimit pe cititor la întreg capitolul din cartea distinsului nostru mentor şi profesor de estetică, pentru a urmări în întregime demonstraţia domniei sale. La vremea apariţiei sale, acest studiu a fost singurul comentariu de rezistenţă la adresa operei lui Joja, operă proiectată – din nefericire – pe fundalul ideologiei naţionaliste a regimului ceauşist şi asociată cu degradarea arhitecturii româneşti sub presiunea obsesiei “specificului naţional”.

 

 

Antimodernii

 

Proiectul lui Tiberiu Niga pentru Odessa, deşi câştigător ex-aequo împreună cu cel al lui Joja, nu are deloc potenţialul celor trei proiecte “speeriene” ale tandemului Joja-Goga. El are însă calitatea de a desface total arhitectura lăcaşului său de cult de obsesia “naţionalului”. Planul edificiului său dublu şi diferit pe cele două nivele: jos – unul perfect simetric, al osuarului, peste care şade biserica propriu zisă, în cruce latină, dar ai cărei sâni (semicirculari la interior) abia se zăresc pe faţadă. Expresia acestei faţade este una romanică, cu totul lipsită de referinţe autohtoniste. Ea seamănă mai degrabă cu baptisteriul din Pisa. Cu toate acestea, ca şi la proiectul lui Joja, juriul vede “nota tradiţională”. Este cu totul remarcabilă această concluzie a juriului, care putea să vadă, sub presiunea unui discurs naţionalist şi a anvergurii politice a temei, tradiţia, acolo unde astăzi chiar, vedem mai degrabă îndepărtarea de tradiţie. Dar, poate, cei de acum peste cincizeci de ani aveau o mai mare deschidere şi dezinvoltură în abordarea temei decât noi.

Trebuie precizat totuşi că juriul nu a fost deloc unanim atunci când a ­judecat proiectele. Azi vedem diferenţa de rang între Joja şi Goga, de o parte şi restul propunerilor, de cealaltă parte. Mai mult decât atât, au existat dizidenţe vehemente de la concluziile finale ale juriului, care s-au manifestat sub forma unor concluzii şi opinii formulate separat. Delegatul Colegiului Arhitecţilor ­Români, I.C.Roşu, a făcut opinie separată, refuzând clasificarea bisericii lui Goga, sub cuvânt că aceasta “prezintă toate defectele proectului (sic!) “Sf.Constantin şi Elena” (al lui Joja, n.mea.) şi nici una din calităţile acestuia şi nici altele proprii.

Interesează mai mult opinia separată a lui Spiridon Cegăneanu, cel mai violent contestatar al proiectului Joja din concurs. O parte din reproşuri sunt legate de modul de desfăşurare a concursului, altele de fondul proiectului; primele par perfect îndreptăţite, în vreme ce, venind de pe poziţii violent-tradiţionaliste, al doilea tip de reproşuri devin în context o remarcare a atributelor deloc conservatoare, atipice dintr-o perspectivă tradiţionalistă, ale proiectului căştigător (ex-aequo). Cegăneanu dezvăluie presiunile enorme la care a fost supus juriul pentru a declara câştigător proiectul Joja, sub cuvânt că este un manifest al tinereţii; or, “secretul concursului fiind condiţia esenţială, nu ştiu cum se putea afirma că acest proect aparţine tinereţii” (35). Mai departe în protest, el împinge această violare făţişă a regulilor anonimităţii până la a acuza pe “autorul proiectului” de plagiat: “Acest proect este o reeditare a machetei Catedralei Neamului (…) Această apariţie stranie, care a jignit profund logica constructivă, simţul estetic şi tradiţia ortodoxă, nu reprezintă totuşi un bun comun, ci opera personală a unui arhitect, cu toate drepturile de autor apărate de legea proprietăţii artistice. Dacă autorul nu este acelaş cu cel de atunci, avem deaface cu un plagiat ce trebuie tratat ca atare”(36).

Dacă însă ar fi acelaşi arhitect, reiese din text, Cegăneanu rămâne la “aprecierile” adresate mai devreme proiectului din 1940, la care adaugă mai departe şi altele adresate strict propunerii din 1942. Faţada “vagabondează în domeniul extravaganţei şi lipsei de logică”(36); pe faţada principală sunt afişate porţi “egipţiene” pe care sunt aplicate decoraţii “de la Mitropolia din Bucureşti pe care se ridică o serie de coşuri de fabrică(…) un tub care ştii unde începe, dar nu mai ştii când şi unde se va termina” (38). Dacă Joja ar fi fost un modernist din specia lui Le Corbusier, ar fi purtat cu mândrie acuzaţiile lui Cegăneanu legate de analogia cu arhitectura industrială. Mai puţin onorante sunt concluziile: “un monument de viziune apocaliptică, inexplicabilă altfel decât fie printr-o rătăcire, fie printr-o tendinţă de altă natură, ce caută printr-un succes consacrat oficial în domeniul artistic să obţină baloanele de oxigen necesare în altă parte. O rătăcire periculoasă în orice fel, dar mai ales în domeniul estetic, în momentul când tineretul nu este format încă” (38).

 

 

Concluzii

 

Ceea ce anul 1942 aduce pentru arhitectura ortodoxă, prin cele două evenimente majore amintite, este o remarcabilă libertate asumată în raport cu discursul autohtonist al primei generaţii de arhitecţi ai şcolii lui Mincu şi cu soluţia “imperială”, bizantinizantă, a generaţiei interbelice. În ciuda discursului politic naţionalist isterizat de război, arhitectura – prin Antonescu, Joja şi Goga, dar şi prin Niga, dovedeşte o autonomie a discursului spectaculoasă în raport cu sursele invocate. Ea manipulează scări şi procedee compoziţionale dintre cele mai diferite, citează – după reţete atipice, pe care astăzi le-am numi ludic-postmoderne – o serie de vocabulare deloc indigene din cele mai diferite epoci, deopotrivă din clasicismul epurat al epocii şi din modernitate. Dar ceea ce este cel mai important este că aceşti arhitecţi experimentează refuzând pastişa şi nu ezită să inoveze în raport cu modelul (simetrie biaxială, multiplicarea turlelor şi aşezarea lor atipică, sculptură pe faţade etc.).

Proiectele propuse de Petre Antonescu standardizează, pe baza principiilor expuse anterior, arhitectura ortodoxă românească în variantele de gabarit şi de zonă de amplasare posibile. Biserica are un grad de generalitate tipologică mai mare decât locuinţa, crede autorul aici invocat, dar, în acelaşi timp, din acest program au fost construite doar unicate. Nu există un specific naţional al arhitecturii ortodoxe de pe teritoriul României, dar caracterul regional este atributul tare al acestei arhitecturi. Proiectele lui Antonescu şi cel al lui Joja dovedesc dificultatea de a identifica un “ce” naţional al arhitecturii sacre de pe teritoriul României. În schimb, amândoi privilegiază aspecte regionale: planul moldovenesc cu tripartiţiile sale riguroase de la vest la est şi cu sânii abia schiţaţi la interior; registrele verticale ale bisericilor munteneşti, siluetele zvelte ale bisericilor de lemn din nord.

Ca şi în cazul Bisericii Neamului din 1940, proiectele “speeriene” din 1942 au o atitudine relaxată faţă de tradiţie. Ele sunt mai degrabă comentarii pe teme deopotrivă vernaculare (structura planului, registrele pe verticală, turlele) şi clasice (pilaştrii şi arhitrava). Nu suntem dinaintea unor proiecte moderniste. Expresia exterioară devine esenţială şi ea condiţionează interiorul, exact invers decât suntem obişnuiţi să credem atunci când discutăm despre “introvertirea” şi caracterul “sofianic” al spaţiului ortodox, sau a mantrei moderne privind raportul cauzal dintre funcţie şi formă. Sub alte aspecte, expresia exterioară nu se regăseşte în modul în care acest spaţiu interior este configurat. Fără a fi moderne în accepţiunea strict stilistică a termenului, cele trei proiecte prezentate mai sus sunt şi astăzi încă stadiul cel mai elaborat al dialogului dintre tradiţia autohtonizantă şi ortodoxie, pe de o parte şi modernitate, pe de altă parte. Neexplorată nici la momentul elaborării lor, nici ulterior, această cale, a simbiozei dintre două atitudini aparent opuse asupra arhitecturii, a fost uitată; ceea ce părea atunci negociabil a devenit în timp falie. Definitivă?

 

 

 

NOTE

 

*  A doua parte a acestui studiu – Arhitectura ortodoxă românească. O retrospectivă după zece ani 1990-1999 – a fost publicată în numărul 2 / 2000 al revistei ­IANUS (n.r.)  é

 

 1. Biserica mare a Sf Mânăstiri Sinaia, având hramul Sfintei Treimi, nu este o biserică nouă, zidită dintru bun început în manieră neoromânească. Ea aparţine noii incinte a mânăstirii, care cuprinde şi casele domneşti ce au găzduit familia regală între 1971 şi 1882 (aşadar până la terminarea Palatului Peleş) şi care, ulterior, au fost transformate în muzeu. Construită într-o primă formă între 1842-1846 şi ulterior deteriorată, biserica mare a fost complet reconstruită între 1893-1903 după planurile arh. G.Mandrea. Arhitectura noii variante încearcă să împace diferenţele tipologice evidente între Moldova şi Valahia, prin invocarea supra-modelului bizantin, cel ce le precede pe amândouă. De fapt, este vorba despre un lăcaş de rugăciune eclectic, în care repertoriile nu aparţin clasicităţii, ci arhitecturii de pe teritoriul de atunci al României: contraforţii – nenecesari din perspectivă structurală – pot fi văzuţi ca reverenţe făcute Moldovei gotice, în vreme ce majoritatea detaliilor stilistice trimit la “stilul” brâncovenesc. Peste toate acestea se aştern deopotrivă cărămida şi tencuiala, în arce simple împrejurul turlelor , respectiv în alternanţa arc simplu-arc dublu, acesta din urmă încheiat însă într-o consolă de ceramică verde, de jur împrejurul bisericii. Referinţă la Ţara Românească, această alternanţă a cărămizii cu piatra sau tencuiala nu este însă, în starea sa “genuină”, bizantino-sârbo-valahă (bolniţa de la Cozia, bunăoară, sau biserica domnească de la Curtea de Argeş) element decorativ, ci tocmai metodă de construcţie a zidului; or, în această ipostază el este amintit doar pe cele două turle mici de peste pronaos.

Sunt, aşadar, trei turle – un alt element sudic – pentru că hramul o cerea; de asemenea, există un brâu de ceramică verde, din trei “sfori” răsucite din loc în loc, care aminteşte iarăşi unitatea treimii; dar a putut fi citit în cheie naţionalistă, drept “simbol...al celor trei principate româneşti, Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, unite într-o singură ţară România (sic!)”1. Tabloul votiv al bisericii este şi el prilejul unor ambigui comentarii în cheie naţională: regele Carol I se sprijină aici pe o coloană de piatră ciobită, “aluzie la Regatul României, de unde lipseau Bucovina, Basarabia şi Transilvania” (ibidem), comentarii pe care intenţia auctorială nu le susţine. Regele Carol I, care a avut cu siguranţă un cuvânt greu de spus în devenirea mânăstirii (electrificând-o, bunăoară: a fost primul aşezământ sacru din România care a beneficiat de acest privilegiu), nu este cunoscut drept un entuziast al idealurilor unioniste; nici înainte, nici după ridicarea acestei biserici el nu s-a manifestat ca un partizan al unirii Transilvaniei cu regatul său, deşi a îngăduit sprijinirea culturală a românilor de peste Carpaţi, în limitele dictate însă de tratatul secret de alianţă pe care îl semnase şi căruia i-a fost credincios. Dacă poate fi aşadar acceptată ca posibilă aluzia la arhitectura Moldovei, sunt însă cu siguranţă riscante (şi, oricum, evident a posteriori) identificările între SfântaTreime şi natura trială a viitorului stat naţional românesc, închipuit oricum după moartea regelui. Eclectismul bisericii continuă prin folosirea unui număr mare de tipuri de cruci la încununarea ei: greacă – având aşadar braţele egale – pe pridvor, latină pe fiecare din cele două turle de pe pronaos, respectiv o cruce întreită, slavă (sau barocă, prin filieră slavă?), pe turla mare. La aceste cruci se adaugă soarele înscris în crucea latină, care domină clopotniţa şi crucea zisă a lui Ştefan cel Mare, de pe biserica veche. De altfel, nu poate fi încheiată descrierea fără a menţiona clopotniţa, ridicată înaintea reconstrucţiei bisericii mari (1892), ea însăşi un comentariu monumental la adresa arhitecturii mânăstireşti brâncovene, căreia îi dă o replică fidelă, de o cu totul altă factură decât interpretarea liberă de mai târziu, pe care o va propune biserica. é

 2. Catedrala din Sibiu a fost ridicată între 1902-1906. Arh. Iosif Konner (Budapesta) a câştigat proiectarea în urma unui concurs la care au participat şi arhitecţi regăţeni. Conducerea şantierului a fost asigurată de Iosif Schussing. Turnurile, înalte de 58 m, sunt vizibile în tot oraşul vechi. Pictura a fost parţial executată de O. Smigelschi (Pantocratorul, îngerii, apostolii şi iconostasul), în vreme ce sculptura iconostasului aparţine lui C.M.Babic din Bucureşti, iar stranele – lui Emil Patruţ din Sibiu. Catedrala, precum se poate vedea, este un produs eminamente mitteleuropean; în plus, trebuie spus că, spre a adăuga parcă noi temeiuri argumentului anterior, chivotul a fost lucrat la Wurtemberg, candelabrul la Viena şi mozaicurile la München.

Contemporană cu biserica mare a Mânăstirii Sinaia, Catedrala din Sibiu dă seama despre alt mod de a interpreta tradiţia. Problema unei arhitecturi cu “specific românesc” nu se putea pune în Transilvania acelor vremi. Absenţei unor modele urbane de amploare proprii etniei majoritare, indiferent de program, i se adăuga şi imposibilitatea investigării, spre a alcătui un repertoriu de forme “româneşti”, a precedentelor, fie ele urbane/culte sau rurale/vernaculare, sacre sau laice, în primul rând din raţiuni politice. În plus, nu existau practic arhitecţi de etnie română care să îşi pună în chip programatic problema unui limbaj formal “naţional” în felul în care procedau în Regat membrii Şcolii Naţionale. Catedrala din Sibiu este opera unui arhitect maghiar, parţial pictată de un român, decorată de germani. Sursa ei este Sf.Sofia. Mai mult decât biserica de la Sinaia – şi ea un produs “multinaţional”, catedrala sibiană ne apare drept opera colectivă a unui corp social eclectic şi cosmopolit.

Biserica ortodoxă nu făcea parte dintre cultele privilegiate şi, cu excepţia unora dintre bisericile de lemn, despre care este greu să facem afirmaţia că ar fi ortodoxe sau greco-catolice fără a comite în proces un hybris interpretativ, nu a produs vreun fel de modele citabile ca diferite de arhitectura bisericilor celorlalte culte transilvănene. nou obiect urban, care este catedrala din Sibiu. Poate doar aspectul neobişnuit al “rozasei” de pe timpanul de vest, deasupra intrării, să amintească de arhitectura gărilor budapestane şi vieneze ale vremii mai degrabă decât de ortodoxie. Din sticlă clară, semicirculară, această fereastră sezession este semnul contemporaneităţii pe un edificiu care are drept referinţă Sf. Sofia, arhetipul bisericilor răsăritene şi, la nivelul decoraţiei, arhitectura bizantină. Referinţa la Bizanţ pare a fi fost o soluţie mulţumitoare pentru toate părţile. Fiind vorba despre o ctitorie a lui Justinian, ea preceda momentul schismei şi, deci, nu era ofensatoare pentru catolici, greco-catolici sau protestanţi. De asemenea, replica dată Sfintei Sofii elimina orice posibile conotaţii etnice. În fine, referinţa bizantină era mai demnă pentru un oraş al unei mari monarhii decât edificii preponderent vernaculare, de mici dimensiuni, la care se reducea de fapt ortodoxia Transilvaniei. é

 3. “Arhitectura românească este făcută fără raportare prea strânsă la rezistenţa temporală, din duhul intermitenţei sezoniere. Casele şi bisericile cresc şi dispar, dispar şi cresc, ca spicul secerat, ca grâul semănat, ca frunza care, căzând, a lăsat în locul ei latenţa altei frunze” citat de Corneliu Bucur în Transilvania 1-2/1995, 63. é

 4. Catedrala de la Târgu Mureş a fost proiectată de Victor Vlad, profesor la Politehnica timişoreană, fiind ridicată între 1925-34. Planul de cruce greacă are latura de 48 de metri, la o înalţime a turlei de 52 de metri; de fapt, întregul spaţiu interior al bisericii are o siluetă verticală pronunţată, turla nefiind puternic decroşată faţă de rest, aşa cum se întâmplă cu alte catedrale din aceeaşi epocă. Cu o suprafaţă totală de 1300 de metri pătraţi, biserica a fost pictată de Nicolae Stoica într-un chip care explică rolul catalizator al acestui lăcaş pentru românitatea etnică şi religioasă a zonei; bunăoară, sunt pictate 12 medalioane cuprinzând vechi biserici româneşti din Ardeal, reafirmate prin această prezenţă iconică. é

 5. Este greu de precizat dacă modelul este incinta mânăstirii ortodoxe sau claustrul mânăstirii occidentale, celebrat în spaţiile universitare de la Oxbridge sau din Franţa. é

 6. Acest mod de a construi se mai păstrează încă şi azi în arhitectura vernaculară din preajma Curţii de Argeş şi a Râmnicului Vâlcei. é

 7. Conform prezentării din pronaosul bisericii. é

 8. “Cerinţe de ordin moral şi spiritual, în primul rînd, precum şi acele de ordin practic şi material, în al doilea loc, la cari trebuie să răspundă întocmirile constructive ale sfintelor lăcaşuri, au pus întotdeauna arhitecţilor probleme dintre cele mai gingaşe. O înfăţişare avântată şi de armonioasă monumentalitate, pe planul estetic; o tărie presupusă şi voită eternă – pe planul material şi chiar spiritual, sunt de realizat în condiţiuni speciale de amploare, adică pe suprafeţe cât mai încăpătoare” (Arhitectura 3-4­/1942, 9). é

 

 9. Atunci când Joja şi-a reluat pledoariile în favoarea unei fuziuni între modernism şi autohtonism, textele sale teoretice (cele de analiză a arhitecturii neoromâneşti sau cel care celebrează modul în care umbra este transformată în vehicol al expresivităţii) oricât de rafinate – nu au mai produs rezultate la fel de notabile. Nici seriile de prispe extinse indefinit pe orizontală şi suprapuse pe verticală spre a alcătui clădiri înalte şi cu atât mai puţin ideea folosirii materialelor noi care, prin aportul tehnologiilor sofisticate, care să semene cu cele vechi, nu au mai avut tăria soluţiilor de început. Mai mult încă, prin confiscarea acestui discurs de către protocronism şi de către ideologia naţionalistă de după 1971 – dimpreună cu acela al lui N.Porumbescu şi prin difuzarea lor necritică în şcolile de arhitectură, au apărut formele maligne: “specificul românesc” prefabricat este doar cea mai cunoscută dintre ele. Pentru o critică a concepţiilor lui Constantin Joja, trimit la textul meu din Arhitectura nr. 1-2/1990, care a apărut – din nefericire pentru receptarea sa – la scurt timp după moartea celui vizat. Multe din argumentele de acolo trebuie rafinate astăzi, dar subscriu încă la temerea de atunci că arhitectul s-a lăsat manipulat în contextul ideologiei naţional-comuniste a epocii; în final însă, intervenţia sa în favoarea satelor demolate a dovedit independenţa de gândire a arhitectului şi teoreticianului Joja. é

 10. Am propus în Dilema (Catedrala Mântuirii Neamului/ 1997) şi în Libertatea/ 5.o2.1998 construirea acestui proiect remarcabil. Singurul ecou al acestei propuneri a venit, în acelaşi număr din Dilema, de la ÎPS Bartolomeu Anania, care a declarat că este la curent cu acest proiect şi că poate constitui o bază de pornire pentru Catedrala Neamului. é

 11. Ceea ce ne duce cu gândul la aversiunea explicită a arhitectului Joja faţă de acoperişurile care îi subminau teoriile despre specific. Arhitectura, proclama autorul, şade sub acoperiş, în seriile de stâlpi ai prispelor, iar nu în forma – condiţionată exclusiv funcţional – a acoperişului.  é

 12. “În interior mai ales privirea nu va putea îmbrăţişa tot spaţiul, turlele excesiv înălţate nu vor putea fi văzute decât dintr-un punct sub ele. Acest defect îl au majoritatea vechilor biserici moldoveneşti şi munteneşti, fapt care scuză această lipsă din proiect.” (Arhitectura, 1942, 24) é

 13. “Autorul prezintă un plan de modestă biserică moldovenească, net separat în două părţi egale – naos şi pronaos – printr-un degajament marcat puternic, şi de aceea nefericit, prin stâlpi dreptunghiulari masivi care vor împiedica vederea în interior.” (Sp.Cegăneanu, 1942, 36) é

 

 

inapoi_________inapoi la cuprins_________inainte