inapoi________inapoi la cuprins_______inainte

 

 

Florin MIHĂESCU

 

 

 

SIMBOLUL, IMAGINE A LUMII

 

 

«Arbor philosophica», plansa din Catholicon Phisicum de Samuel Norton, 1630


 

 

 

I. MIT şi SIMBOL

 

 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, aşa cum se ştie, după excesele realismului şi ale naturalismului, în literatura şi arta europeană a apărut ca o reacţie, curentul simbolist, ilustrat, mai ales în Franţa, de poeţi de geniu ca Rimbaud şi Verlaine. Acest curent foloseşte, ca mod de expresie sugestia prin figuri de stil ca alegoria şi metafora, înlocuind realitatea cu imagini intuitive mai mult sau mai puţin convenţionale. E bine cunoscut, de exemplu, celebrul poem al lui Arthur Rimbaud, Bateau ivre, în care sufletul neliniştit al poetului e comparat cu o corabie rătăcind fără cârmă pe marea existenţei. Nu despre acest tip de simbolism vrem să vorbim noi, care include o mare doză de convenţie artistică şi un sens limitat, în ciuda stilului strălucitor.

Simbolul în sens tradiţional nu este legat de un autor, poet sau artist, original, şi nici de un procedeu estetic de expresie, de sugerare a unor aspecte mai curând exterioare ale realităţii. Simbolul tradiţional este realitatea cu toată încărcătura ei sacră, cu toată semnificaţia şi diversitatea ei. El este chiar sensul acestei realităţi. El nu e numai un mod de expresie a realităţii, ci chiar modul ei de existenţă. El nu reprezintă realitatea ca o preînchipuire a imaginaţiei, ci îi redă miezul, esenţa ei nepieritoare.

Cum e posibil acest lucru? Este datorită faptului că întreaga lume e o creaţie divină căreia creatorul i-a dat un sens şi un rost, şi a cărui prezenţă se găseşte, sub o formă sau alta, în fiecare creatură. De aceea fiecare făptură, fiecare lucru semnifică ceva, de aceea are un nume, căci numele reprezintă calitatea, esenţa fiecărei creaturi. Iar numele, aşa cum se spune în Geneză (Fac. 2.20) i-a fost dat încă de la creaţie de Adam, de omul care a fost creat ca să fie cunoscătorul şi stăpânul creaţiei.

Simbolul nu este aşadar o închipuire, o fantezie a imaginaţiei, ci e realitatea non-umană, imprimată fiecărei făpturi odată cu crearea ei. Iar această realitate este semnificată de orice creatură după măsura fiecăreia, mai restrâns sau mai vast, mai înalt sau mai coborât. Simbolul este aşadar o parte a acestei realităţi prezentă în orice creatură, care o caracterizează şi o semnifică într-un grad mai mare sau mai mic. Sau cum spune un gânditor tradiţional contemporan (Rene Guénon, la care ne vom referi frecvent), lărgind perspectiva: „Simbolul, în toate cazurile, se bazează întotdeauna pe un raport de analogie sau de corespondenţă între ideea care trebuie exprimată şi imaginea grafică, verbală sau de altă natură, care o exprimă (…) Am putea chiar, în loc să vorbim de o idee sau de o imagine, să vorbim mai general despre două realităţi oarecare, de ordine diferită, între care există o corespondenţă avându-şi temeiul în acelaşi timp în natura uneia sau a alteia: în aceste condiţii, o realitate de un anumit ordin poate fi reprezentată de o realitate de un alt ordin şi atunci aceasta este un simbol al celeilalte.” (Rene Guénon. Aperçus sur lInitiation p. 134) 

În lumea antică, simbolul era un obiect sau un talisman format din două părţi care alcătuiau împreună un întreg, o unitate şi care serveau ca semn de recunoaştere atunci când erau reunite de persoanele ce deţineau fiecare câte o parte a obiectului. Etimologic, simbolul vine de la cuvântul syn-ballo care înseamnă a aduce împreună (spre deosebire de dia-ballo, de unde vine numele diavolului, care înseamnă a despărţi). Explicarea reală a simbolului este însă legată de însăşi natura creaţiei. Făcută după voinţa lui Dumnezeu, creaţia este o reflectare, în diverse grade, a atributelor divine, mai întâi în lumea angelică, ce le întruchipează la maximum, apoi în lumea pământească şi umană în care întruparea este imperfectă şi parţială, iar după căderea lui Lucifer şi în lumea subtilă a demonilor în care atributele sunt răsturnate, îmbrăcând aspecte negative.

Aşadar lumea pământească, fiind intermediară între cea angelică şi cea demonică, va fi solicitată de o dublă tendinţă, una superioară şi una inferioară, simbolizându-le în proporţii diferite. În consecinţă, orice atribut sau calitate se regăseşte în aspecte negative sau pozitive în orice făptură, care devine astfel un simbol ambivalent al caracterului său. Desigur, sunt făpturi al căror simbol este mai degrabă superior şi altele mai degrabă inferior, după gradul de reflectare al lumii angelice sau demonice, dar nu în mod exclusiv. Astfel, păsările simbolizează mai ales lumile angelice, fiind dominate de tendinţa ascendentă a zborului, în timp ce reptilele sau animalele feroce simbolizează mai ales lumile inferioare. Această diferenţiere nu este însă sistematică, sensul simbolului depinzând în mare măsură şi de contextul existenţial în care făptura este implicată. Aşa, porcul sălbatic, mistreţul, are un simbolism net superior, în timp ce porcul domestic are conotaţii mai curând inferioare în cele mai multe tradiţii. Cât despre şarpe, când Satan îl ia drept mască şi se infiltrează în el, devine un simbol al răului; dar când Moise ia şarpele şi-l ridică vertical dându-i un sens ascendent, el devine un simbol benefic.

Altfel spus, toate creaturile au o semnificaţie, simbolizează lumile superioare sau inferioare, datorită unor caracteristici specifice şi reale, care l-au fost date de la început de creator şi în virtutea cărora Adam le-a dat numele. Aceste trăsături, în cazul vegetalelor şi animalelor definesc mai curând specia decât individul, spre deosebire de om care, fiind o persoană, este unică în felul ei, având conştiinţă şi libertate de alegere, deci de formare şi creaţie. Orice făptură simbolizează aşadar un sens care e real, intrinsec făpturii şi actelor respective, şi nu este o convenţie închipuită de om.

În acelaşi timp, simbolul nu e cauză ci efect, neavându-şi raţiunea de a fi în el însuşi, ci în cel pe care-l semnifică (Vasile Lovinescu). El este adevărul penultim (A. K. Coomaraswamy). Simbolul nu e fantezie, nu e nici alegorie sau metaforă, mijloace de expresie umane, ci este o pecete existenţială. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât fiecare făptură, sau mai degrabă fiecare specie, are un înger-rector care o călăuzeşte, aşa cum fiecare persoană umană are un înger păzitor.

Temeiul simbolismului este însăşi structura creaţiei, zidită de Dumnezeu în lumi paralele care se oglindesc una în alta, şi în cele din urmă oglindesc atributele lui. De aici rezultă implicit că dacă superiorul creează inferiorul, în schimb inferiorul simbolizează superiorul, şi nu invers; păsările simbolizează îngerii şi nu invers. Răsturnarea simbolurilor, inversarea lor este un semn al decăderii înţelegerii lor, dacă nu chiar al confuziei demonice. În fond, se poate spune odată cu Goethe ( „Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis.” Faust),   că tot ce există este numai simbol. Sau aşa cum zice Iisus: „Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă e cetatea marelui Împărat” (Matei 5, 34-35). Şi Iisus foloseşte verbul „este” ceea ce arată că e vorba de o calitate reală, nu de o simplă aparenţă.

Într-o primă concluzie, se poate spune aşadar că simbolul are multiple semnificaţii, din care vom sublinia în mod special pe următoarele:

a. Simbolul este o realitate existenţială, şi nu doar un produs al imaginaţiei noastre. El conţine sensul sau sensurile fiecărei creaturi, ca fiind o creatură a unui Principiu divin, pe ale cărui atribute le reflectă într-o măsură mai mare sau mai mică.

b. Simbolul este în acelaşi timp, în mod implicit, un mod de cunoaştere a sensului, a esenţei unei făpturi, un mod de cunoaştere intuitiv, interior. Spre deosebire de cunoaşterea raţională care e o cunoaştere duală, discursivă, dialectică, de la subiect la obiect, simbolul este un mod de cunoaştere directă, şi deci unificatoare.

c. Ca o consecinţă, simbolul este şi un mod de expresie, de comunicare a acestei cunoaşteri, şi deci a unei posibilităţi de comuniune, putând urca până la comuniunea cu Principiul care l-a generat. Această comunicare prin simbol, depăşind comunicarea mentală, fie raţională, fie imaginativă, deschide porţile misterului, porţile lumilor informale, angelice şi chiar ale nemanifestatului, care chiar dacă nu poate fi cunoscut şi comunicat deplin, poate fi totuşi asimţit în ceea ce are el inefabil.

d. În sfârşit, cunoscând miezul lucrurilor, simbolul poate fi un mod de identificare cu el, un mod de trăire a sacrului, atunci când devine ritual, când se transformă într-o scară prin care influenţele cerului coboară asupra pământului, în timpul unei rugi. În acest sens, R. Guénon scrie: „Într-adevăr, orice rit comportă în mod necesar un sens simbolic în toate elementele sale constitutive şi, invers, orice simbol produce (şi e chiar destinat în mod special acestui scop), pentru acel care-l meditează cu aptitudinile şi starea necesare, efecte riguros comparabile cu cele ale ritului propriu-zis; cu rezerva, desigur, să existe în momentul de plecare al acestei meditaţii şi ca o condiţie prealabilă, transmisia iniţiatică respectivă…” (R. Guénon, op. cit.) 

În accepţia creştină, simbolul este parabolă, în care sensul este învăluit, tocmai pentru a putea conţine şi exprima aspectele ascunse ale realităţii. Căci aşa cum spune Iisus, reluând un pasaj din Vechiul Testament: „În parabole îmi voi deschide gura, spune-voi pe cele ascunse de la întemeierea lumii” (Mt. 13.35). Iar la întrebarea apostolilor de ce vorbeşte în parabole, Iisus le răspunde, „Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, iar celorlalţi nu li s-a dat” (Mt. 13.11).

Dacă acestea sunt principalele sensuri ale simbolului, trebuie înţeles că el stă la baza întregii gândiri şi existenţe a umanităţii tradiţionale care înţelege realitatea prin simboluri şi prin alăturările de simboluri care compun miturile, alcătuind adevărate povestiri sacre. Căci aşa cum spune Mircea Eliade, „…mitul povesteşte o istorie sacră; el relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial, timpul fabulos al începuturilor. Altfel zis, mitul povesteşte cum, datorită isprăvilor fiinţelor supranaturale, o realitate s-a născut, fie că e vorba de realitatea totală, Cosmosul, sau numai de un fragment: o insulă, o specie vegetală, o comportare umană, o instituţie. E aşadar întotdeauna povestea unei ‘faceri’: ni se povesteşte cum ceva a fost produs, a început să fie.” (M. Eliade, Aspecte ale mitului) 

Orice act uman într-o societate tradiţională repetă aşadar un act al începuturilor, un act divin cu toată încărcătura lui de semnificaţii. Şi în măsura în care actul originar s-a degradat în timpul istoric, miturile reproduc desigur şi aspectele malefice ale acelui act. Cum despre mituri se va mai vorbi în cursul acestei expuneri, vom mai adăuga încă o precizare a lui R. Guénon asupra relaţiei dintre simbol şi mit: „După ce am amintit principiul simbolismului, se poate vedea că acesta este susceptibil de o multitudine de modalităţi diverse; în fond mitul nu este decât un simplu caz particular al simbolului, constituind una din modalităţile sale; am putea spune că simbolul este genul, iar mitul este una din speciile sale; (…) miturile sunt povestiri simbolice, la fel ca şi parabolele de care, în realitate, nu diferă în mod esenţial…” (M. Eliade, op. cit.)  (Dacă despre sensul etimologic al simbolului am pomenit, să amintim într-o paranteză că şi termenul mit vine din grecescul mu (de regăsit şi în latinescul mutus) şi din derivatele lui mueinmuô, care înseamnă a închide gura, a tăcea. Forma mueo are însă şi sensul de a intra în mistere, de a fi iniţiat, de unde termenul mystes şi mythos.)

Înainte de a încheia această scurtă expunere despre simbol şi mit, să subliniem încă odată că tot ce s-a spus se referă la realitatea tradiţională, la sacralitatea lor. Există desigur, în timpurile moderne, multe teorii despre simboluri şi mituri, despre originea lor filozofică, psihologică, sociologică ş. a. despre care nu are rost să vorbim aici. Vom aminti doar de concepţia psihologului C. G. Jung, care e foarte vehiculată în cercurile scientiste şi culturale pentru că, negând originea non-umană a simbolului, afirmă că el provine din aşa-zisul inconştient colectiv. Jung coboară astfel arhetipurile şi simbolul în părţile inferioare ale sufletului, dacă nu chiar în cele infernale, majoritatea exemplelor sale venind din sfera patologicului, a visului, a nevrozelor, cu toată interpretarea alchimică de care abuzează de multe ori.

 

În final vom încerca să dăm câteva exemple de semne, de alegorii, metafore şi simboluri, cu care miturile pot fi confundate fără o discriminare atentă a sensului şi caracteristicilor fiecăruia, exemple atât din domeniul literelor dar şi din cel al artelor plastice, pentru a exemplifica apoi şi cu câteva mituri cosmogonice din zona mediteraneană, în special iudeo-creştină.

„La început a făcut Dumnezeu cerurile şi pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: Să fie lumină. Şi a fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că e bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric” (Fac. 1. 1-4).

 

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Aceste era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1. 1-5).

 

„La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,

Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,

Când nu s-ascundea nimic, deşi tot era ascuns…

Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns,

Fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă?

N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,

Căci era un întuneric ca o mare fără-o rază,

Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.

Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,

Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!…

Dar deodat-un punct se mişcă… cel dintâi şi singur. Iată-l

Cum din haos face mumă, iară el devine Tatăl!…”

(M. Eminescu. Scrisoarea I)

 

 

 

inapoi________inapoi la cuprins_______inainte

 

 

 

 

II. NUMĂRUL ŞI FORMA

 

 

Ar putea părea curios că vorbim despre simbolismul numerelor şi al formelor, când acestea, exprimând cantitatea, par cele mai legate de materie şi deci mai opuse spiritului. Dar aşa cum s-a spus că totul este simbol şi numerele au sensul lor simbolic. Sunt chiar primele elemente ale simbolurilor cu care se poate clădi lumea. Nu în zadar a spus Pitagora, „Mundus regunt numeri.” Şi se va vedea că nu despre aspectul cantitativ a vorbit Pitagora, ci despre sensul lor simbolic.

În lumea tradiţională, profund înrădăcinată în spirit, totul porneşte de la un Principiu Universal, creator, care chiar dacă e altfel numit în diferite civilizaţii, este de cele mai multe ori simbolizat de unitate, acea unitate indefinibilă şi fără dimensiuni, care „este ceea ce este”, o ipseitate în sine, dar care poate prin oglindire, să creeze multiplicitatea numerelor. Corespondentul „grafic” al unităţii fiind punctul, e şi mai uşor de înţeles caracterul lui adimensional, fiind în acelaşi timp unul şi totul. El poate produce lumea prin autoafirmarea sa, prin polarizare, prin oglindirea sa care creează prima dualitate, din care curge apoi multitudinea indefinită a lumilor.

 

Quadratura cercului, plansa din tratatul lui M. Majer Scrutinium Chimicum, Frankfurt, 1787

 

În sens metafizic, în Absolut, prima polarizare non-manifestată este aceea a Fiinţei şi Non-Fiinţei, în care Fiinţa e simbolizată de Unitate, iar Non-Fiinţa, de ceea ce R. Guénon numeşte Zero metafizic, Fiinţa fiind propriu-zis Principiul manifestării, al creaţiei.

„La început, înainte de originea tuturor lucrurilor, era Unitatea, spun teogoniile cele mai elevate din Occident (…) Absolutul, pentru a se manifesta, s-a concentrat într-un punct infinit luminos, lăsând tenebrele în jurul lui; această lumină în întuneric, acest punct în întinderea metafizică fără limite, acest nimic care e tot într-un tot care nu e nimic, dacă putem să ne exprimăm astfel, este Fiinţa în sânul Non-Fiinţei, Perfecţiunea activă în Perfecţiunea pasivă. Punctul luminos e Unitatea, afirmare a Zeroului metafizic (…) Unitatea, de îndată ce se afirmă, se face centrul din care vor emana razele multiple ale manifestărilor indefinite ale Fiinţei…” (R. Guénon. Mélanges) 

Am dat acest citat din R. Guénon pentru că el ilustrează, încă de la ­început, modul de folosire a numerelor pentru a putea înţelege simbolic metafizica teogoniilor, ceea ce raţional, discursiv ar fi mult mai greu, dacă nu ­imposibil.

Dacă unitatea simbolizează aşadar principiul din care decurge multiplicitatea, sub aspect geometric, simbolul principial este punctul ca un centru din care pleacă o indefinitate de raze care reprezintă lumile. La un moment dat, din acest centru se pot trasa circumferinţe care simbolizează fiecare una din lumile posibile.

„Centrul este înainte de toate,” spune tot Guénon, „originea, punctul de pornire a tuturor lucrurilor, este punctul principial, fără formă şi fără dimensiuni, deci indivizibil, şi prin aceasta singura imagine a Unităţii primordiale. Prin iradierea lui sunt produse toate lucrurile, la fel cum Unitatea produce toate numerele, fără ca esenţa ei să fie modificată sau afectată în vreun fel din această cauză. Există aici un paralelism complet între două modalităţi de expresie: simbolismul numeric şi simbolismul geometric, în aşa fel încât pot fi folosite ambele, trecerea de la unul la celălalt făcându-se în modul cel mai firesc.” (R. Guénon, op.cit)

Odată produsă dualitatea, prin polarizarea unităţii, ea poate simboliza orice cuplu, de la cele mai abstracte la cele mai concrete, de la esenţă-substanţă, zei-titani, lumină-întuneric, zi-noapte, cer-pământ, masculin-feminin, etc. etc. Iniţial cuplurile au fost complementare, putând reface unitatea prin asocierea lor. În momentul în care una din unităţile cuplului se opune celeilalte apare contradicţia care dă dinamismul creaţiei, dar şi lupta care poate duce la dezagregare. Complementaritatea dualităţii este menţinută de recunoaşterea unităţii principiale care a produs-o, ceea ce dă ordinea şi armonia lumii. Opoziţia faţă de principiu, poate distruge armonia prin lupta contrariilor. Aşa a apărut polul negativ al manifestării prin revolta lui Lucifer în iudaism, a titanilor împotriva zeilor în helenism sau a asuras contra devas în hinduism, etc. În plan social, această opoziţie s-a manifestat prin revolta kshatriyas contra brahmanas, a regalităţii contra sacerdoţiului, etc. ceea ce a dus la dezordini ameninţând cu disoluţia nu numai a unor civilizaţii, ci chiar a umanităţii.

 

 

Unitatea împreună cu dualitatea dă naştere ternarului care poate fi de o mare diversitate. Simplificând, se poate spune că ternarul poate apare ca rezultat al unirii dualităţii sau al polarizării unităţii. Astfel, ca să luăm exemple supreme, Marea Triadă chineză rezultă din unirea a doi termeni complementari cu formarea unui al treilea, aşa cum în lumea noastră tatăl şi mama dau naştere copilului. În Treimea creştină, cel puţin în spaţiul ortodox, invers, Tatăl dă naştere Fiului şi „purcederea” Sf. Duh. Aceste deosebiri se pot remarca şi mai bine prin reprezentarea geometrică a ternarului care este triunghiul. Într-un triunghi cu vârful în sus (fig. 1), unitatea vârfului produce cele două colţuri ale bazei; în timp ce într-un triunghi cu vârful în jos (fig. 2), cele două colţuri dau naştere unităţii vârfului. Primul triunghi poate simboliza Treimea creştină (având de obicei „ochiul” Tatăl în centru), al doilea Marea Triadă extrem-orientală, în care prin unirea Cerului şi a Pământului se naşte Omul.

Unind cele două triunghiuri prin baza (fig. 3), vârful inferior apare ca oglindire a vârfului superior, planul de reflecţie fiind baza comună. Figura este în acelaşi timp un simbol de reflectare a unităţii Principiului în manifestare, şi un exemplu de formare a cuaternarului care este un simbol al lumii.

Sunt numeroase exemple de ternare care pot cuprinde prin simbolurile lor multe din aspectele lumii. Astfel, în rombul format din două triunghiuri, linia orizontală reprezintă complementaritatea a două puncte de egală importanţă (dreapta-stânga), în timp ce complementaritatea vârfurilor arată o ierarhizare a lor (sus-jos). Astfel dacă primul vârf reprezintă cerul şi al doilea pământul, orizontala intermediară poate fi un simbol al lumii sau al omului (Deus-homo-natura), care constituie aspectul cel mai important al Triadei ­extrem-­orientale (R. Guénon. La Grande Triade). 

Cele mai importante ternare, după acela al Treimii divine, se regăsesc în structura macrocosmosului, format din cele trei lumi: informală (angelică), formală subtilă şi formală corporală (echivalente: Deus, homo, natura sau: Providenţă, om, destin, etc.); ca şi în structura microcosmosului uman, format din: duh, suflet şi trup (spiritus, anima, corpus).

Toate aceste ternare şi altele de acelaşi gen reprezintă în genere un aspect static al realităţii. Există însă şi ternare care nu iau forma geometrică triunghiulară, dar în care unitatea se manifestă dual, luând însă o formă dinamică. Unul din aceste simboluri este yin-yang-ul extrem oriental în care cercul (ca unitate) este divizat nu printr-o dreaptă, ci printr-o spirală, având două centre, luminos şi obscur, situate în cele două zone, obscură şi luminoasă, rezultate prin divizare (fig. 4). Acest simbol complex comportă numeroase semnificaţii, ţinând seama că yin-ul este feminin şi terestru, în timp ce yang-ul este masculin şi celest. În cadrul unităţii cercului el poate astfel simboliza „oul lumii” (în sens macrocosmic), ca şi „androginul primordial” (în sens microcosmic).

Deşi poate părea paradoxală includerea unui alt simbol foarte răspândit, acela al dublei spirale (fig. 5), în categoria ternarelor, trebuie ţinut seama că ele formează o unitate. Dubla spirală poate fi simbolul ritmului alternanţelor cosmice ale evoluţiei şi involuţiei lumii, a ceea ce se numeşte în alchimie solve şi coagula, ca şi inversarea sensului în schimbarea de la o lume la alta. În trecerea de la orizontală la verticală, dubla spirală ia aspectul unei înfăşurări inverse a două curente în jurul unui ax vertical (axis mundi) (fig. 6) ca în caduceul lui Hermes sau al coloanei vertebrale umane (R. Guénon. op.cit).

Dubla spirală apare sub multiple forme în mai toate tradiţiile, fiind întâlnită frecvent şi în tradiţia noastră arhaică în ceramica de Cucuteni sau pe stâlpii porţilor de lemn ale caselor etc.

Trecând acum la cuaternar, trebuie remarcat că în timp ce numărul trei este suma primului număr impar şi a primului număr par (1+2), numărul patru este dublarea primului număr par (2+2), ceea ce-l face să simbolizeze mai ales pământul. Geometric, cuaternarul este reprezentat de un pătrat (sau de diferite forme dreptunghiulare) care este un simbol terestru prin cele două dimensiuni ale sale, lungimea şi lăţimea. Cum scrie tot R. Guénon, extinzând simbolul cuaternarului: „Dacă ternarul este numărul care reprezintă prima manifestare a Unităţii principiale, cuaternarul figurează expansiunea lui totală, simbolizată de crucea ale cărei patru ramuri sunt formate de două drepte rectangulare, orientate către cele patru puncte cardinale.” (R. Guénon Mélanges)

Crucea  are nenumărate forme, nu numai în creştinism, ci în mai toate tradiţiile (R. Guénon. Symbolisme de la Croix. Ed. Véga. Paris. 1931), una din formele ei extreme fiind svastica, un simbol al polului (simbol uzurpat între altele de mişcarea nazistă).

Cuaternarul este un simbol al multor manifestări din cosmos cum sunt cele patru elemente; cele patru cicluri ale umanităţii (aur, argint, bronz, fier); cele patru caste; cele patru vârste ale vieţii; cele patru cartiere ale unui oraş, etc. etc.

Numărul cinci apare atunci când unei forme cuaternare i se adaugă centrul, ca în cazul crucii. Grafic, numărul cinci este reprezentat de pentagon, fie sub forma lui regulată, fie sub cea stelată (pentalfa). În aceasta din urmă, se înscrie mai cu seamă omul, cu braţele întinse în cruce şi cu picioarele depărtate. De aceea numărul cinci este un simbol al microcosmosului, fapt remarcat încă de la pitagoricieni şi mult folosit de artiştii renaşterii (Leonardo da Vinci).El simbolizează şi cele cinci simţuri.

Am pomenit mai sus crucea orizontală, cu cele patru ramuri care se înscriu în plan. Dacă în centrul acestui plan orizontal se ridică o verticală indefinită, se obţine o cruce cu şase ramuri, care e simbol al spaţiului tridimensional, şi în sens universal, al întregului macrocosm, reprezentat geometric şi sub forma hexagonului. Acelaşi hexagon, sub formă stelată, se obţine însă prin suprapunerea celor două triunghiuri cu vârful în sus şi în jos, formând ceea ce se numeşte pecetea lui Solomon (fig. 7) care este de asemenea un simbol al cosmosului şi al creaţiei, mai ales în tradiţia ebraică (unde este numit şi steaua lui David).

Numărul şase este, în aspect dinamic, şi un număr ciclic, fiind un submultiplu al împărţirii cercului în grade sexagesimale.

Continuând deducerea unui număr din cel precedent apare numărul şapte, dacă se ia în considerare şi centrul, punctul principial care-l generează. În tradiţia ebraică septenarul reprezintă însăşi creaţia lumilor, atât sub aspect principial (cele şapte zile ale Genezei – Hexaimeron, plus ziua Domnului de odihnă), cât şi sub aspect cosmic (cele şapte planete) sau ca aspect temporal (cele şapte zile ale săptămânii). După cum se poate observa, septenarul rezultă şi din suma numerelor 3+4=7, deci prin însumarea unui număr celest (trei) şi a unui număr terestru (patru), geometric apărând ca un pătrat surmontat de un triunghi (fig. 8), care constituie schema unei construcţii în care pătratul reprezintă piatra de fundament, iar triunghiul piatra unghiulară. Acest simbol se întâlneşte şi în Evanghelii, unde apostolul Petru e piatra de fundament iar Iisus piatra din vârful unghiului.

Numărul şapte fiind un număr al plenitudinii, simbolizează şi cele şapte trepte ale desăvârşirii spirituale (cele şapte virtuţi), ca şi treptele oricărei manifestări a spiritului (a se vedea prezenţa frecventă a numărului şapte în Apocalipsă).

Numărul opt este un dublu al numărului patru, fiind un simbol al echilibrului terestru. El reprezintă însă şi ziua a opta, a învierii, iar sub forma octogonului stelat, el e un simbol a rugului aprins, având în centru pe Fecioara ­Maria.

Dacă se adaugă unitatea numărului opt se obţine numărul nouă, un simbol al ierarhiilor cereşti (angelice) şi al sferelor planetare, în doctrina lui Dionisie Areopagitul, ca şi în Paradisul lui Dante (iar în sens inferior, Infernul). În tradiţia greacă, nouă reprezenta muzele, simbol al creaţiei.

Numărul zece, denarul, fiind un simbol al perfecţiunii, rezultă din numărul nouă plus unitatea, dar şi din însumarea primelor patru numere (1+2+3+4=10) care constituie aşa numitul tetraktis pitagorician. Aşa cum se spune în Tao-Te-King, unul a produs doi, doi a produs trei, şi trei a produs toate numerele.

În consecinţă, în continuare numerele mai mari ca zece se obţin prin compunerea numerelor mai mici, prin adunare sau multiplicare, simbolismul lor rezultând din însuşi modul lor de compunere. Pentru a da o imagine şi mai complexă a simbolismului numeric, vom enumera alte câteva numere al căror simbol e important în diverse tradiţii. Astfel, numărul doisprezece este un număr ciclic complex, reprezentând cele 12 zodii şi cele 12 luni ale anului, dar şi pe cei 12 apostoli. În tradiţia creştină, Iisus este simbolizat de numărul 13 (12+1), care prin degenerare a ajuns un număr superstiţios, chiar malefic. Numărul 22, al literelor din alfabetul ebraic, constituie baza simbolică a unui întreg capitol din Kabală, numit Gematria; ca şi numărul 28, în tradiţia islamică. Numărul 33 simbolizează anii pământeni ai lui Iisus; sub forma 666 este un simbol al Antihristului, în Apocalipsă. Numărul 40 constituie o perioadă de încercări în tradiţia iudeo-creştină, prin cele 40 de zile de rătăcire prin pustiu a poporului evreu; prin cele 40 de zile de ispitire în pustiu a lui Iisus; prin cele 40 de zile de rătăcire a sufletului după moarte prin vămile văzduhului, etc. etc. Să pomenim în sfârşit de cele 10 000 de fiinţe care reprezintă întreaga umanitate în tradiţia extrem-orientală.

 

Înainte de a încheia acest capitol să mai semnalăm câteva importante simboluri numerice, mai puţin obişnuite totuşi: unul venind din tradiţia elenă (şi chiar egipteană) şi reluat în evul mediu şi mai ales în renaştere (Luca Pacioli), e vorba de Numărul de Aur, şi altul din tradiţia esoterică ebraică a Kabalei, legat de Arborele sefirotic, şi altul, universal răspândit, cel al jocurilor.

 

a. Numărul sau Secţiunea de Aur este propriu-zis un raport, o proporţie care se regăseşte în primul rând în tot ceea ce prezintă o simetrie pentagonală. Într-adevăr, raportul laturilor pentagonului stelat şi pentagonului regulat dă un număr incomensurabil 1,618…, care e în acelaşi timp rădăcina unei ecuaţii de forma x2 = x+1. (fig. 9)

Această proporţie pare să fie un invariant al armoniei creaţiei, începând cu corpul uman, continuând cu florile cu cinci petale şi cu o serie de minerale care cristalizează în sistemul pentagonal, etc. Această proporţie se regăseşte şi în alte forme geometrice din creaţia umană, forme divizate după ceea ce se numeşte „medie şi extremă raţie” având forma

Numărul sau proporţia (sec­ţiunea) de aur se întâlneşte în numeroase construcţii, de la piramidele egiptene, la templul grec, şi de la catedralele gotice la palatele renaşterii (Pentru detalii a se vedea mai ales volumul savantului francez de origine română, Matila Ghyka. Le Nombre d’Or. Gallimard. Paris. 1931). 

 

b. În privinţa Arborelui sefirotic, el stă la baza întregii creaţii, după tradiţia Kabalei, şi constă din zece numere, dispuse sub forma unui arbore (sefira – pl. sefirot înseamnă chiar număr) (Leo Schaya. L’Homme et l’Absolu selon la Kabbale. Corréa. Paris). Arborele sefirotic e un simbol al primelor zece principii sau atribute divine, care caracterizează Principiul creator şi care se regăsesc pe fiecare nivel al creaţiei. Redăm forma arborelui şi numele celor zece sefiroturi, fără să intrăm în comentarea lor care e indefinită şi imprevizibilă. Arborele simbolic se compune (fig. 11) dintr-un ax central şi două axe paralele, având noduri care se ordonează ternar şi care au între ele relaţii de o mare diversitate şi semnificaţie. Această structură este ase­mănătoare dar nu echivalentă şi cu dispunerea chakre-lor de-a lungul coloanei vertebrale în corpul uman (centre subtile în număr de şapte) din tradiţia hindusă.

 

 

Toate aceste simboluri numerice, prezentate sumar în acest capitol, constituie o reţea de semnificaţii care exprimă ordinea şi ierarhia cosmosului şi care justifică formula lui Pitagora „Mundum regunt numeri”, ca şi pe cea a lui Platon înscrisă la intrarea în camera sa: „Nimeni să nu intre dacă nu e geometru,” şi care era o consecinţă a ideii că „Dumnezeu geometrizează.”

 

 c. Multe din simbolurile numerice au dat naştere la jocuri care ascund sensuri deosebite. Simbolismul jocurilor este foarte divers şi divers răspândit, îmbrăcând atât forme numerice cât şi forme geometrice. Nu vom face aici o teorie a jocurilor, ci vom da doar câteva exemple cunoscute, cred, de toată lumea, însoţite de unele explicaţii.

La originea lor, jocurile par să fi avut un caracter sacru, unele detaşându-se din cult, ceea ce ar explica simbolismul lor. Un joc este, în genere, reprezentarea unei lupte sau a unei întreceri, sau a unui parcurs cu semnificaţii iniţiatice.

Pe primul plan este şahul, răspândit din Orient (având origine persană) până în Occident. Tabla de şah, cu cele 8 x 8 = 64 careuri reprezintă lumea (forma patrată), în care se înfruntă nu numai două armate ci două structuri ale societăţii tradiţionale, în frunte cu Regele şi Regina, cu cetăţile (turnurile), cavaleria şi infanteria (pionii) lor. Un rol ciudat îl au nebunii care sunt mai curând sfetnici decât războinici, dacă e să-l credem pe Shakespeare. Cele 64 de careuri, ca multiplu al numărului 8, reprezintă o totalitate, aici umanitatea, iar culorile alb-negru sunt un simbol al yin-yangului. Ciudat poate părea că regina e cea mai activă piesă, fiind cea mai mobilă; regele are aceleaşi mişcări, doar pentru a se apăra, fiind aproape imobil, aşa cum trebuie, de altfel, să fie centrul. E de asemeni de remarcat că cele patru mişcări în formă de L ale calului formează o swastikă, simbol universal al polului. Termenul mat vine din persană sau arabă, şi înseamnă mort. Când regele moare, întreaga lume pe care o reprezintă cade. Simbolismul e aproape evident.

La fel de răspândit în marile civilizaţii este jocul de cărţi, cu multiple variante, compus din zece cărţi numerotate de la 1 la 10, şi trei cărţi cu figurile regelui, reginei şi valetului. Fiecare carte se prezintă în patru culori
(elementele) sau semne (treflă, caro, cupă, pică), întregul pachet având 52 de cărţi; în versiunile mai vechi erau 4 figuri (onoruri), din care a dispărut cavalerul, deci 56 de cărţi (7 x 8). Personajele reprezintă societatea tradiţională, iar cele 10 cărţi totalitatea lumii. Un rol important îl are asul, cea mai mică şi cea mai mare carte, ca simbol al unităţii (atout). În jocurile moderne, în locul cavalerului a apărul joker-ul, un alt simbol al nebunului, cu posibilităţi de a înlocui orice carte.

Un joc de cărţi mult mai important în plan simbolic este tarotul, venit în Evul Mediu din Orient. Pe lângă cele 56 de cărţi obişnuite, jocul de tarot mai are încă 22 de cărţi (în total deci 78 = 6 x 13) cu figuri simbolice numite lame sau arcane. Suita acestor lame simbolizează evident un parcurs iniţiatic, marcat de trei faze sau etape importante, simbolizate la rândul lor de: Jongleur (1), Moarte (13) şi de Nebun. Prima parte a jocului reprezentând individualitatea, iar a doua mai curând cerul, între ele fiind moartea, ca simbol al morţii iniţiatice. ­Ultima lamă, Nebunul este un simbol al libertăţii şi înţelepciunii spirituale (“fou en Dieu”).

O categorie aparte o prezintă unele jocuri de copii care departe de a fi numai o distracţie naivă, cum sunt astăzi, au un simbolism remanent, acum uitat, făcut pentru a transmite unele semne şi secrete iniţiatice. Aşa e jocul de şotron, cu cele şapte case şi cu forma lui în cruce, case care reprezintă staţiuni simbolice în înaintarea spre capăt, înaintare care se face prin salturi, într-un picior (semn al neofitului), constituind tot atâtea obstacole.

Tot un parcurs simbolic îl reprezintă aşa numitul jeu de l’oie (jocul gâştei) care semnifică, poate, zborul acestei păsări spre cuibul său, ca simbol al parcursului iniţiatic. La acest joc înaintarea se face dând cu zarurile, de formă cubică, terestră, dar conţinând un număr ciclic (6 x 2), simbol celest. Casele traseului sunt aşezate într-o formă spirală labirintică, fiind presărate cu numeroase obstacole, cu capcane care întârzie înaintarea şi te pot întoarce, uneori până la punctul de plecare, pierzând ceea ce ai câştigat, ceea ce se poate întâmpla pe orice itinerar iniţiatic orizontal, dacă nu şi-a atins capătul: depăşirea individualităţii.

Cât despre labirint, simbolul lui e mult mai important decât pare, comparabil cu orice traseu spiritual, plin de poticniri şi rătăciri, din care nu poţi ieşi fără “firul Ariadnei”. Labirintul poate reprezenta în acelaşi timp trasee de pelerinaj, ca în multe catedrale, pe pavimentul cărora sunt trasate labirinturi ce trebuie parcurse în genunchi, semn al jertfei şi ascezei purificatoare, înainte de a ajunge în faţa altarului. În centrul labirintului cretan aştepta minotaurul, un monstru ce trebuie ucis, semn al patimilor umane care trebuie anihilate pentru a putea ieşi din labirint. Ca şi grota sau peştera, labirintul poate fi un simbol al coborârii în infern, înainte de a putea ieşi din nou la lumină, uneori ieşirea făcându-se printr-un rost vertical, semn al depăşirii individualităţii.

Aceste jocuri simbolice au fost înlocuite astăzi de jocuri pe calculator, robotizate şi virulente, semne ale unei lumi pline de “zgomot şi furie.”

 

 

inapoi________inapoi la cuprins_______inainte

 

 

 

 

 

 

III. SIMBOLURILE SPAŢIULUI

 

 

Creaţia, cel puţin în aspectul ei formal, văzut şi nevăzut, dar accesibil simţurilor, nu se poate gândi fără existenţa spaţiului. Toate cosmogoniile tradiţionale povestesc simbolic acest fapt, după primele etape ale creaţiei care sunt principiale, deci de ordin informal. Astfel, în Vechiul Testament, în Cartea Facerii, chiar din ziua a doua a creaţiei, care e o etapă nu o zi de-a noastră, se spune: „Şi a zis Dumnezeu: Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape. Şi aşa a fost. … Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că e bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua. Şi a zis Dumnezeu: Să se adune apele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul. Şi a fost aşa. Şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu că e bine.” (Fac. 1. 6-10)

Tăria fiind traducerea termenului firmament şi având sensul de cer văzut, apar deci încă din ziua a doua cele trei lumi: cea informală (angelică) – apele superioare; cea intermediară – cerul văzut; şi cea inferioară – uscatul şi apele (mările).

Dacă în lumea informală – cerul cerului – spaţiul nu îşi are sens, îngerii fiind necorporali, în lumea cerului văzut (văzduh) şi a pământului, cu apele, aerul şi vieţuitoarele sale, existenţa nu poate fi şi nu poate fi gândită decât spaţial.

Este însă spaţiul omogen, aşa cum se presupune în unele abordări teoretice, mai ales de ordin geometric? Poate în ipoteza unui spaţiu vid, care nu este însă reală căci spaţiul este ocupat de obiecte, de corpuri care fac ca, cel puţin în raport cu ele, spaţiul să fie neomogen. Dacă spaţiul ar fi omogen el ar putea fi definit doar prin mărimea şi distanţele dintre corpuri. Forma corpurilor şi situarea lor face însă ca spaţiul să fie neomogen, prezentând elemente calitative. Din punct de vedere formal, două corpuri având aceeaşi mărime (volumul) nu au însă şi aceeaşi formă: un cub şi o piramidă chiar dacă au acelaşi volum nu au însă aceeaşi formă, ceea ce introduce un aspect calitativ. La fel, raportarea corpurilor unul la altul face să apară ideea de direcţie, deci un alt aspect calitativ. „Această noţiune de direcţie,” spune R. Guénon, „reprezintă în definitiv veritabilul aspect calitativ inerent naturii însăşi a spaţiului, aşa cum noţiunea de mărime reprezintă elementul cantitativ; şi astfel spaţiul, nefiind omogen, ci determinat şi diferenţiat prin direcţiile sale, este ceea ce putem numi spaţiul ‘calificat’.” (R. Guénon, Domnia cantităţii şi semnele timpurilor)

Cu atât mai mult spaţiul apare calificat dacă ţinem seama că în lumea tradiţională spaţiul prezintă şi calităţi de ordin spiritual, care-l fac să devină, cel puţin în anumite puncte sau zone, un spaţiu sacru. Aşa cum afirmă M. Eliade, „pentru omul religios, spaţiul nu e omogen ci prezintă întreruperi, rupturi: există porţiuni de spaţiu calitativ diferite de altele. ‘‘Domnul a zis (lui ­Moise): De-aici mai departe să nu te apropii! Scoate-ţi încălţămintea din picioare, că locul pe care stai este pământ sfânt‘‘ (Ieşirea 3.5). Există deci un spaţiu sacru şi în consecinţă puternic semnificativ, şi există alte spaţii, neconsacrate, şi deci fără structură nici consistenţă, care sunt spaţii amorfe.” (M. Eliade, Le Sacré et le Profane)

Se poate înţelege şi mai bine importanţa unui loc şi a direcţiei spre el dacă ne referim la reprezentarea lui într-un sistem de coordonate rectangulare care este în fond crucea, expresia cea mai evidentă a calificării spaţiului prin direcţii. Şi una din aceste expresii sunt punctele cardinale, ceea ce face ca orice construcţie sacră să ţină seama de orientarea ei. În spaţiul nostru terestru orientarea este legată de prezenţa soarelui care impune anumite direcţii nu numai în funcţie de lumină, ca energie vizibilă, ci şi de simbolismul luminii, ca energie legată de soarele spiritual, ca simbol al principiului. Se ştie, de exemplu, că la bisericile creştine, altarul este orientat spre răsărit, în alegerea locului de construcţie. Pe de altă parte, în alegerea locului se ţine seama şi de anumite locuri sacre, de anumite hierofanii, care consacră locul respectiv. La toate acestea, se adaugă ritualul de consacrare a construcţiei despre care se va mai vorbi.

Rezultă din cele spuse că spaţiul nu este omogen nici din punctul de vedere al sacralităţii sale, existând locuri în care energia spirituală este mai prezentă sau devine mai prezentă prin hierofanii, ritualuri de consacrare, etc. În toate tradiţiile muntele este un loc în care energia spirituală este mai puternică, motiv pentru care multe altare se aşează pe munţi sau pe locuri mai ridicate, de unde denumirea de munte sau colină sacră. De asemenea insula, prin simbolul ei de stabilitate în mijlocul apelor mişcătoare, este un loc de predilecţie pentru aşezarea altarelor. Dimpotrivă, sunt alte locuri în care se concentrează energii subtile inferioare, cu aspecte malefice, cum sunt zonele pustii sau mlăştinoase. De aceea, suprafaţa pământului este neomogenă şi neuniformă, şi din punct de vedere spiritual, putându-se vorbi de un adevărat relief simbolic al pământului şi deci de o geografie sacră. Vom cita în rezumat dintr-o lucrare proprie un pasaj edificator în acest sens: „În afară de relieful vizibil al pământului, există şi un relief nevăzut, creat de repartiţia energiilor subtile şi spirituale, de concentrarea lor în centre spirituale ca urmare a unor hierofanii importante. Aşa, în Vechiul Testament, Avraam şi Sara sunt vizitaţi lângă stejarul de la Mamvre de trei îngeri care le promit un fiu la bătrâneţe; Iacob visează o scară la cer pe care urcă şi coboară îngeri, numind locul Bethel (casa lui Dumnezeu), iar locul în care se luptă cu îngerul numindu-l Peniel (Faţa lui Dumnezeu); în sfârşit, pe muntele Sinai Moise îl întâlneşte de trei ori pe Dumnezeu, pentru a primi tablele legii. Toate aceste locuri, şi altele ca muntele Sion, formează o geografie sacră care va marca poporul ales până astăzi. Iar când lumea-l va uita pe Dumnezeu, aceste altare se vor oculta, apărând în locul lor guri de infern care vor contribui la decăderea lumii. Exemple: Sodoma şi Gomora, sau chiar templul din Ierusalim care va fi dărâmat în anul 70, nefiind reconstruit nici până astăzi.” (Florin Mihăescu, Cosmosul în tradiţia creştină)

Exemplele din acest pasaj sunt din tradiţia ebraică, dar ele pot fi găsite în oricare tradiţie autentică. Munţi sacri există în mai toate marile tradiţii: muntele Meru în hinduism; muntele Olimp la greci; muntele Kogaion la traco-geţi; muntele Qaf în Islam; Montsalvat în tradiţia Graalului, etc. etc.

Există aşadar, în plan tradiţional, o geografie sacră care face ca nu numai alegerea locului pentru un altar, ci şi forma lui să fie simbolică, incluzând cele trei lumi pe verticală şi cel trei trepte spirituale pe orizontală. Astfel, o secţiune schematică printr-o catedrală gotică are forma unui pătrat, simbol al pământului, surmontat de un triunghi, simbol al muntelui deci al cerului; o aceeaşi secţiune printr-o biserică ortodoxă are forma unui pătrat surmontat de o cupolă, tot un simbol al cerului. Sunt şi construcţii sacre care au doar baza pătrată, restul construcţiei fiind o piramidă, ca în Egipt sau în civilizaţiile precolumbiene; sau ca stupa, în lumea hindusă, a cărei bază pătrată e sub pământ, la suprafaţă apărând doar cupola. Desfăşurarea mai multor lumi pe verticală se întâlneşte în pagoda japoneză, cu 3, 5 sau 7 nivele. Pe orizontală, cele trei părţi ale omului, care constituie tot atâtea trepte, se întâlnesc în biserica creştină sub forma pronaos, naos şi altar, tinda reprezentând lumea exterioară.

 

În genere, orice spaţiu sacru este marcat printr-un element vertical care reprezintă axul lumii. Acest element poate să fie un stâlp, un copac, o piatră de tipul menhirilor. Un şir de menhiri, cum se găsesc în Britania sau în Normandia marchează un drum spre un sanctuar, constituind o via sacra, specifică mai ales mileniilor 3 şi 2 a. H. când s-a dezvoltat o curioasă civilizaţie a megaliţilor. Aşa cum spune M. Eliade, „cele trei nivele cosmice: cer, pământ, regiuni inferioare, comunică între ele, comunicarea fiind uneori exprimată prin imaginea unei coloane universale. Axis mundi, care leagă şi susţine în acelaşi timp Cerul şi Pământul, şi a cărei bază este înfiptă în lumea de jos (ceea ce se numeşte Infern). O astfel de coloană cosmică nu se poate situa decât în centrul Universului, căci totalitatea lumii locuite se întinde în jurul ei. Suntem deci în prezenţa unei înlănţuiri de concepţii religioase şi de imagini cosmologice care sunt solidare şi se articulează într-un sistem care poate fi numit sistemul lumii în societăţile tradiţionale… Într-un cuvânt, oricare ar fi dimensiunile spaţiului său familiar – ţara, oraşul, satul, casa – omul societăţilor tradiţionale simte nevoia să existe constant într-o lume totală şi organizată, într-un Cosmos.” (M. Eliade. Le Sacré et le Profane) 

În jurul acestui centru consacrat se organizează aşadar o localitate precum satele în jurul bisericilor sau oraşele în jurul catedralelor. Ele formează o reţea de centre secundare, imagini ale unui centru principal care constituie temeiul tradiţiei respective şi în care rezidă regele-sacerdot al ţinutului, el însuşi reprezentant al Regelui Lumii, purtând diferite nume (Manu, la hinduşi; Minos, la greci; Menos la egipteni etc.).

Centrul sacru, uneori marcat de o „răscruce” de drumuri, de un izvor etc. era numit la vechii greci omphalos (ombilic), prin analogie cu microcosmosul uman, fiind marcat printr-un semn, cum era celebrul omphalos de la Delphi. Acest centru e despărţit de restul lumii, socotită profană, de o triplă incintă, care reprezenta de asemenea cele trei părţi ale lumii sau ale omului sau cele trei grade de iniţiere. Să remarcăm că tripla incintă este străbătută de două axe în formă de cruce, în centrul ei fiind un altar sau o fântână, simbol al acelei „fontaine de jouvence”.

De multe ori această triplă incintă este mai complicată formând un adevărat labirint, care trebuie străbătut pentru a ajunge la centru. Intrarea incintei este de obicei păzită de un păzitor al pragului, care poate să fie un om sau o figură simbol, cum sunt acele guri de leu de la intrarea în unele catedrale sau guri de monştri de la intrarea în templele hinduse sau chineze (kalamukha, tao ti’e), ca nişte măşti terifiante care trebuie să oprească accesul profanilor1.  Mutatis mutandi, acelaşi lucru se întâmplă şi la intrarea în casele tradiţionale, cum remarcă şi M. Eliade: „O funcţiune rituală analoagă este atribuită şi pragului locuinţelor umane. Trecerea pragului domestic este însoţită de numeroase rituri: se fac prosternări în faţa uşii, se atinge cu mâna, etc. Pragul îşi are păzitorii săi: zeităţi sau spirite care apără intrarea şi de oamenii răi dar şi de duhurile malefice. Pe acest prag se oferă sacrificii zeităţilor păzitoare.” (M. Eliade, op.cit.) 

Centrele spirituale importante sunt marcate în geografia sacră a unui ţinut printr-un nume semnificativ, legat de un atribut divin, de o culoare-simbol, sau de alte semne. Aşa se întâlnesc multe centre purtând numele alb, ca simbol al luminii: Alba Longa, insula Albă (Leuke), Belgrad (Cetatea Albă), Alba Iulia, etc. etc. dintre care multe se păstrează şi astăzi, chiar dacă semnificaţia lor a dispărut. Unul din cele mai semnificative nume, care se regăseşte mai peste tot globul, este acela de Tula (balanţă, în sanscrită). Balanţa este şi una din constelaţiile zodiacale, care într-o altă epocă pare să fi fost polară, locul ei fiind luat în epoca noastră de cele două Urse, care formează cele două platane ale balanţei în jurul stelei polare (R. Guénon. Regele lumii).  Numele Tula se regăseşte şi astăzi în Mexic, în Groenlanda, în Rusia, în Franţa, şi chiar în România (Tul-cea, după opinia lui Vasile Lovinescu in Dacia Hiperboreană)  Un alt nume care e legat direct de centru este acela de mijloc ca în: Mide (în vechea Britanie), Milan (Mailand, în Italia) sau chiar în România (Mediaş, Mediolanum) etc.

Iată numai câteva elemente care defineau în vremurile tradiţionale spaţiul sacru, spaţiu în care se oficiau ritualuri ce simbolizau însăşi creaţia lumii. Omul trăia pe atunci cu credinţa şi cu sentimentul că se găseşte chiar în centrul lumii şi beneficiază de coborârea duhului ori de câte ori ia parte la aceste ritualuri.

„Rezultă,” spune M. Eliade, că „lumea adevărată” se găseşte totdeauna la mijloc, în centru, acolo unde are loc o ruptură de nivel şi o comunicare, între cele trei zone cosmice. „E vorba totdeauna de un Cosmos perfect, oricare i-ar fi întinderea: o ţară întreagă, o cetate, un sanctuar reprezintă indiferent o imago mundi […] Homo religiosus simţea nevoia să trăiască permanent în Centru, să nu se depărteze de Centru, ca să rămână în comunicare cu lumea supra-terestră. […] În consecinţă, orice construcţie sau lucrare are ca model exemplar cosmologia. Creaţia lumii devine arhetipul oricărui gest creator uman, oricare i-ar fi planul de referinţă […] În contexte culturale extrem de variate, regăsim totdeauna aceeaşi schemă cosmologică şi acelaşi scenariu ritual: aşezarea într-un teritoriu echivalează cu întemeierea unei lumi.” (M. Eliade, op.cit.) 

Şi toate acestea pentru că, aşa cum spuneam, Centrul lumii nu era numai în ţara lui, unde omul făcea dese pelerinaje, sau în satul lui unde participa regulat la oficierea cultului, ci chiar în casa lui unde exista o vatră în jurul căreia se organiza viaţa şi gospodăria. Şi chiar dacă astăzi vatra se cheamă bucătărie şi este locul în care se pregătesc bucatele şi se mănâncă, masa şi momentul în care se petreceau aceste acte erau în prealabil sfinţite printr-o binecuvântare sau o rugăciune care se refăcea de fiecare dată când se repeta gestul respectiv, care devenea astfel un gest sacru.

În epoca noastră, cele mai multe construcţii sau obiecte consacrate au dispărut ori s-au transformat până la nerecunoaştere, rămânând ca vestigii unele altare care au în anumite locuri tendinţa să devină simple muzee, părăsite de duhul lor, invadate de turişti care nici măcar nu mai ştiu că păşesc pe un „loc sfânt”, pentru că nu le mai cunosc simbolurile.

 

 

 

inapoi________inapoi la cuprins_______inainte

 

 

 

 

 

 

 

IV. CICLURILE TIMPULUI

 

 

 

Alături de spaţiu şi împreună cu el, timpul reprezintă o realitate şi un cadru fără de care lumea noastră nu poate fi închipuită. Există desigur şi lumi în care timpul, chiar dacă există, are cu totul alte însuşiri decât timpul cronometrelor, cum e de pildă lumea angelică, unde timpul, în măsura în care poate fi definit, este legat de o durată perpetuă. Aşa cum Principiul divin e atemporal, neputând fi conceput, ci cel mult simbolizat de o clipă fără limită, sinonimă cu veşnicia. „Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine veşnicie,” ne sugerează metaforic poetul.

Mai mult chiar decât spaţiul, timpul nu poate fi omogen decât ca ipoteză de lucru. Fără el nu există mişcare, dar orice mişcare îşi are variabilele sale. Şi dacă neomogenitatea spaţiului este dată de corpurile care-l ocupă, neomogenitatea timpului este legată de evenimentele care se produc în devenirea lumilor. Iar dacă există fenomene subtile care nu se produc în spaţiu, cum sunt gândurile şi visele, ele se produc totuşi într-un timp, altul decât timpul orologiilor pe care mulţi îl numesc durată.

Departe de a fi numai o variabilă cantitativă, care de altfel se măsoară prin spaţiul parcurs, timpul este mai curând o realitate calitativă de care trebuie să se ţină seama nu numai în existenţa umană, individuală sau socială, dar uneori chiar în lumea fizică şi mai ales microfizică, în care timpul pare să fie înlocuit de instantaneitate.

Cu atât mai mult în lumea omului tradiţional timpul este o realitate vie care se comprimă şi se dilată, care vine din trecut mergând spre viitor, fiind deci legat de o direcţie care-i dă şi sensul. Căci dacă în trecut se situează naşterea, în viitor se va situa moartea, două repere care fără să fie fixe sunt de neînlăturat. Ceea ce se situează între aceste momente de referinţă este însăşi existenţa, cu necunoscutele ei imposibil de prins în vreun sistem de ecuaţii. Căci spre deosebire de spaţiu, care poate fi reprezentat geometric, în genere, printr-o dreaptă având o direcţie, timpul are un parcurs mai degrabă sinuos, legat de variabile imposibil de precizat, mai ales în existenţa umană. În acest sens, orice buclă a timpului, având parametri variabili şi imprevizibili de la un moment la altul, este unică şi deci irepetabilă. De unde şi gândul poetului care spunea „Carpe diem.”

Şi aşa cum în spaţiu direcţia schimbă calităţile parcursului după cum se urcă sau se coboară, luând ca reper omul, se urcă spre cer sau se coboară spre pământ, tot aşa şi în cazul timpului, luând ca referinţă prezentul, el vine dintr-un trecut care nu mai este ca să meargă spre un viitor care nu e încă, formând o triadă (în sanscrită trikala) care pentru mulţi este un simbol al iluziei.

Aceasta însă este mai curând imaginea timpului la omul profan, căci pentru omul tradiţional, care crede într-o existenţă a sufletului după moarte, timpul nu duce inexorabil la distrugere, ci la o transformare, în sens etimologic la o trecere dincolo de formă. Dar cum spuneam, curgerea timpului este irepetabilă pentru omul profan, diferitele momente ale vieţii putând fi cel mult amintite; amintirea e însă de cele mai multe ori un muzeu al clipelor moarte, o schemă dătătoare de nostalgii mai degrabă angoasante decât liniştitoare. În schimb, pentru omul tradiţional, timpul are în el ceva sacru, motiv pentru care e viu şi repetabil, diferitele lui momente putând fi retrăite. Nu e însă vorba de momente subiective şi fugare („fugit ireparabile tempus” spune Horaţiu), ci de momente simbolice, semnificative, cu care omul se identifică, pentru că ele aparţin unui timp originar care e cel al creaţiei lumii sau al unor evenimente paradigmatice din existenţa unui avatara, a unui profet; iar în tradiţia creştină a lui Iisus însuşi.

„Omul religios,” spune Mircea Eliade, „trăieşte astfel în două specii de timp, din care cea mai importantă, Timpul sacru, se prezintă sub aspectul paradoxal al unui timp ciclic, reversibil şi recuperabil, un fel de prezent mitic veşnic pe care-l poţi reintegra periodic prin intermediul riturilor […] Orice sărbătoare religioasă, orice timp liturgic constă în reactualizarea unui eveniment sacru care a avut loc într-un trecut mitic, „la început,” in illo tempore. A participa cu religiozitate la o sărbătoare implică ieşirea din durata temporală „obişnuită” pentru a reintegra timpul mitic reactualizat de sărbătoarea însăşi. Timpul sacru este prin urmare indefinit recuperabil, indefinit repetabil.” (M. Eliade. Le Sacré et le Profane)

Se poate afirma aşadar că sărbătorile imprimă, atât omului individual cât şi unei colectivităţi umane, un ritm de viaţă având un invariant, sărbătorile, care prin repetarea lor periodică dau vieţii nu numai un sens ci şi o stabilitate şi o posibilitate de retrăire a momentelor ei semnificative. Şi chiar, printr-o proiectare previzibilă a sărbătorilor, fac posibilă o asimţire a viitorului. Căci pentru omul tradiţional viaţa lui este o imitatio dei, şi deci orice sărbătoare arhetipală este o sărbătoare a lui, desigur în măsura în care merge pe calea deschisă de Dumnezeu. Toate evenimentele, bune sau rele, dintre sărbători se atenuează sau chiar se şterg şi viaţa reintră în momentele ei originare, fiind deci reluată de la început. Iar acest început nu este numai unul temporal, ci unul originar (in principio), neafectat de vicisitudinile vieţii. Devenirea este deci uitată, cel puţin în clipa sărbătorii, şi anihilată prin amintirea care anulează timpul, o reamintire în fond, în acelaşi timp unică şi repetabilă, o anamnesis (în sensul afirmativ al dublei negaţii, an-a-mnesis), care e aceea a ritmului. Şi tot M. Eliade spune: „Pentru omul religios, durata temporală profană este susceptibilă de a fi periodic ‘oprită’ prin inserţia, cu ajutorul riturilor, a unui timp sacru, neistoric (în sensul că nu aparţine prezentului istoric). La fel cum o biserică formează o ruptură de nivel în spaţiul profan al unui oraş modern, serviciul religios care are loc în incinta sa marchează o ruptură în durata temporală profană.” (M. Eliade, op.cit.)

Iată deci că toate dramele vieţii care sunt legate de inexorabilitatea devenirii se pot uita pentru un timp şi se pot transpune în atemporal, trăind bucuria unei sărbători (Oişteanu, Practica fericirii).  Şi toată acea zbatere a omului pentru a ieşi din timp, pentru recuperarea timpului pierdut, se poate realiza în acest răstimp al sărbătorii. Şi ceea ce un scriitor ca Marcel Proust care, în a sa A la recherche du temps perdu nu găsea decât rare momente întâmplătoare de recuperare, pe care i le dădea arta, şi ele precare, le poate realiza fiecare om care trăieşte dimensiunea sacră a existenţei, pentru care timpul nu mai este acel „wasteful Time”, cum îl numeşte Shakespeare (Sonetul XV) ci o clipă de ieşire din timp, care e şi o clipă de transcendere a morţii.

Această depăşire a trecutului, care de multe ori apasă sufletul, se poate obţine în timpul liturgic creştin prin acea mărturisire urmată de cuminecare, prin care se realizează nu numai o purificare a conştiinţei ci o adevărată metanoia, o depăşire a gândurilor împovărătoare, o reală ieşire din infernul astfel exorcizat.

Şi poate că cel mai bun exemplu al posibilităţii recuperării timpului trecut ni-l oferă însuşi ciclul unui an de existenţă trăită pe dimensiunile ei cosmice, în care anotimpurile marchează o naştere (primăvara), o creştere (vara), o descreştere (toamna) şi o moarte (iarna), urmată de o reînviere, ciclul repetându-se indefinit. (Această suită a activităţilor omului e mai ales vizibilă în viaţa agricultorului, fiind oarecum răsturnată în viaţa omului modern care lucrează mai ales iarna, odihnindu-se în timpul verii.)

Dar dincolo de perspectiva cosmică, există perspectiva spirituală, religioasă care pune o amprentă şi mai puternică asupra desfăşurării ritmice a timpului. Dacă pentru omul modern nu numai anotimpurile se uniformizează prin mijloacele tehnice de climatizare şi confort, pentru omul tradiţional există un ritm cu câteva puncte de inflexiune care îl ajută să-şi regenereze viaţa. În primul rând este Naşterea lui Iisus şi Anul Nou, situat în zona temperată în jurul solstiţiului de iarnă, care oferă un prilej nu numai de sărbători carnavaleşti, ci şi unul de bilanţ, de reconsiderare a trecutului şi de purificare. Cităm din nou din M. Eliade: „Pentru că Anul Nou este o reactualizare a cosmogoniei, el implică reluarea timpului de la început, adică restaurarea timpului primordial, a Timpului ‘pur’, cel care exista în momentul creaţiei. De aceea, cu ocazia Anului Nou, se procedează la purificări şi la expulzarea păcatelor, a demonilor sau pur şi simplu a unui ‘ţap ispăşitor’ […] Abolirea timpului profan trecut se făcea prin rituri care însemnau un fel de sfârşit al lumii. Stingerea focurilor, revenirea sufletelor moarte, confuzia socială de tipul Saturnaliilor, licenţele erotice, orgiile, etc. simbolizau expresia Cosmosului în Haos […] Dar cu fiecare An Nou, omul se simţea mai liber, mai pur, căci era liberat de povara greşelilor sale. El reintegra astfel Timpul fabulos al creaţiei.”

Acelaşi lucru se poate spune, în era creştină, despre perioada Sărbătorilor pascale, situate în preajma echinocţiului de primăvară, în care după o moarte simbolică, cea a postului şi a patimilor şi morţii lui Iisus, urmează o reînviere, cea a regenerării spirituale. Un al treilea moment al regenerării spirituale, în anul creştin, este cel al Cincizecimii, care de multe ori coincide cu solstiţiul de vară, când coborârea Sf. Duh dă un nou sens vieţii spirituale2.  Şi aşa mai departe.

Dacă acesta este ciclul anual al omului creştin, nu mai puţin important este ciclul liturgic, care începe de la Duminica Rusaliilor şi continuă cu principalele evenimente din viaţa lui Iisus, aşa numitele praznice împărăteşti, cu accentul pe Naştere, Botez, Patimi şi Înviere, până la Rusaliile următoare când ciclul se încheie pentru a reîncepe un altul. Anul liturgic este astfel, pentru omul creştin, un prilej de retrăire simbolică, dar nu mai puţin reală, a vieţii lui Iisus, un prilej de imitatio dei, de încercări şi bucurii, de moarte şi înviere simbolică, în ritmul săptămânilor şi al lunilor anului. Iar pentru un creştin practicant, cele şapte zile ale săptămânii, purtând numele unor planete deci ale unor zei, nu sunt numai un aspect al trăirii cosmice, ci şi unul al urcării unei scări de la momentul sublunar al primei zile până la fericirea zilei solare de Duminică, simbol al Învierii Domului.

„Astfel,” cum o repetă Eliade, „calendarul sacru regenerează periodic Timpul, pentru că îl face să coincidă cu Timpul originii, timpul puternic, timpul pur. Experienţa religioasă a sărbătorii, adică a participării la sacru, dă posibilitatea omului să trăiască periodic în prezenţa zeilor […] El iese din durata profană pentru a se reîntâlni cu Timpul imobil, cu Veşnicia.” (M. Eliade, op.cit.)

 

În plan istoric, după căderea din paradis, omul a trăit atât sub povara spaţiului cât şi a timpului. Cei doi fii ai lui Adam, Cain şi Abel, reprezintă propriu-zis cele două principale îndeletniciri ale omenirii tradiţionale: agricultura şi păstoritul, prima sedentară, a doua nomadă. Aşa cum remarcă R. Guénon: “În general, lucrările popoarelor sedentare sunt, s-ar putea spune, opere ale timpului: fixate în spaţiu pe un domeniu strict delimitat, ele îşi dezvoltă activitatea lor într-o continuitate temporală care le apare ca indefinită. Dimpotrivă, popoarele nomade şi păstorii nu construiesc nimic durabil, nu lucrează în vederea unui viitor care le scapă; dar ele au în faţa lor spaţiul, care nu le opune nici o limitare, ci le deschide în mod constant noi posibilităţi (…) Ori timpul uzează spaţiul, dacă se poate spune aşa, afirmând astfel rolul său devorator; de aceea, de-a lungul istoriei, sedentarii absorb încet, încet pe nomazi: acesta ar fi un sens social şi istoric al uciderii lui Abel de către Cain” (Domnia cantităţii şi semnele timpurilor).

Aceste constatări pot explica, pe de altă parte, marile migraţii ale popoarelor nomade şi căutarea de spaţii stabile. Fixarea lor este urmată de ridicarea de altare şi sărbătorirea rituală a evenimentului. Este şi cazul emigrării lui Avraam, a ridicării primelor altare şi a înlocuirii jertfelor animale cu jertfe vegetale, prin prinosul de pâine şi vin adus de Melchisedec lui Avraam.

Pe de altă parte, nomazii folosesc în genere simboluri geometrice, abstracte (Evreii, Arabii), în timp ce sedentarii folosesc simboluri vizuale, imagini animale şi antropomorfe, chiar dacă acestea se înscriu în forme geometrice (Egiptenii, Babilonienii, etc.) Desigur, între cele două tipuri de popoare se produc schimburi ce compensează desechilibrele, care altfel ar duce la distrugeri. Spre sfârşitul ciclului însă, popoarele nomade sunt fixate, ceea ce duce la solidificarea lumii, şi în final la disoluţia ei (cf. evreii, ţiganii, etc.).

 

*

 

Timpul, aşa cum a fost prezentat până acum, a privit trăirea individuală sau a unor grupuri umane tradiţionale, în relaţie cu ciclurile existenţei. Nu mai puţin importantă însă este realitatea unor cicluri mult mai vaste care afectează mari civilizaţii sau chiar întreaga umanitate. Dacă aşadar am vorbit mai înainte de dimensiunea umană a timpului, vom încerca în continuare să privim dimensiunea lui cosmică, aşa cum e văzută în lumea arhaică.

În ordinea amploarei, există desigur mari cicluri geologice marcate de uriaşe catastrofe care împart istoria Terrei în ere binecunoscute, de care însă nu ne vom ocupa aici. Mai importante pentru istoria omenirii sunt însă acele cicluri care se repetă cu oarecare ritmicitate, influenţate dacă nu chiar determinate de ciclurile astrelor din sistemul nostru solar. Şi aici nu e vorba numai de mişcarea de revoluţie a pământului, care creează ciclul anual, de care am vorbit, ci de cicluri mult mai lungi ale altor planete şi chiar de cicluri care privesc întregul nostru sistem solar, cum este ciclul precesiei echinocţiilor. Se ştie că steaua polară este relativ fixă pentru o perioadă scurtă, ea deplasându-se de-a lungul unui cerc, numit cercul precesiilor, care se încheie în 25920 de ani. Abia centrul acestui cerc constituie pentru lumea noastră polul cerului (fig.). (J. Jeans. Les Etoiles dans leurs courses.)

 

 

Deşi descoperit târziu de astronomia modernă, ciclul precesiei este inclus indirect în tradiţia hindusă, sub numele de Manvantara (ciclul lui Manu), căruia îi corespunde cifra simbolică de 4320 ani, cifră care reprezintă a şasea parte din durata precesiei (25 920: 6 = 4320 ani) şi a 15-a parte din durata unui Manvantara (64 800 : 15 = 4320 ani). În aceeaşi tra­diţie, un Manvantara, având deci 64800 de ani, este divizat în patru vîrste (yugas) a căror durată e inegală, scăzând în raport cu numerele 4 + 3 + 2 + 1 = 10, ceea ce corespunde cu tetraktisul pitagorician, fapt care subliniază armonia cosmică a universului. Fără să intrăm în alte detalii să spunem că cele patru yugas poartă numele sattya (25 920 de ani), treta (19420 ani), dwapara (12960 ani) şi kali-yuga (6 480 ani), ultima denumită şi vîrsta sumbră având deci 6 480 de ani, deci a zecea parte dintr-un Manvantara. Această scurtare a vârstelor este datorată, în credinţa popoarelor tradiţionale, de decăderea spirituală a omului primordial şi de accelerarea acestei decăderi către sfârşitul ciclului. Să mai adăugăm că, tot în tradiţia hindusă, întreaga umanitate a început în urmă cu 7 Manvantare (cca. 450000 de ani) şi va mai dura încă şapte, formând un kalpa, durata întregii uma­nităţi (R. Guénon, Formes traditionnelles et cycles cosmiques). 

De cicluri asemănătoare celor hinduse de vorbeşte şi în tradiţia persană şi în cea greacă unde e vorba de cicluri de 12000 – 13000 de ani, apropiate de jumătate din valoarea precesiei echinocţi­ilor. Tot în tradiţia greacă, Hesiod vorbeşte de patru vârste ale actualei umanităţi pe care le denu­meşte de aur, de argint, de bronz şi de fier, civilizaţia greacă găsindu-se în ultima din aceste vârste3. De asemenea în tradiţia ebraică, profetul Daniel vorbeşte de un om cu capul de aur, pieptul şi braţele de argint, pântecele de aramă şi picioarele din fier şi lut (Dan. 2.32) şi de un ciclu de 2520 ani. Căci aşa cum spune René Guénon: „De altfel, în virtutea legii cores­pondenţei care leagă toate lucrurile în Existenţa universală, există totdeauna şi în mod necesar o anumită analogie între ciclurile principale şi diviziunile lui secundare. Acest fapt permite folosirea unui acelaşi mod de exprimare, deşi acesta nu trebuie înţeles adesea decât în mod simbolic, esenţa oricărui simbolism fiind aceea de a se întemeia pe corespon­denţele şi analogiile care există în realitate în natura lucrurilor.” (R. Guénon, op.cit.) 

Aşadar, în civilizaţiile tradiţionale, timpul la dimensiunea omului ca şi la cea a cosmosului nu are o desfăşurare liniară ci una ciclică, sfârşitul unui ciclu însemnând începutul altui ciclu, deşi cele două puncte nu coincid decât într-o proiecţie plană, ele fiind distanţate în spaţiu cu un pas de spirală, desfăşurarea ciclului următor făcându-se pe o spirală descendentă a devenirii cosmice. Nu poate fi vorba deci de o „eternă reîntoarcere” (l’éternel retour, de care vorbesc Nietzsche şi Eliade) pentru că „non est bis in idem”, ci numai de o renaştere a unui nou ciclu, printr-o inter­venţie divină, renaştere care readuce lumea la originile ei. Această decădere ciclică este prezentă şi în tradiţia creştină unde, în general după căderea omului din Paradis a urmat potopul din timpul lui Noe, apoi Turnul Babel, apoi venirea lui Iisus, după fiecare din aceste evenimente majore urmând o reînnoire a umanităţii, insuficientă însă pentru a dura indefinit, motiv pentru care lumea creştină, şi nu numai ea, aşteaptă a doua venire a lui Hristos când va fi „un cer nou şi un pământ nou.”4  Până atunci însă decadenţa lumii va continua să se accentueze, cum se spune în Apocalipsa lui Ioan, ea având loc în şapte etape (avertismente; ruperea peceţilor; trâmbiţele; urgiile; marele război – Armaghedon; uciderea balaurului; Ierusalimul ceresc), împărţite la rândul lor în perioade mai scurte, dar din ce în ce mai îngrozitoare. Şi chiar dacă istoria civilizaţiei profane nu vorbeşte decât de un progres, material desigur, indefinit, decadenţa spirituală a lumii este evidentă, fiind de altfel recunoscută de unii istorici lucizi ca O. Spengler (Der Untergang des Abendlandes) ş. a.

Deşi evenimentele prevăzute în Apocalipsă au sensuri simbolice din cele mai complexe şi mai ascunse, reiese totuşi clar că nu e vorba de sfârşitul lumii, ci de sfârşitul unei lumi, urmat de regenerarea ei. Este evident totuşi că semnele acestei decăderi, cel puţin în lumea creştină, au început să apară odată cu sfârşitul Evului Mediu şi începutul aşa-zisei Renaşteri, când materialismul, individualismul şi raţionalismul au dus la o solidificare a lumii, urmată la începutul sec. XX şi după cele două războaie mondiale de o disoluţie a ei. Aşa cum remarcă R. Guénon, „în această privinţă, trebuie să distingem două tendinţe care se exprimă prin termeni aparent antinomici; pe de o parte, tendinţa spre ceea ce am numit ‘solidificarea’ lumii, despre care am vorbit până aici şi, pe de altă parte, tendinţa spre disoluţie, a cărei acţiune rămâne să o precizăm, căci nu trebuie să uităm că orice sfârşit se prezintă, în definitiv, ca o disoluţie a manifestării ca atare.” (R. Guénon, Domnia cantităţii şi semnele vremurilor)

Şi chiar dacă la începutul acestui nou mileniu se vorbeşte de o reunificare a lumii prin globalizare (mondializare), în realitate nu e vorba de o unificare propriu-zisă ci de o uniformizare a ei „par en bas”, care nu poate fi decât o iluzie.

 

 

NOTE

1 Pe zidul exterior de apus al multor biserici ortodoxe este zugrăvit iadul  é

2 M. Avramescu (Calandarul incendiat. Anastasia. Buc. 1998) care analizează şi explică simbolurile perioadei dintre Rusalii şi Înălţarea Crucii, deci dintre solstiţiul de vară şi echinocţiul de toamnă. é

3 Şi în ştiinţele moderne se vorbeşte de epocile de piatră (paleo şi neo-litice), de bronz şi de fier, dar corespondenţele variază pentru că dezvoltarea civilizaţiilor nu s-a făcut concomitent pe tot globul. é

4 Această schimbare este prevăzută şi de alte tradiţii: în hinduism, venirea celui de al zecelea avatar al lui Vishnu pe un cal alb (Kalkinavatara); în vechea mitologie nordică şi germanică se aştepta distrugerea lumii prin foc (Ragnarok; Götterdämmerung); evreii aşteaptă pe Mesia, iar Islamul pe Mahdi, anunţându-l pe Hristos. é

 

 

 

inapoi________inapoi la cuprins_______inainte

 

 

 

 

 

 

V. COSMOLOGIA ŞI SIMBOLURILE SALE

 

 

 

 

1.      Cele trei lumi

 

Numărul şi forma fiind simbolurile cele mai abstracte, omul s-a folosit de ele pentru a simboliza câteva din cosmogoniile şi cosmologiile cele mai importante în zona civilizaţiilor iudeo-creştine, dar şi a celor extrem orientale. Dacă aşa cum am spus, unitatea simboliza Principiul creator al lumii, Fiinţa, iar zero metafizic aspectul lui apofatic, Non-Fiinţa, prima manifestare a lumilor era simbolizată de prima polarizare a unităţii, de prima dualitate, esenţa şi substanţa, cu multiplele lor denumiri şi aspecte exterioare.

Trecând acum la structura propriu-zisă a cosmosului, deci la ceea ce se numeşte cosmologie, va trebui să remarcăm de la început tripla ei componenţă, alcătuită, logic şi ontologic, dintr-o lume informală, lumea zeilor sau a îngerilor, accesibilă intuiţiei intelectuale, şi dintr-o lume formală, ea însăşi având două niveluri: unul formal-subtil, neaccesibil simţurilor decât în parte, şi altul formal-corporal accesibil simţurilor, dar mai ales facultăţilor raţionale şi imaginative, prelungirilor lor instrumentale.

Lumea informală sau inteligibilă, neputând fi sesizată raţional, cele mai multe cosmologii o abordează şi o exprimă simbolic. Vom da ca exemplu Ierarhiile cereşti ale lui Dionisie Areopagitul şi în plan poetic, Divina Comedie a lui Dante. Dionisie Areopagitul, controversat în privinţa epocii în care a trăit, aparţine totuşi după cei mai mulţi secolului V, fiind influenţat de Plotin şi neoplatonism. După el îngerii, aceste fiinţe ipostatice necorporale, deci informale, sunt spirite, duhuri al căror suport substanţial nu poate fi descris decât prin simboluri cum este cel al zborului şi în consecinţă al aripilor, ca o componentă a păsărilor. Ei sunt reprezentaţi în consecinţă prin patru sau şase aripi, uneori chiar mai multe, înconjurând un chip uman, ca imagine, ca reflex al Chipului divin. Astfel serafimii au şase aripi în vreme ce heruvimii au patru, dar pline de ochi (poliomata) cu care „văd” (e vorba de o vedere intelectuală, spirituală) faţa lui Dumnezeu. Aceste simboluri nu sunt doar imaginaţie, ci au fost cunoscute în viziunile lor de mari Profeţi ai Vechiului Testament, mai ales de Iezechiel, sub formă de roţi de foc înaripate, scoţând un freamăt neuman (Iez. 10.2). Fără să intrăm în detalii, Dionisie Areopagitul, luând ca model suprem structura treimică a Divinităţii reflectată în creaţie, a descris trei mari ierarhii, formate la rândul lor din câte trei coruri cereşti: prima ierarhie formată din Serafimi, Heruvimi, Tronuri; a doua formată din Domnii, Puteri, Stăpâniri; şi a treia formată din Începătorii, Arhangheli, Îngeri. Pentru Dionisie, ierarhia cerească este o icoană a frumuseţii şi intelectului divin, a ordinii şi armoniei, care ar trebui să constituie un model pentru lumea formală şi pentru om.

Dante, luând această structură triadică de la Dionisie, dar poate şi din tradiţia islamică, a realizat o corespondenţă cu cerurile planetare din mitologia greacă numind cele nouă nivele angelice cu numele marilor zei ai mitologiei greco-latine, în ordine ascendentă, de la lună la Saturn, adăugându-le cerul Empireu şi cerul Stelelor fixe. Ierarhiile angelice îi apar lui Dante ca cercuri de lumină care vibrează în sonorităţi inaudibile. Această armonie de vibraţii luminoase şi sonore formează armonia sferelor, o sinteză a energiilor spirituale manifestată simbolic prin fulguraţii de lumină şi muzică.

 

Când roata-al cărei foc înveşniceşti

râvnit de ea, mă prinse cu-armonia

ce-o dărui pură sferelor cereşti…

Iar noul cânt şi-n cer lumina toată

stârniră-n mine-atare dor de-a şti

ce pricini au, cât n-am simţit vreodată… (Paradis I, 76-84. Tr. Eta Boeriu)

 

Osana-şi răspundeau din cor în cor

spre punctul ce-i sorginte de lumini

şi-n veci îi va păstra pe locul lor… (Idem. XXVIII, 94-103)

 

Dacă inspiraţia unor mari poeţi a mai adus printre noi1  amintirea unor zboruri de îngeri, nu mai puţin ne-au înfăţişat chipuri de îngeri mari cioplitori şi zugravi. Dar pentru că îngerii nu au trupuri, imaginile lor nu pot fi decât simbolice în cel mai înalt grad. Iar cum simbolul cel mai izbitor al libertăţii şi al diafanului este zborul, iar al zborului sunt aripile, aproape în toate tradiţiile şi mai ales în creştinism îngerii sunt simbolizaţi de păsări şi, evident, de cele mai multe ori doar de aripi; aripi de toate felurile, de fluturi sau de vulturi. Imense sau abia vizibile, puternice sau transparente. În plastica apuseană, mai ales statuară, îngerii îşi pierd însă transparenţa, fiind îngreunaţi de corpuri prea pline, uneori senzuale, prea omeneşti şi de aripi prea mari, care-i împiedică să zboare. Le rămâne totuşi, uneori, un surâs inefabil, care face să plutească marile catedrale.

În răsăritul ortodox, icoanele îi avantajează pe îngeri subţiind aripile în jurul unui chip de copil, presărându-le cu ochi sau cu stele care fac să iradieze lumina slavei lui Dumnezeu. Aceste chipuri „angelice” stau mărturie în icoanele Maicii Domnului sau ale sfinţilor, sfiindu-se parcă să apară singure, cu excepţia celor doi păzitori ai porţilor altarului paradisiac, arhanghelii Mihail şi Gabriel. Este un semn că în această lume devenită oarbă şi surdă, ei ne veghează totuşi şi ne călăuzesc, fără ca noi să ne dăm seama, decât în rare clipe de inspiraţie când ne învăluie „lumina neînserată”.

Dacă în tradiţia creştină lumile informale au simboluri care îmbină realul şi cosmicul, în alte tradiţii cu caracter mai ales mitologic, cum sunt cea hindusă sau cea greacă, simbolurile lumilor informale sunt mai curând antropomorfe. Astfel, în tradiţia greacă, lumilor angelice le corespund zeii, şi mai ales marii zei olimpieni, care au de cele mai multe ori înfăţişări omeneşti, desigur duse la perfecţiuni arhetipale de marii sculptori ai antichităţii sau renaşterii, de marile temple de pe Acropole, de la Delphi sau din alte locuri. Este evident că aventurile şi amorurile acestor zei nu sunt decât simboluri ale dinamismului şi iubirii, de multe ori androginice, de ordine şi unitate.

Şi în reprezentările din tradiţia hindusă, lumile informale au, în genere, simboluri antropomorfe, dar înscrise în structuri sau având aspecte fabuloase: oameni cu mai multe mâini sau mai multe chipuri, semnificând mulţimea atributelor divine (Vishu, Shiva, etc.) sau animale fabuloase cum sunt Elefantul (Ganesha), Vulturul (Garuda), Lebăda (Hamsa) etc.

Acestea sunt aşadar, în linii generale, aspectele lumii inteligibile, informale, care nu pot fi reprezentate decât simbolic, având un caracter spiritual, supraraţional, aspaţial şi chiar atemporal. Această lume a arhetipurilor, ideilor divine, se răsfrânge în lumea noastră, în cosmosul care ne înconjoară, în care ordinea şi ierarhia nu ating perfecţiunea dar tind către ea, şi în care va fi sălaşul omului.

Să spunem că la baza lumilor angelice, în această imensă cosmologie a universului, este paradisul sau raiul, situat, cel puţin în Divina Comedie, pe vârful unui munte, numit din acest motiv şi raiul pământesc, prin el făcându-se trecerea spre lumea noastră. El are aspectul unei grădini, simbolizat de culoarea verde, în care ordinea şi armonia sunt asigurate de omul primordial în permanentă legătură cu îngerii. Semnalăm prezenţa lui în cosmosul omului tradiţional, ca o zonă de trecere spre lumea naturii în care omul îşi va desfăşura existenţa, după căderea sa din lumea paradisiacă.

Această lume a naturii care ne înconjoară, văzută dar şi nevăzută în părţile ei micro şi macroscopice, are o structură bazată pe patru elemente (numărul patru fiind un simbol predilect al manifestării inferioare) care intră în componenţa celor trei regnuri, legate fiind deci prin numărul şapte, un simbol al totalităţii şi ordinii. Vom vorbi aşadar mai întâi de simbolismul celor patru elemente şi de semnificaţiile lui.

 

 

2.      Cele patru elemente

 

Reluând mitul creaţiei din Vechiul Testament, apare evident că natura a fost făcută de Dumnezeu printr-o serie de separări succesive din substanţa primordială denumită în Geneză „apele de sub cer” (apele inferioare).

„A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei. Tăria a numit-o Dumnezeu cer (văzduh). […] . Şi a zis Dumnezeu: Să se adune apele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul. […] Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. […] Şi a zis Dumnezeu: Să fie luminători pe tăria cerului” (Fac. 1).

Iată aşadar cele patru componente de bază ale cosmosului, care sunt centrate pe cele patru principii elementare numite simbolic pământ (uscat), apă (mări), aer (cer, văzduh), foc (luminători). În toate aceste lucrări rolul chintesenţei (quinta essentia) l-a jucat porunca divină, Fiat-ul cosmogonic.

Cele patru elemente sunt înainte de toate patru principii elementare care prin combinarea lor dau mulţimea de forme din natură. Când înţelepţii presocratici (sophoi) vorbesc de elementele din care a fost făcută lumea (Heraclit – foc; Thales – apa; Anaximenes – aerul sau pământul), ei înţeleg principii elementare subtile sau chiar spirituale care stau la baza lumii sensibile, şi nu doar elemente grosiere, materiale.

În aspectele lui cosmice, ­PĂMÂNTUL reprezintă globul pământesc în opoziţie cu cerul al cărui principiu complementar este. El constituie, împreună cu apa, aşa cum am mai spus, substanţa primordială din care a luat fiinţă creaţia prin acţiunea structurantă a esenţei, a spiritului. Transpunând acest proces cosmic arhetipal în lumea naturală, pământul apare ca o matrice, ca un principiu feminin prin fecun­darea căruia iau naştere toate ­făpturile. Abuzându-se de acest simbolism, s-a considerat de către mulţi mitologi că toate sensurile simbolice ale pământului sunt legate de fecunditate şi de caracterul matern, hrănitor al pământului, rezumându-se până la urmă totul la agricultură, printr-un reducţionism sărăcitor2.  Dar pământul, ca principiu elementar, prezintă mult mai multe aspecte, din care pe unele le vom trece în revistă, folosind mai ales exemple din tradiţia creştină.

În Geneză se spune că „pământul era netocmit şi gol” (Fac. 1.2), ceea ce arată de la început caracterul său receptiv, în stare de multiple semnificaţii. Cel mai aproape de acest sens este pustiul, ca loc al meditaţiei, al ascezei, al purificării, dar şi ca loc al încercărilor, cum se dovedeşte a fi în rătăcirile poporului evreu spre Pământul făgăduinţei, sau chiar în ispitirea la care e supus Iisus de Satana în pustiul Quarantaniei.

Pământul devine însă o grădină, atunci când rodeşte prin cultivarea lui de către om (< humus), putând ajunge chiar la un substitut al paradisului. Din acest unghi e pilduitoare parabola Semănătorului, cu cele patru feluri de pământ, din care doar unul e roditor. Numărul patru şi forma pătrată sunt, de altfel, simboluri ale pământului ca suport al vieţii.

Tot pământ este şi piatra, dar cu un simbolism care poate merge foarte departe, atunci când e vorba de o piatră cristalină sau preţioasă, când simbolizează chiar Ierusalimul ceresc. Într-o astfel de piatră preţioasă, un safir căzut din fruntea lui Lucifer, a fost tăiată cupa faimoasă a Graalului care a devenit potirul în care a fost cules de către Iosif din Arimatheia sângele curs din rănile lui Iisus răstignit, simbol destul de răspândit în Evul Mediu apusean, unde a ajuns să reprezinte chiar tradiţia creştină (Cf. W. Von Eschenbach, Parzival).

O altă categorie de pietre sunt aeroliţii sau pietrele căzute din cer, denumite şi pietre de fulger sau de trăznet. Aceste pietre, în genere negre, apar în diferite tradiţii figurând-o pe Cibela sau Marea Zeiţă în mitologia greacă, sau piatra neagră încrustată în Kaaba de la Mecca în tradiţia musulmană. Tot o piatră căzută din cer este şi acea lapsit exillis (contracţie din lapis lapsus ex coelis) care apare, între altele, în tradiţia celtică ca piatră a destinului cu multiple semnificaţii. Sunt pietre care, ca şi betilii, reprezintă pe pământ pietre sacre, marcând locuri spirituale, ca cel visat de Iacob în Vechiul Testament şi denumit de el Beth-el (casa lui Dumnezeu). (R. Guénon, Simboluri ale ştiinţei sacre)

În simbolismul construcţiilor, piatra poate fi piatră de fundament, cum e socotit Petru de către Iisus (Mt. 16.18), dar şi piatra din capul unghiului, când îl simbolizează pe Iisus (Mt. 21.42). Dacă piatra de fundament este de obicei pătrată, ca şi forma în plan a construcţiei, piatra din capul unghiului poate fi în acelaşi timp cheia de boltă (keystone) a unei cupole, semnificând astfel trecerea de la cub la sferă, deci de la pământ la cer, simboluri binecunoscute în masoneria operativă.  Deşi simbol al materiei prime, în genere piatra lucrată (cioplită) poate deveni stâlp, simbol axial în construcţia templelor, aşa cum este şi piramida, şi asemănător cu ea, muntele, loc al concentrării harului, loc al hierofaniilor.

Ca mineral, piatra este o posibilitate de transformări superioare, de care se ocupă alchimia, despre care vom vorbi ceva mai departe. Desigur, rămâne un subiect aparte, deosebit de vast, cel al transformării pietrei în operă de artă sacră, de către sculptori, care constituie obiectul altor comunicări.

Următorul element greu este APA, simbol general al plasticităţii care, împreună cu Pământul a servit la facerea (modelarea) chiar a omului în multe tradiţii. Aşa cum o caracterizează M. Eliade: „Într-o formulă sumară, s-ar putea spune că apele simbolizează totalitatea virtualităţilor; ele sunt fons şi origo, matricea tuturor posibilităţilor de existenţă, […] Principiu al nediferenţierii şi al posibilităţilor, receptacul al tuturor germenilor, apele simbolizează substanţa primordială din care nasc toate formele şi în care revin, prin regresie sau prin cataclism.” (M. Eliade, Traité d’Histoire des Religions)

Apa este aşadar un simbol al materiei prime din care apar toate formele de cele mai multe ori în amestec cu pământul, faţă de care apa e feminină şi statică (într-o perspectivă cosmologică).

Ca izvor de viaţă, apa poate simboliza nu numai viaţa biologică, ci şi viaţă superioară. Iisus însuşi spune: „Eu sunt apa vieţii,” iar samarinenii, la puţul lui Iacob îi spun „Cine va bea din apa aceasta nu va înseta în veci” (In. 4.14). Ca apă sfinţită, ea nu e numai purificatoare ci şi purtătoare a duhului, cum se întâmplă la botez, care este şi un simbol al naşterii spirituale, iniţiatice. Iisus îi spune lui Nicodim: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (In. 3.5). Cum Duhul Sfânt este şi un simbol al focului spiritual, apa sfinţită devine, în limbaj alchimic, o aqua ignea.

Drept consecinţă, apa are nu numai virtuţi generatoare şi regeneratoare, ci şi distrugătoare. Atunci când lipseşte, generând seceta, e aducătoare de moarte; exemplul profetului Ilie care opreşte şi slobozeşte apele e printre cele mai cunoscute. Acelaşi dublu aspect îl regăsim şi în basme unde eroul rănit e stropit cu apă moartă şi apă vie ca să poată renaşte.

Un simbolism deosebit îl au apele curgătoare. Astfel trecerea unui râu poate semnifica şi trecerea de pe un tărâm pământesc pe un ţărm spiritual ca trecerea Mării Roşii în Biblie, unde semnifică patimile de tot felul. Pe de altă parte, urcarea apei curgătoare spre izvor este un simbol al urcuşului spiritual spre originar, aşa cum vărsarea apei în mare poate simboliza reunirea cu oceanul spiritual, când sufletul, ca picătură de apă, nu se pierde în ocean ci devine ocean, cum se spune în Upanişade. De altfel, cele patru râuri care curg din rai de la rădăcina Arborelui Vieţii nu sunt decât simboluri ale celor patru elemente care dau viaţă lumii.

Deosebit de variat este şi simbolul mării care ca loc de plutire sau de vieţuire a peştilor (germeni) e benefic, dar poate deveni şi simbol al furtunilor patimii, pe care Iisus le potoleşte cu un singur gest (Mt. 14.32), tot aşa cum pe mare are loc şi pescuirea minunată (Lc. 5.6), în timp ce în adâncul ei este chitul care-l înghite pe Iona, semn al voiajului infernal. Tot un aspect infernal au şi apele stătătoare, mlaştinile, sau celebra Mare Moartă în care nu mai trăieşte nici o vieţuitoare. Ca să nu mai vorbim de apele poluate din­ ­actualitate.

În sfârşit, pentru că nici măcar nu putem enumera aspectele simbolice ale apei, să pomenim rolul ei catastrofic în timpul furtunilor, când se asociază cu alte două elemente, aerul şi focul (vântul şi fulgerul), ajungând la un dezastru general, simbolizat de potopul biblic, sau de potopurile din alte tradiţii, care semnifică în acelaşi timp distrugerea unei umanităţi, deci a unui ciclu, pentru a putea renaşte o alta.

Al treilea element în cosmologia tradiţională este AERUL, element uşor caracterizat prin subtilitate şi transparenţă. El este vehiculul limbajului ca substitut al cuvântului divin (logos), fiind în acelaşi timp purtător al „suflului de viaţă dătător”. E în acelaşi timp un simbol al atmosferei, al văzduhului, sălaş mai ales al păsărilor, ele însele simboluri angelice. Aerul e important pentru multe făpturi, inclusiv omul, căci întreţine viaţa prin respiraţie care, prin ritmul său, se înscrie în vibraţia cosmică. De aici importanţa respiraţiei în timpul rugăciunii. Puritatea omului este, aşadar, o condiţie necesară pentru o viaţă sănătoasă, cu atât mai mult spirituală, de unde şi nocivitatea aerului poluat din vremea noastră.

Fiind un element invizibil aerul este un simbol al duhului care „suflă unde şi când vrea” (In. 3.8). El dă sentimentul de libertate al zborului. În acelaşi timp, mişcarea aerului provoacă vânturile de tot felul, care pot merge până la furtuni, când devine distrugătoare. Iisus potoleşte furtuna pe mare, dar e vorba nu doar de furtuna atmosferică, ci şi de furtunile din suflete. Dar tot aerul este purtătorul miresmelor, ale celor mai subtile componente simbolizând Duhul, care se manifestă ca boare pentru proorocul Ilie pe muntele Horeb. Suflurile sunt de altfel un simbol al manifestării inefabile a spiritului, care se poate manifesta tunător, dar şi ca murmur aproape inaudibil, care se stinge în tăcere.

Ultimul din cele patru elemente este FOCUL, simbol al Luminii, al acelui Fiat lux cu care începe creaţia şi care a risipit întunericul haosului primar. Alături de Aer, ca purtător al Cuvântului. Focul e elementul cel mai spiritual fiind în acelaşi timp şi un simbol al energiei create din care decurg toate celelalte energii subtile şi biofizice. Ca şi Cuvântul, Lumina este un simbol al lui Iisus („Eu sunt lumina lumii” – In. 8.12), lumea însăşi fiind derivată din lumină ca şi omul, căci Iisus le spune şi apostolilor „Voi sunteţi lumina lumii” (Mt. 5.14).3 

Cele mai multe hierofanii se manifestă ca lumină. Astfel, în tradiţia hindusă unul din principalii zei este Agni, zeul focului, iar în Vechiul Testament Iahve se arată lui Moise în Rugul Aprins care totuşi nu se mistuie. În creştinism, cea mai puternică manifestare a lui Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu are loc la Schimbarea la Faţă, în lumina orbitoare a energiilor increate. Duhul lui Dumnezeu însuşi este suflu de foc care se coboară peste apostoli ca limbi de foc la Duminica Rusaliilor.

Dar focul nu este numai lumină, ci şi căldură care e specifică mai ales sufletului şi inimii, aşa cum lumina e caracteristică duhului (iluminare). Pe lângă acţiunile sale benefice, căldura poate fi şi distrugătoare, arzând atât fizic cât şi moral (focul patimilor). Să nu uităm apoi că fulgerul este şi un simbol distrugător, deşi acţiunea lui poate deveni, ca şi a focului însuşi, pozitivă prin arderea jertfelor pe altare. Ambele simboluri se întâlnesc în viaţa Sf. Ilie, cel urcat la cer într-un car de foc. Focul poate avea deci şi semnificaţii malefice care la extrema inferioară devine „focul gheenei” (Mt. 25.4), focul iadului. În acest sens, în Apocalipsă sfârşitul lumii se petrece prin foc (ekpyrosis), iar în figuraţiile simbolice ale Judecăţii de Apoi, focul iese din gura unui balaur, simbol al satanei şi al infernului.

În cosmologia tradiţională, există şi un al cincilea element, ETHERUL, pe care lumea modernă nu l-a reţinut ca atare. El nu e mai puţin important, totuşi, ca o chintesenţă, ca sursă a tot ce există, când poate fi identificat cu duhul, sub aspectul lui creator.

Despre elemente şi despre metamorfozele lor vom mai vorbi în continuare când vom relua semnificaţiile lor alchimice.

 

 

3.      Cele trei regnuri

 

Dacă cele patru elemente reprezintă, în general, orizontala unei cruci a cărei verticală sunt cele trei lumi, nu e mai puţin adevărat că şi cele trei regnuri, mineral, vegetal şi animal, cu încoronarea lor, omul, sunt tot verticala aceleiaşi cruci cosmice, dar în sens ascendent, într-o încercare a lumilor inferioare de a se ridica spre lumea spirituală, ceea ce-i va fi dat mai ales omului.

Nimic, deci, în lumea formelor nu este lipsit de dinamism, de la cristale la plante şi de la plante la animale, formând cele trei regnuri pomenite încă de la început în Cartea Facerii, chiar dacă nu în aceşti termeni. Şi chiar dacă lumea minerală pare încremenită, ea nu e mai puţin dinamică prin energia ei specifică interioară, care-i conferă coerenţă şi durată. Invizibilă cu ochiul liber, de multe ori, alcătuirea cristalină a pământului şi pietrelor le dă o finitate şi o stabilitate care le face, în unele cazuri, simboluri ale imutabilităţii lumilor superioare. Cristalele sunt, pe de altă parte, forme ale ordinii, ale geometriei care stă la baza alcătuirii universului, putând simboliza stelele, simboluri ale lumilor cereşti, mai ales când e vorba de pietrele preţioase. Deşi în interiorul pământului mineralele nu au întotdeauna forme cristaline, prin tratarea lor ele se pot transforma în cristale, ceea ce constituie unul din fundamentele alchimiei, aşa cum se va vedea. Cele mai cunoscute metale preţioase sunt aurul şi argintul care simbolizează ciclurile superioare ale cosmosului, de care s-a mai vorbit. Alături de ele, este pomenită în Evanghelii, aparent paradoxal, şi sarea, despre care Iisus spunea, “Căci fiecare om va fi sărat cu foc, după cum orice jertfă va fi sărată cu sare” (Mrc. 9.49), ceea ce poate fi interpretat şi alchimic ca o “corporificare a spiritului şi o spiritualizare a corpului.”4

În plan macroscopic, lumea minerală alcătuieşte relieful şi geografia globului pământesc, formele cele mai importante fiind munţii, care în cele mai multe tradiţii sunt un simbol al verticalei (axis mundi) care leagă pământul de cer, despre sacralitatea lor fiind vorba anterior. Peştera din interiorul muntelui este iarăşi un loc simbolic, ca păstrătoare a unor reziduuri, dar şi a germenilor unei epoci viitoare. Văile şi depresiunile alcătuiesc toată reţeaua de râuri şi de fluvii, până la mări şi oceane, a căror apă vivifică pământul şi adăposteşte plante şi animale. De altfel, cel puţin simbolic, toate râurile se despletesc din cele patru fluvii care-şi au izvoarele în Rai, plecând de la rădăcina Pomului Vieţii. E de prisos să amintesc sacralitatea unor mari fluvii ca Nilul, Tigrul şi Eufratul, Gangele, Dunărea, etc. de-a lungul cărora s-au format importante civilizaţii şi marile religii ale globului.

Pământul şi apa, ca regnuri minerale, sunt suporturi, în primul rând, ale regnului vegetal, ale plantelor de tot soiul, de la cele mai simple, până la cele multicelulare, căci celula este unitatea de bază a vieţii, care are un dinamism propriu datorită căruia plantele răsar din sămânţă, cresc, rodesc şi mor, lăsând în urmă altă, şi totuşi aceeaşi, sămânţă, care germinează şi dă o altă plantă, ciclul vieţii putând continua astfel indefinit, în timp şi spaţiu.

Plantele, prin fixitatea lor, fiind legate de pământ prin rădăcină, sunt şi un simbol al verticalităţii, iar prin ciclurile lor legate de anotimpuri, sunt un simbol al renaşterii, păstrând, prin culoarea lor verde, o legătură cu raiul şi cu perpetuitatea. Forma lor tripartită cu rădăcină, tulpină şi coroană este şi un simbol al celor trei stări de fire şi chiar al celor trei lumi. Înălţarea spre lumină a celor mai multe plante este iarăşi un simbol al năzuinţei spre lumea spirituală a fiecărei vieţuitoare. Exemplari sunt arborii, formând pădurile, aceste mări verzi ale pământului. Sf. Bernard spune: “Ascultă pe un om cu experienţă: vei învăţa mai mult în păduri decât din cărţi (…) Copacii te vor învăţa mai mult decât poţi să câştigi din gura unui magistru (…) Ceea ce cunosc din ştiinţa sacră şi din Sfânta Scriptură, am învăţat în păduri. Nu am avut alt învăţător decât mestecenii şi stejarii…” (Apud. V. Lovinescu, Jurnal alchimic).  Arborele Vieţii şi Arborele Binelui şi Răului formează un cuplu originar care simbolizează viaţa şi moartea a tot ce există pe pământ. Se spune apoi, în diferite tradiţii, că Arborele Vieţii are rădăcinile în cer şi cuprinde toată lumea. Tot un arbore cosmic este cel visat de Iesei, care e reprodus pe catapeteasma bisericilor, sau pe zidul sudic al mănăstirii Voroneţ, învăluind toată creaţia. În unele icoane (mai ales pe sticlă), acest arbore este o viţă de vie care-şi are rădăcina în inima lui Iisus, căci n-a spus El: ”Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele” (In. 15.5). Unind pământul cu cerul, arborele este şi o scară pe care omul se poate urca pentru realizarea vieţii spirituale, aşa cum se întâmplă în unele basme (Povestea viei în V. Lovinescu. Interpretarea esoterică a unor basme şi balade… Cartea Românească. Ed. II. 2000; I. Slavici. Rodul tainic).

Un simbolism deosebit au florile, cu forma lor de cupă în care razele soarelui se prefac în seminţe prin hierogamie vegetală. Iisus însuşi vorbeşte de frumuseţea crinilor “căci nici Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei” (Mt. 6.29). Foarte important este trandafirul, acea rosa mistica din Paradisul lui Dante, simbol al Fecioarei Maria. În genere, roza este un simbol spiritual, în timp ce crinul este un simbol regal. Simbolismul rozei abundă, mai ales în scrierile medievale (Roman de la Rose, Shakespeare, etc.) formând în asociaţie cu crucea, acea rozacruce, simbol al perfecţiunii spirituale şi al depozitului spiritual din multe organizaţii iniţiatice medievale. Acelaşi simbol se întâlneşte în multe basme, ca în cel având un titlu admirabil: Ileana Cosânzeana, din cosiţă ruja-i cântă, nouă împărăţii ascultă.5 

În sfârşit, încheind cu ceea ce am început, cu sămânţa ca germen al lumii vegetale, semnificative sunt spusele lui Iisus: “Dacă bobul de grâu, când cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce roadă multă” (In. 24.24). Simbolismul iniţiatic al acestui verset este desăvârşit. Sămânţa, ca germen, nu-şi capătă însă adevărata semnificaţie decât prin identificarea simbolică cu Cuvântul, ca în parabola Semănătorului, când devine însuşi principiul creaţiei. Mirabilă sămânţă!

Al treilea regn este cel al animalelor, a căror caracteristică generală este, pe lângă vieţuirea în timp, deplasarea în spaţiu, realizând astfel toate posibilităţile structurii universului, cu excepţia celei spirituale, semnificată totuşi, uneori simbolic. Ceea ce este însă într-adevăr specific animalelor, pe lângă viaţă (bios) comună cu cea a plantelor, este sufletul (psyche, anima) care le apropie de om. Dacă viaţa animalului este asigurată între altele, de sângele său, aşa cum la plante e întreţinută de sevă, sufletul pare să fie legat de sistemul nervos, dirijat de un organ central cum e creierul.

Sub raportul mobilităţii şi al relaţiei lor cu ambianţa naturală, animalele sunt aşadar, superioare plantelor; în schimb sub raportul “contemplativităţii”, plantele par mai înzestrate, fiind strâns condiţionate de lumina solară, simbol spiritual. Animalele au şi ele însuşiri care pot simboliza uneori cele mai înalte stări ale fiinţei, dar şi caracteristici inferioare care le apropie mai mult de unele aspecte infernale (de exemplu mielul şi, respectiv, măgarul).

Cele mai apropiate simbolic de atributele divine sunt păsările care prin zborul lor se apropie de lumile angelice, sau chiar de Principiu. Astfel, porumbelul este un simbol al Sf. Duh, în timp ce vulturul numai al Sf. Ioan. În simbolismul universal, de asemenea lebăda poate simboliza casta sacerdotală (hamsa), în timp ce vulturul este doar un simbol al castei regale (kshatriya).

Printre animalele terestre, cel mai important, în creştinism, este mielul: “Iată mielul lui Dumnezeu,” spune Ioan Botezătorul despre Iisus; în timp ce porcul are un simbolism inferior, în el intrând dracii alungaţi de Iisus din omul demonizat. E vorba de porcul domestic, căci porcul sălbatic, mistreţul, este, în tradiţia universală, un simbol înalt, datorită şi “sihăstriei” sale (sanglier < singularius), el fiind un simbol al castei brahmanilor, în timp ce ursul este un simbol al castei războinice, regale6. În tradiţia celtică, Merlin este mistreţul, în timp ce Arthur este ursul. Dar, odată cu decadenţa ciclului, ursul ia locul mistreţului în diferite mituri, printr-o revoltă a războinicilor împotriva sacerdoţiului; de unde şi vânătoarea mistreţului din Calydon în mitologia greacă. Dar semnificaţiile acestor simboluri sunt imense, chiar în plan cosmic, şi nu putem insista asupra lor (R. Guénon, Simbolurile ştiinţei sacre. Cap. Mistreţul şi Ursul).

Dintre animalele acvatice, cel mai semnificativ este peştele, şi el un simbol al lui Iisus, nu numai pentru că numele lui grecesc are aceeaşi structură consonantică (ICHTIOS), ci şi pentru că este un animal puternic germinator. Iisus îl foloseşte în predicile sale, mai ales în legătură cu apostolii, pe care-i face “pescari de oameni”. Dar cel mai bogat simbol pare să-l aibă şarpele, atât în tradiţia iudeo-creştină, unde este mai curând malefic, datorită folosirii lui de către satana pentru a-l ispiti pe om, dar şi în tradiţia universală, mai ales în cea extrem orientală unde el capătă aripi, dând dragonul înaripat, simbol chiar al Principiului. Aspectul malefic atinge răul însuşi în Apocalipsă unde Balaurul este un simbol al satanei. De altfel şi în basmele noastre, balaurul “cu şapte capete” este de asemenea un simbol malefic. Şi aici însă, simbolismul e prea bogat pentru a-l putea dezvolta acum (Florin Mihăescu, Simbolismul şarpelui între Iad şi Rai).

Să mai amintim totuşi câteva animale, puternic simbolice, cum este taurul, legat de lună în religiile egiptene şi mesopotamice; sau cerbul, ca simbol al sufletului labil (cervus fugitivus); sau elefantul care în tradiţia hindusă e un simbol al înţelepciunii (zeul Ganesha).

Cum simbolurile celor trei regnuri sunt simboluri ale întregii lumi, ne vom opri aici cu enumerarea lor.

 

 

NOTE

 1 Să cităm, printre poeţii lumilor angelice, pe Sohrawardi, Angelus Silesius, R. M. Rilke. é

 2 Mitologi aparţinând în cea mai mare parte secolului XIX ca Max Mueller, James Frazer, P. Decharme ş. a. é

 3 În limba română, lumea însăşi, ca termen, derivă din latinescul lumen-inis. é

 4 A se vedea şi basmul Sarea în bucate (Petre Ispirescu) sau chiar Regele Lear. é

 5 În tradiţia hindusă, rozei îi corespunde lotusul. é

 6 În general unele animale domestice, în raport cu cele sălbatice, par să-şi fi pierdut calităţile native; astfel, câinele de vânătoare are un simbolism superior celui obişnuit (a se vedea veltro, ca înainte-mergător, în Divina Comedie.) é

 

 

 

inapoi________inapoi la cuprins_______inainte

 

 

 

 

 

IV. ALCHIMIA OMULUI PERFECT

 

 

 

 

 

 

1.      Repere generale

 

Toate aceste aspecte indefinit variabile ale cosmosului, care sunt într-un continuu dinamism, în care suma tuturor desechilibrelor duce totuşi la un echilibru, cu simbolismul multiplu pe care l-am schiţat, vor putea părea haotice, dacă totul n-ar avea un sens. Şi pentru omul tradiţional acest sens este tendinţa ascendentă, acea nevoie instinctuală în natură şi conştientă la om, de a continua să urce spre Principiul creator, chiar dacă forţe contrare se opun, uneori până la disoluţie, şi nu de puţine ori chiar prin acţiunea omului care prin creaţia lui mai degrabă distruge decât construieşte, în special în ultimele secole.

Ştiinţele tradiţionale, şi în special Alchimia, privesc din această perspectivă creaţia, referindu-se însă în special la aspectele simbolice şi spirituale ale cosmosului. Alchimia, alături de Astrologie, care e ştiinţa ciclurilor cosmice şi umane (şi nu caricatura pseudo-divinatorie de azi), se întâlneşte în toate marile tradiţii, chiar dacă numele ei este de dată mai recentă, provenind din limba arabă (kemi – pământ negru). Plecând de la constatarea că în natură totul tinde spre cer într-un simbolism pe cât de variat pe atât de semnificativ, omul tradiţional s-a concentrat de la un timp, în special în ultimele etape ale ciclului actual, asupra regnului mineral, odată cu folosirea focului şi transformarea minereurilor în metale.

Alchimia este aşadar ştiinţa tradiţională a metamorfozelor care se petrec în toate regnurile naturale, dar mai ales în regnul mineral, sursă în mare parte şi a energiilor folosite de om. Şi chiar dacă aspectele concrete ale obţinerii metalelor cu ajutorul metalurgiei l-au interesat pe om, cu mult mai mult aceste transformări l-au preocupat ca bază simbolică pentru a înţelege, a exprima şi a realiza transmutările sufletului uman care constituie propriu-zis adevărata alchimie, cea spirituală. Aşadar alchimia nu este, aşa cum spune şi M. Eliade, o pre-chimie: “…căci dacă din tehnicile alchimice s-a desprins la un moment dat o tehnică nouă ştiinţifică prin care s-a constituit chimia modernă, aceasta nu înseamnă că toate tehnicile alchimice erau pragmatice.” (M. Eliade, Alchimie asiatică) 

 

Opera la negru (nigredo); faza separaţiei materiei prime. Viatorium Spagyricum, 1625

Opera la negru, faza putrefactio, Philosophia ­Reformata, 1622

Vultur şi lebădă ca simboluri ale ­sublimării spiritului. Philosophia ­Reformata, 1622

Mercur aflat în Oul filosofal ­(Athanor-ul) luminat de Soarele divin. Planşă din Mutus Liber, 1677

Dacă, aşa cum am mai spus, creaţia a însemnat coborârea duhului în lume, creaţia umană şi mai ales realizarea interioară a omului trebuie să se ridice spre perfecţiunea spirituală. Dacă deci, creaţia a fost o corporificare a spiritului, alchimia este o spiritualizare a corpului. Acest principiu alchimic e valabil în toate regnurile, dar omul a luat ca simbol mai ales metalurgia, pentru că aici lucrul e mai evident şi simbolismul mai pregnant. Căci aşa cum minereul stă ascuns în pământ ca un germen în sânul matern (terra mater), şi este prefăcut apoi în metal prin folosirea focului de către om, la fel sufletul uman, ca materia prima, se poate spiritualiza prin intervenţia focului divin care e harul. Şi într-adevăr, primele metale care şi-au dezvăluit simbolismul lor spiritual au fost argintul şi aurul, ca metale nobile, nealterabile, native sau extrase din minereuri, de unde au rezultat şi cele trei niveluri ale realizării alchimice: minereu, argint, aur, care corespund celor trei etape ale oricărei spiritualizări: corpus, anima, spiritus, simboluri evident şi ale celor trei lumi: grosieră, subtilă şi spirituală. Ulterior, şi alte elemente au fost luate ca bază în simbolismul alchimic, şi în special minereurile rezultate din combinaţiile sulfului cum sunt galena (SPb, sulfura de plumb, de culoare neagră) şi mai ales cinabrul (SHg, sulfura de mercur, de culoare roşiatică) din care se extrage sulful galben sau roşu. Aceste minereuri se găsesc din abundenţă în natură, ca şi sulful nativ care, după carbon, are cele mai multe combinaţii datorită între altele comportării sale bi- şi trivalente sau chiar hexavalente. De aici simbolismul culorilor ca expresie a celor trei trepte alchimice: opera la negru (nigredo), la alb (albedo) şi la roşu (rubedo). Şi la fel cum transformările minereurilor se petrec în sânul pământului sau în creuzete şi cuptoare, transformările alchimice au loc într-un vas numit athanor, simbol al sufletului uman, în care au loc toate aceste transmutaţii care trebuie să ducă în final la realizarea perfecţiunii spirituale cunoscute ca piatra filosofală sau elixirul de nemurire. Să mai adăugăm că toate aceste “reacţii” alchimice se petrec în interiorul athanorului care trebuie bine închis înainte de a se pune focul, căci transmutaţiile trebuie să aibă loc la foc lent, bine supravegheat, cum spune deviza alchimică: suaviter magnum cum ingegno. Altfel, athanorul poate pierde componentele sau poate exploda şi operaţia de transmutare poate fi ratată, ceea ce e valabil şi pentru alchimia sufletului omenesc.

Dacă mai înainte am vorbit de cele trei faze ale transformării unui minereu în argint sau în aur, odată cu folosirea minereurilor de sulf (cinabru) – cele trei faze devin sare, mercur, sulf, simboluri ale corpului, sufletului (mercurul fiind singurul metal lichid) şi spiritului (numele sulfului – theion, derivând din theos). Procesul se petrece şi în mod natural căci mercurul ca metal dă naştere la acizi, iar sulful ca metaloid produce baze; şi aşa cum se ştie, o bază şi un acid când se combină formează o sare, în cazul de faţă sulfura de mercur care se descompune în mercur şi sulf. Corespondenţa simbolică a acestor procese chimice cu procesele sufleteşti constituie baza alchimiei.

Am dat toate aceste detalii “concrete” pentru a se putea înţelege că simbolurile alchimice nu sunt o convenţie, că ele corespund unor procese naturale, în cazul de faţă din domeniul minereurilor şi al metalurgiei. Omul tradiţional era însă preocupat, înainte de toate, de propria spiritualizare şi căuta corespondenţe simbolice în procesele naturale care se petrec, în genere, după aceleaşi scheme principiale, în virtutea analogiei dintre macrocosmos şi microcosmos1. Să mai spunem, înainte de a trece la o prezentare a operaţiilor alchimice, a fazelor şi rezultatelor spirituale, că această analogie între macrocosmos şi microcosmos se extinde nu numai la regnul mineral, ci şi în celelalte regnuri ca şi la om, mergând până la astre care nu pot să nu influenţeze tot ce se petrece în lume. În acest sens există în alchimie o corespondenţă semnificativă între ternarul sare-argint-aur sau sare-mercur-sulf şi ternarul astral pământ-lună-soare. Regăsim astfel marea triadă de care s-a mai vorbit, corespunzând în plan uman ternarului corp-suflet-spirit. Există astfel, în domeniul alchimiei, ca şi al oricăror ştiinţe tradiţionale, o coerenţă care face ca armonia cosmosului să fie un lucru real, ca o reflectare a atributelor Principiului creator, după cum este scris în Tabula Smaragdina ca şi în Rugăciunea domnească: “precum în cer aşa şi pe pământ.” Căci cum spune J. Evola, “pe această cale, cunoaşterea de sine şi cunoaşterea lumii se condiţionează reciproc, până la a deveni unul şi acelaşi lucru minunat, adevărat scop al Marii Opere: pentru că înlăuntru şi afară, sus ca şi jos, în spirit şi în natură ca şi în organismul uman, Sulful, Mercurul şi Sarea, Planetele şi Zodiacul sunt prezente.” (La Tradizione Ermetica, Bari, 1931) 

În rezumat, în orice operaţie alchimică are loc extragerea unui minereu (materia prima) din pământ şi transformarea lui în element nobil, conform altei devize cunoscute: Visita interiore terrae, rectificando, invenius occultum lapidem, ale cărei iniţiale dau cuvântul VITRIOL. Este un semn că operaţia este periculoasă dacă nu se cunoaşte bine modul de operare, căci ars sine scientia nihil.

Alchimia este, aşa cum spuneam, o ştiinţă tradiţională, ca şi ştiinţa simbolurilor, ca şi alte ştiinţe cum erau astrologia, spagirica (medicina), aritmologia, heraldica, etc. toate fiind înmănunchiate de Hermetism, creatorul acestor ştiinţe fiind, în tradiţia greacă, zeul Hermes Trismegistos, cel de trei ori mare.

 

 

2. Operaţiuni alchimice

 

Dacă scopul alchimiei este transformarea unei materii prime într-un element nepieritor, acest lucru nu se obţine direct, ci necesită un lung proces caracterizat printr-o serie de operaţiuni care au la bază dualitatea cunoscută sub numele de solve et coagula, cu multiple aspecte. Există desigur o cores­pondenţă între disoluţie şi coagulare şi polaritatea extrem orientală cunoscută ca yin şi yang, în care yin e feminin, iar yang masculin, ca şi coagula. Cum spune R. Guénon: “Formula solve et coagula e privită ca închizând tot secretul Marii Opere, în măsura în care aceasta reproduce procesul manifestării universale, cu cele două faze inverse. Termenul solve este uneori reprezentat printr-un semn care arată Cerul, şi termenul coagula printr-un termen care arată pământul; aceşti termeni se asimilează acţiunilor curentului ascendent şi curentului descendent al puterii cosmice sau, în alţi termeni, acţiunilor respective ale lui yang şi yin. Orice forţă de expansiune este yang şi orice forţă de contracţie este yin…”

Şi acelaşi gânditor adaugă pentru a nu se naşte confuzii că “ordinea celor doi termeni depinde de punctul de vedere în care ne situăm, căci, în realitate, cele două faze sunt complementare, ele fiind în acelaşi timp alternante şi simultane…” (R. Guénon, La Grande Triade)

Dubla operaţie de solve-coagula poartă în alchimie diferite denumiri ca disipaţie-condensare, umidificare-uscare, topire-solidificare, dispersie-fixare, etc. Prin complementarismul lor aceste operaţii pot forma la un moment dat un singur proces ca în formula: a usca ceea ce e umed sau a umezi ceea ce e uscat.

Totuşi, înainte ca aceste alternanţe să aibă loc, cea mai importantă operaţie este aceea de separare, care desparte metalul încă amestecat în minereu cu reziduurile care-l ascund. E vorba desigur de o primă separare grosieră care se poate face în stare uscată sau umedă, la rece sau la cald. Şi în plan sufletesc, deci simbolic, separarea este extrem de importantă, aşa cum subliniază Vasile Lovinescu, insistând pe acest aspect: “Toate tehnicile iniţiatice vorbesc, ca de o operaţie fundamentală, de separaţiune, de suscitarea în noi a unui Martor impasibil al materiei noastre patibile… ’Dumnezeu a separat Cerul de Pământ’… E vorba de separaţiunea umedului de uscat care se face prin deplasarea centrului nostru de conştiinţă din exterior în interior, din inferior în superior (…) Trebuie separat elementul subtil de elementul grosier din noi; dacă operaţiunea reuşeşte, atunci Saturn moare, devine un element putred, cenuşa din care se eliberează Mercurul, şi din acesta Sulful Filozofilor…”

Şi Lovinescu descrie concret, aproape tehnic, această operaţie de separare, trecând de la aspectul ei principial, la cel corporal. El vorbeşte mai întâi de separarea părţii inferioare a corpului, de la brâu în jos (de unde importanţa brâului pe care-l poartă sacerdotul în toate ritualurile) de cea de la gât în sus (acolo unde se găsesc claviculele, cele două chei care deschid accesul spre lumile superioare)2 ; în regiunea intermediară (pieptul cu inima) se situează suflurile, care au un rol de mijlocitor între cer şi pământ.

“E vorba de separaţiuni ­succesive şi pe diferite planuri, a unor forţe felurite. Cea mai grea e cea care separă forţa animală de for­ţa vitală. Modelul acestor sepa­raţiuni multiple e acea sepa­­raţiune pe care o ­facem în noi între Eu şi Sine, ­Jivatma şi Atma, şi care e pur metafizică…” (Vasile Lovinescu, Exerciţii de meditaţie) 

Desigur, nu putem intra în detaliile acestor operaţiuni, dar vom aminti de sensul şi importanţa lor în continuare, când vom vorbi de etapele, de treptele alchimice ale spiritualizării omului.

 

 

2.      Treptele Marii Opere

 

A reieşit din cele spuse mai înainte că omul este construit alchimic din trei părţi principale: abdomen – piept – cap, ce corespund de altfel triadei binecunoscute corp – suflet – spirit. Aceste trei părţi alcătuiesc simbolic cele trei trepte ale realizării alchimice a omului perfect. Operaţiile de care am vorbit mai sus, de solve şi coagula, se aplică în mod specific fiecăreia din cele trei componente, prin variaţia duratei şi intensităţii focului, pentru a putea extrage din ele chinte­senţa, şi a le transmuta astfel una în alta, în ceea ce se cheamă Arta regală hermetică (Ars regia).

Prima treaptă, denumită opera la negru (nigredo) este în fond o moarte filosofală: moartea pentru viaţa profană pentru a putea urca spre viaţa spirituală. În sens alchimic, în această fază se produce, după separarea materiei prime de ganga reziduală, o precipitare a impurităţilor, o înlăturare a tot ce e perisabil, operaţia fiind numită şi putrefactio. După închiderea athanorului au loc, la foc lent, o serie de operaţii de disoluţie sau de topire, care duc la disocierea Pb de Hg, obţinându-se un mercur încă impur, denumit mercur vulgar. Mai departe au loc operaţii de purificare a acestui mercur şi de transformare a lui în mercur filosofal, care conţine încă sulf, element care va fi implicat în operaţiile ulterioare. Obţinerea mercurului filosofal constituie a doua treaptă a operaţiei alchimice care poartă numele de operă la alb (albedo).

Simbolic, aplicând omului aceste operaţiuni cu corespondentele lor subtile, are loc o detaşare a sufletului de corp, de ispitele lui materiale şi de patimile lui. E vorba, în plan uman, de operaţii de purificare şi de asceză, pentru obţinerea unui suflet curat care conţine în el germenele duhului, echivalent al mercurului filosofal şi al sulfului. Uneori această transformare este mai uşoară, obţinându-se purificarea prin disoluţie (calea umedă), alteori este mai dură, fiind necesare topiri succesive (calea uscată). Această unire a mercurului şi a sulfului în stare pură are ca echivalent, în plan uman, o desăvârşire a individualităţii, în ceea ce se numeşte androginul primordial.

Opera la alb constituie o a doua naştere a omului pregătit pentru operaţiile de spiritualizare. Această etapă se petrece în athanor în fază de gaz, când se obţine separarea sulfului de mercur printr-o operaţie de sublimare. Sulful, în fază de vapori, se ridică în sus şi se solidifică pe peretele superior, mai rece, al athanorului, formându-se cristale de sulf roşu, de unde şi numele de operă la roşu (rubedo). Această operaţiune poartă numele alchimic de fixare, când se obţine un sulf stabil, sub formă de cristale pure. Toate aceste operaţii, care pot dura extrem de mult, îşi au corespondenţele lor simbolice în transformarea sufletului în spirit, în starea de spiritualizare a omului care capătă astfel o aură de sfinţenie, nepieritoare.

Acest paralelism între operaţiile alchimice asupra elementelor materiale şi a energiei fizice, şi între lucrarea de transmutare a sufletului, se obţine, în plan uman, printr-o asceză, detaşare, meditaţie şi rugăciune continuă, pe care alchimistul le practică, în timp ce urmăreşte şi conduce, cu veghe permanentă, transformările din athanor. Totul necesită continuitate, concentrare şi trăire a proceselor simbolice, până la atingerea unei trepte spirituale stabile.

Nu putem intra în nenumăratele detalii şi aspecte ale acestor trei faze ale Artei Regia, care sunt trei trepte ale spiritualizării umane, faze indefinit variabile şi adaptabile la temperamentul spiritual al fiecărui om. Şi dacă noi nu mai putem practica acest operaţii alchimice, treptele respective de spiritualizare le putem regăsi în diferite căi de iniţiere, specifice marilor tradiţii, purtând nume ca: lectio – meditatio (purificatio) – contemplatio (illuminatio); karma – bhakti – jnana-marga (în tradiţia hindusă); etc. E vorba aici de corespondenţe şi nu de echivalenţe, fiecare cale avându-şi specificul şi nivelurile (treptele) ei. În fond, toate pun problema trecerii de la omul profan la omul primordial (paradisiac; Adam înainte de cădere) şi la omul desăvârşit (Noul Adam, Iisus ca Fiu al ­Omului).

Începută sub semnul creaţiei lumilor, această prezentare a simbolismului tradiţional se încheie sub semnul omului spiritual, modelul cel mai înalt al creaţiei. Coborând din misterul Unului până în adâncul existenţei, pentru a urca apoi în înaltul cerului – a rivider le stelle, cum spune Dante – iată că simbolul învăluie o adevărată imago mundi. Ne rămâne nouă să deosebim sensurile acestui chip al lumii, pe care l-am evocat, în trecere.

 

 

NOTE

 1 Folosirea metalurgiei numai pentru scopuri practice sau magice este un lucru inferior pentru omul tradiţional. Astfel, primul care a folosit metalele, după Biblie, este Tubalcain (Gen. 4.22), deci un urmaş al lui Cain, iar în mitologia greacă Prometeu a fost pedepsit de zei pentru furtul focului. é

 2 Să menţionăm că, în iniţierile cavalereşti, unul din ritualuri este tocmai atingerea cu sabia a celor doi umeri ai iniţiatului. é

 

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

R. Allendy, Le Symbolisme du nombre. Paris. 1948

G. Bachelard, L`Alchimie du Feu

Luc Benoist, Art du Monde, Gallimard, Paris, 1941

J. Borella, Criza simbolismului religios, Institutul European, 1995

T. Burckhardt, Principes et méthodes de l’Art sacré. Lyon. 1953

T. Burckhardt, Alchimie, science et sagesse. Paris. 1967

J. Chevalier-Gheerbraut. Dictionnaire des symboles. Seghers. Paris.

A. K. Coomaraswamy, Traditional Art and Symbolism, Princeton

L. Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire du Christ, Bruges, 1940

J. Daniélou, Symboles chretiens primitifs, Paris, 1961

J. Evola, La Tradizione ermetica, Bari, 1931

M. Eliade, Traité d’Histoire des Religions, Payot, Paris, 1970

M. Eliade, Le Sacre et le Profane, Payot, Paris

M. Eliade, L’Eternel Retour.

G. Georgel. Les quatre âges de l’Humanité.

M. Ghika, Le Nombre d’Or, Paris, 1931

M. Granet, La Civilisation chinoise, Paris, 1929.

R. Guénon, Simbolurile ştiinţei sacre, Humanitas, Bucureşti

R. Guénon, La Grande Triade, Revue de la Table Ronde, Paris, 1946.

C. G. Jung, Psychologie et Alchimie, Zürich, 1944

V. Lovinescu, Exerciţii de Meditaţie, Rosmarin, Bucuresti, 2001

V. Lovinescu, Jurnal alchimic, Institutul European

Matgioi, La Voie métaphysique, Paris, 1967

J. Richer, Géographie sacré du monde grec, Paris, 1967

M. Sénard, Le Zodiaque, Paris, 1948

L. Schaya, L’Homme et l’Absolu selon la Kabbale.

G. Scholem, Cabala si simbolistica ei, Humanitas

F. Schuon, L`Oeil du Coeur

A. Sousenelle, Simbolismul corpului uman, Amarcord.

M. Vâlsan, Le triangle de l’Androgine, Et. Tradit, Paris, 1964

R. Vulcănescu, Mitologie românească, Ed. Academiei.

 

 

inapoi________inapoi la cuprins_______inainte